Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - A:imose

A:imose 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Asigi bagadedafa, dilia Yelusaleme soge ganodini noga:ledafa esalusu amola Samelia fi ganodini dilia da agoane dawa:sa, “Nowa da nini wadela:lesima:bela:?’ Isala:ili fi da fi bagade amola ilia asigilai dunu da bagadeba:le, dunu eno da ilima fidisu lama:ne maha, ilisu da agoane dawa:sa. Be ilia da se bagade nabimu.
2Asili amola Ga:lane moilai bai bagade fi amo ba:la masa. Amalu Ha:ima:de osobo dogone fi bagade amoga masa, amola Filisidini soge ganodini Ga:de moilai bai bagade fi amo ba:la masa. Amo osobo dogone fi ilia hou Yuda amola Isala:ili ilia hou baligibala:? Ma ilia soge alalo ilegei amo da dilia soge alalo ilegei baligibala:? Hame mabu!
3Dilia soge da wadela:mu amo dilia da dafawaneyale hame dawa:. Be dilia wadela:i hou da amo wadela:mu eso hedolo misa:ne fidisa.
4Dilia muni bagade gagui dunu dilia noga:le sesei da:iya goladiaha amola bulamagau mano amola sibi mano hu noga:le naha, be dilia dawa:ma! Dilia da se bagade nabimu.
5Dilia da gesami hea:musa: gesami gaheabolo muni hamosa, amo da Da:ibidi ea hamoi defele, amola dusu amo duni hea:sa.
6Dilia da ofodo waini hano amo nabale dili naha, amola dilia da:i amoma gabusiga: waea ulawane noga:i ba:sa, be Isala:ili fi da wadela:lesi dagoiba:le dilia da ilima hame asigisa.
7Amaiba:le dili da hidadea ga se iasu diasu soge ganodini amoga mugululi masunu. Amola dilia lolo nabe dilia da bu hame ba:mu.
8Ouligisudafa Hina Gode Bagadedafa da amo sisasudafa sia:i dagoi, “Na da Isala:ili fi dunu ilia hidale gasa fi hou bagade higasa. Na da ilia diasu noga:idafa amola higasa. Na da ilia diasu osobo dogone bagade amola amo ganodini liligi huluane amo ilia ha lai dunu ilima imunu.”
9Be sosogo fi ganodini, dunu nabuane agoane hame bogoi esalebe ba:sea, ilia da huluane bogomu.
10Dunu bogoi amo ea sosogo fi amola bogoi da:iya misi amo ouligisu dunu e da bogoi da:i amo diasu ganodini dialebe amo lale moiga agoane masunu. Amola bogoi amoea sosogo fi ilima ea amane naba ba:mu, “Diasu ganodini da nowa fawane yolesibala?” E da sia: amane nabimu, “Hame!” sosogo fi ilia da amane sia:mu. Amasea, bogoi da:iya ouligisu da agoane sia:mu. “Ouiya:ma! Ninia da noga:le dawa:mu da defea. Hina Gode Ea Dio mae sia:ma.”
11Hina Gode da liligi wadela:lesima:ne sia:sea, diasu bagade amola fonobahadi amo mugululi fofonobone, goudai dagoi ba:mu.
12Hosi ea da igi bagade gilisi amodili da hehenaia masa:bela:? Ma dunu ilia da hano wayabo bagade amogai osobo gidinasuga, wayabo amogai da dogoma:bela:? Be dilia da hou noga:i amo afadenene, fedege agoane medosu hano defele hamoi, amola molole fofada:su amo wadela:lesi dagoi.
13Dilia da Loudiba osobo dogone fi amoga hasalasiba:le hidale sia:sa. Amaiba:le, dilisu dilia hou amo gadodafa hidale gaguia gadoi, amola gasa fi bagade hamosa. Dilia da gasa fili agoane sia:sa, “Ninia da Gana:ime osobo dogone fi ilima hasalasili ouligimu defele esala.”
14Hina Gode Bagadedafa Hisu da amane sia:sa, “Isala:ili fi dunu! Na da gegesu dunu soge enoga fi amo dilia soge bagade gogami asunasimu amola dilia da soge hame ganumu. Amo gegesu dunu da dilima hasalasimu. Ilia da dilia soge huluane amo ganodini dili banenesimu - amo soge da Ha:ima:de adobo gigadofa ahoasu ga (north) la:di asili la:di goega (south) alalo A:laba Fago doaga:sa.”