Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Amoxa

Amoxa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Inttenoo, Israa7eela asai maaduwaa oichchiyo bonchchettida Israa7eela biittaa halaqatoo, inttenoo, Xiyoonen baaluwan de7iyaageetoo, Samaariyaa katamankka hirggi bainnan uttidaageetoo, intteyyo aayye7ana!
2Ane Kalnne giyo katamaa biidi be7ite. Hegaappe qassi Hamaata giyo gita katamaa biidi, yaara qassi duge Pilisxxeematu katamaa Gaate wodhdhite. Eti intte naa77u kawotettatuppe kehiyoonaa? Eta biittai intte biittaappe aakkii?
3Inttenoo, iita gallassai eesuwan yeenna giidi, sugetta oosuwaa oottiyaageetoo,
4danggarssaa zaaliyaappe oottido arssan zin77iyaageetoo, minxxaafiyankka injjetidi uttiyaageetoo, qassi dorssaa wudiyaappe anqqaratanne miizzaa zadaluwaappe daddarota miyaageetoo,
5Daawitadan yettaa miishshaa intteyyo giigissidi, maazinqqiyan dumma dumma yettaa yexxiyaageetoo,
6woiniyaa eessaa keriyaara ganiyaageetoo, keehi al77o shittuwaakka tiyettiyaageetoo, Yooseefa zaretu bashshaassi ainne azzanennaageetoo, intteyyo aayye7ana!
7Hegaa gishshau, omoodettidi baanaageetuppe koiroti inttena gidana; he wode intte injje duussainne intte baalotiyoogee attana.
8Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI Xoossai hagaadan yaagidi, barkka banan caaqqiis; “Taani Yaaqooba otoruwaa ixxais; eta qatotakka shenetaas; taani katamaanne kataman de7iya ubbaa eta morkketussi aattada immana” yaagiis.
9Issi keettan tammu asai attikko, etikka haiqqana.
10Haiqqidaageetu dabbotuppe issoi ahaa mooganau sooppe kessidi efaana; efiiddi, he keettaa qol77on de7iya bitaniyaa, “Nenaara attida hara asi de7ii?” yaagidi oichchana. Oichchin i zaaridi, “Baawa” yaagana. Yaagin oichchiyaagee, “Haizza, haizza! GODAA sunttaa nuuni xeesanau koshshenna” yaagana.
11GODAI azazin, wogga keettati kolettana; qeeri keettatikka me7erettana.
12Parati zaallaa bollan piriixanau danddayiyoonaa? Woi qassi goshshanchchai booraa waaxidi, abbaa goyanau danddayii? SHin intte tumu pirddaa marzziyau, xillotettaa aifiyaakka camuwau laammideta.
13Intte Lodabaara katamaa xoonido gishshau ufaitteeta; qassi, “Nuuni Qarnnaima katamaakka nu minotettan oiqqida” yaageeta.
14GODAI, Ubbaappe Wolqqaama Xoossai hagaadan yaagees; “Inttenoo, Israa7eela asatoo, taani intte bolli issi kawotettaa denttana; denttin eti inttena Hamaata Pinuwaappe doommidi, Araba Wombbaa gakkanaassi tuggayana” yaagees.