Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Amos

Amos 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kaasi kayo pay ay nanam-ay di biyag da ed Zion ya din mangipagarup ay natalna di kasasaad da ed Samaria. Kaasi kayo ay papangolo isnan mandindinamag ay nasyon ay Israel, dakayo ay pankamangan koman di kakailian yo mo kasapolan day tolong.
2En kayo ilaen din siyodad ay Calne, asi yo ikanayon ay emey sin mandindinamag ay siyodad ay Hamat. Mo makdeng di, emey kayo abe ed Gat ay siyodad di Filisteo. Ay napigpigsa da aya mo nan ili yo ay Juda ya Israel? Ay siya mo an-annawa din daga da mo din daga yo?
3Sigaan yo ay awaten ay waday domteng ay agew ay kadosaan yo, ngem din am-amagen yo di mangisagsag-en sin agew ay sana.
4Kaasi kayo pay ay mantoktokdo si nangingina ay kotson ya mansidsidas karnin di olbon ay baka ya anak di karnero.
5Layden yo ay man-am-amag si kanta ya itokar yo sin gitara ay kaman din inyaat David ed idi.
6Man-in-inom kayo si ad-ado ay arak ya man-osal kayo abes nankangingina ay bangbanglo, ngem adi mansakit di nemnem yo mo madadael ed Israel.
7Isonga dakayo di mangon-ona ay mapilit ay maiey sin odom ay ili et mapap-eng din panragragsakan yo.