Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Amosi

Amosi 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbalona e xa, naxanye laxi e yɛtɛ ra Siyon nun Samari geyane fari. Ɛ tan muxu gbeene naxanye na siya fisamantenna xun na, Isirayila kaane xaxili tixi ɛ tan nan na.
2Ɛ siga Kalene taan matodeni, hanma Xamata, na taa gbeena. Ɛ mɔn xa godo Filisiti bɔxɔni Gati matodeni. Ne fisa ɛ xa ba? E bɔxɔn gbo ɛ gbeen xa?
3Ɛ a mirixi a ɲaxankata lɔxɔn mi ɛ lima, koni ɛ a ligama nɛn gbalon yi ɛ sɔtɔ.
4Ɛ ɛ matabuma sade faɲin ma, ɛ yɛxɛɛn nun ɲinge raturaxin donma,
5ɛ sigin sa kondenna ra. Ɛ yengi a ma, a ɛ fatan maxaseene ra alo Nabi Dawuda.
6Ɛ dɔlɔ gbegbe minma, ɛ ture faɲin maso ɛ fatin ma. Koni, ɛ mi kɔntɔfilixi Yusufu bɔnsɔnna kala feen na.
7Nanara, ɛ singe nan sigama konyiyani. Ɛ sumunne danma nɛn.
8Marigina Alatala bata a kɔlɔ a yɛtɛ yi. Alatala, Ala Sɛnbɛn Birin Kanna falan ni ito ra: “Yaxuba bɔnsɔnna wason bata raɲaxu n ma. E yire makantanxine mi rafan n ma. N fama e birin halagideni nɛn.”
9Xa muxu fu banxina nde kui, e birin faxama nɛn.
10E kon kaan na so na banxini, e binbine tongodeni, a xa e gan, a na naxan li banxini a a falama nɛn na xa, “Muxu gbɛtɛ mi be, ba i tan na ba?” A a yabima nɛn, “Ɛn-ɛn.” A mɔn naxa, “I dundu, i nama Alatala xinla fala!”
11Bayo Alatala bata yamarin fi a banxi gbeene nun banxi xurine, e birin xa rabira, e kala.
12Soone e giyɛ gɛmɛ yireni ba? Ɲingene mɛnna biyɛ ba? Awa, nanfera ɛ sariyan maxɛtɛma xɔlɛn na, ɛ tinxinyaan maxɛtɛ fe ɲaxin na?
13Ɛ ɲaxanma fe fuune ra. Ɛ naxa, a ɛ fe bata sɔnɔya ɛ yɛtɛɛn sɛnbɛn xɔn.
14Alatala, Ala Sɛnbɛn Birin Kanna falan ni ito ra: “Nanara, n kelima nɛn ɛ xili ma, Isirayila yamana. Ɛ tan naxanye Lebo-Xamata taani han Araba xudeni, siyana nde fama nɛn ɛ tɔrɔdeni.”