Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Amos

Amos 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sori tumas, yupela manmeri i save sindaun gut long Jerusalem, na yupela manmeri i stap long taun Samaria na i save ting, i no gat wanpela samting i ken bagarapim yupela. Na sori tumas, yupela ol bikman bilong nambawan kantri Israel, yupela ol man ol manmeri i save kam long ol bilong kisim helpim. Sori tumas, yupela olgeta bai i bagarap.
2Yupela go lukim taun Kalne. Na bihain yupela go lukim bikpela taun Hamat, na yupela raun i go lukim taun Get, long kantri Filistia. Yupela i ting ol dispela taun i winim kantri bilong yupela ol Juda na Israel, a? Na yupela i ting graun bilong ol i bikpela moa long graun bilong yupela, a?
3Yupela i ting taim bilong bagarap i no inap kamap long yupela. Tasol sori tumas, ol samting yupela i save mekim i bringim taim nogut tasol i kamap klostu.
4Yupela ol maniman i save slip long ol naispela bet tru na i kaikai gutpela mit bilong bulmakau na sipsip, yupela lukaut. Bai taim nogut i bungim yupela.
5Yupela i save laik long kamapim ol nupela song olsem Devit i bin mekim na yupela i save pilai musik long ol gita samting.
6Yupela i save dring planti kap wain, na yupela i no save malolo. Na yupela i save putim ol naispela sanda na gris long skin bilong yupela. Tasol yupela i no sori liklik long kantri Israel bai i bagarap.
7Olsem na yupela tasol bai i kamap namba wan lain bilong i go kalabus long narapela ples. Na bai yupela i no inap mekim bikpela kaikai na pati moa.
8God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i mekim strongpela promis olsem, “Mi no laikim tru pasin hambak na bikhet bilong ol Israel. Na mi no laikim tru ol naispela bikpela haus bilong ol. Olsem na bai mi givim namba wan taun bilong ol wantaim olgeta samting i stap insait long en i go long han bilong ol birua bilong ol.”
9Sapos i gat 10-pela man tasol i stap yet long wanpela haus, bai olgeta i dai.
10Na taim wanpela man i dai pinis, wanpela wanblut bilong en bai i kam bilong kisim bodi bilong en i go bilong kukim. Na dispela wanblut bai i singaut olsem long man i hait i stap insait long haus, “Ol arapela man tu i stap yet, o nogat?” Na man i hait bai i bekim tok olsem, “Nogat.” Orait na dispela wanblut bai i tokim em olsem, “Pasim maus. Yumi no ken kolim nem bilong Bikpela.”
11Taim Bikpela i tok, olgeta bikpela na liklik haus wantaim bai i bruk bruk nabaut na i kamap pipia nating.
12Yupela i ting ol hos inap ran antap long ol bikpela ston, a? Yupela i ting ol man i save bringim ol bulmakau i go antap long ol bikpela ston bilong pulim ain bilong bairaim graun, a? Nogat. Ol dispela pasin i kranki tru. Na yupela i mekim wankain pasin tasol. Yupela i save mekim stretpela pasin i kamap olsem marasin bilong kilim man i dai. Na yupela i save mekim gutpela pasin i kamap olsem samting nogut.
13Yupela i amamas long yupela i winim taun Lodebar long pait, na yupela i hambak i stap. Na tu yupela i tok, “Long strong bilong mipela yet mipela i kisim taun Karnaim.”
14Tasol Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem, “Bai mi salim wanpela lain manmeri i kam bilong pait long yupela ol Israel. Bai ol i mekim save long yupela, stat long taun Hamat long hap not na i go inap long wara Araba long hap saut.”