Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - AMOSA

AMOSA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ierusalema dekenai umui noho namonamo, bona Samaria Ororo dekenai emui mauri be namo herea taudia e, lalohisihisi bada do umui davaria! Bona inai bese badana Israela ena taubadadia e, momokani umui emui durua totona Israela taudia be umui dekenai idia abidadama henia noho. To umui ese dika bada do umui davaria.
2Do umui raka lao, Kalene hanua do umui itaia. Bona gabeai Hamata hanua badana do umui lao itaia. Ma unai murinai do umui lao Pilistia kahana dekenai, Gata hanua do umui itaia. Dirava ese idia ia hadikaia. Umui laloa inai basileia ese Iuda bona Israela basileia idia hereaia, a? Bona umui laloa edia tano ena bada ese emui tano ena bada idia hanaia, a?
3Umui be umui laloa noho inai nega dikana be umui dekenai do ia ginidae lasi, a? Umui laloa kerere noho. Badina be umui karaia noho gaudia ese inai nega dika idia mailaia haraga noho.
4Umui kohu momo taudia ese emui laga-ani patadia dekenai umui hekure noho, boromakau natuna bona mamoe natuna umui ania noho. Umui ese dika bada momokani do umui davaria!
5Umui ura ane umui karaia, Davida ia karaia bamona, bona gita dekenai umui gadaralaia, ani?
6Umui ese uaina momo umui inua noho, bona dehoro mai bonana namona emui kopina dekenai umui dahua noho. To umui be Israela ena dika totona umui taitai lasi.
7Unai dainai bese idau taudia ese Israela taudia daudau dekenai do idia abia lao neganai, umui be do idia guia guna. Unai neganai emui aniani bada, bona laga-ani patadia latanai hekure kara be do ia ore momokani!
8Lohiabada, Siahu Ibounai Dirava ese inai sisiba metauna ia henia vadaeni, ia gwau, “Lau ese Israela taudia edia hekokoroku lau badulaia noho. Edia ruma badadia, davana bada gaudia, lau ura henia lasi. Unai dainai edia hanua badana, bona ia lalonai gaudia ibounai be idau taudia dekenai do lau henia.”
9Bema famili ta lalonai tatau 10 idia do mauri noho, idia danu be do idia mase.
10Tau ta be do ia mase, bona iena varavara ta ese, ia guria totona ruma ia vareai gwauraia. Ruma ia vareai noho neganai, ia be unuseni ia hunia noho tauna dekenai do ia boiboi, ia gwau, “Tau ma ta oi danu ia hunia noho, a?” Gado ta do ia haere, ia gwau, “Lasi.” Vadaeni unai varavara tauna do ia gwau, “Hereva lasi! Lohiabada ena ladana do ita gwauraia lasi, ita kerere garina.”
11Lohiabada ese ia oda henia neganai, ruma badadia bona maragidia be do idia makohia maragimaragi.
12Umui laloa hosi be nadi badadia edia latanai idia heau diba? Tatau ese mai boromakau danu davara idia geia diba, a? Lasi momokani. To umui ese kota maoromaoro umui hadikaia, bona poisini dekenai umui halaoa vadaeni. Bona kara maoromaoro, be kara kerere dekenai umui halaoa vadaeni.
13Umui ese Lodebara hanua umui halusia dainai umui hekokoroku noho. Bona inai hekokoroku hereva umui gwauraia: “Ita be goada dainai Karanaimi hanua danu do ita abia diba.”
14Lohiabada, Siahu Ibounai ena Dirava ia gwau, “Israela taudia e, lau ese idau bese tuari taudia do lau siaia, emui tano dekenai do idia noho. Idia ese umui do idia hadikaia, Hamata raka hanaia gabuna ela bona Arabaha Koura dekenai.”