Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - AMOS

AMOS 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Siona ai e noho namonamomu bona Samaria ororona ai asi garidia e nohomu taudia, bese gini-gunana ena tatau hereadia, Israel taudia e lao henidiamu taudia, madi, ihabaidia!
2Ba raka lao, Kalne baola, ba itaia; unu amo Hamat badana baola; bena ba hekei diho, Gata, Filistia taudia edia hanua, baola. Idia ese ini basileia e hereadiamu a? Eiava edia tano na bada, emui tano be maraḡi, a?
3Umui dika dinana o atoa daudaumu bona daḡedaḡe ena vara badina o veria kahimu taumui, na nanadaimuimu.
4Aivori patadia ai e hekuremu bona edia laḡa-ani patadia ai e eno deremu taudia, mamoe natudia seri amo bona boromakau natudia ubu-ubu gabuna amo e animu taudia, madi, ihabaidia!
5Gitara e hataidiamu ai ane kavakavadia e abimu bona David na heto hatai-hatai ḡaudia idaudia e karamu taudia, madi, ihabaidia!
6Vine ranuna na nau amo e inuamu, bona dehoro namo-hereadia amo taudia e dahudiamu, a Iosef ena dika asie lalo hisihisilaiamu taudia, madi, ihabaidia!
7Taunabunai dauhai ihanohodia negana ai idia na bae laohaidia guna, bona e eno deremu taudia edia moale baine boio.
8Ḡaubada Iehova na sibona ladana ai vada e gwau hamata; Dirava, Iehova Sabaota, na e herevamu e tomu: Iakob ena heaḡi na inai henia badamu, ena gabu aukadia danu na inai henidiamu; hanua na baina kahua nege, bona ia lalona ḡaudia iboudiai.
9Tatau gwauta ruma tamona ai bema noho, idia na bae mase.
10Bena mase tauna varavarana, tau-anina baine hagolea oho tauna, ese baine abia isi, turiana na ruma lalona amo murimuri ai baine laohai totona, bona ruma laloma kahana ai e nohomu tauna baine nanadaia, baineto “Tau ta doene noho eiava?”, bena una tau baine haere, baineto “Lasi”, negana ai, ia ma baineto “Eremu! Iehova ladana na basita hatoa”.
11Badina be, a itaia, Iehova na e haheḡanimu, bena ruma badana na bae huaria patapata, bona ruma maraḡina na bae huaria sisisisi.
12Hosi be haga nadidia ai e heaumu a? Davara na boromakau mamaruanedia amo e ruaiamu a? A umui ese hahemaoro ḡoevaḡoeva na mase muramurana ai vada o halaoa, bona kara maoromaoro huahuana na muramura iditana ai vada o halaoa.
13Umui ese Lo-debara o moalelaiamu, o tomu “Sibomai emai goada ai Karanaimi vada a abia emai”, ani?
14Dirava, Iehova Sabaota, na e tomu: Israel taumui e, a itaia, lau ese bese ta baina hatorea isi umui ihadikamui totona, bena bae hahisihisimui, Hamat raka-vareaina amo ela bona Araba dokana.