Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Amↄsi

Amↄsi 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Waiyoo á gbɛ̃́ pↄ́ á kú niɛniɛ Siↄnaↄ ń á gbɛ̃́ pↄ́ á kú dↄdↄa Samali sĩ̀sĩpↄlɛuↄ, á gbɛ̃́ pↄ́ á dɛ buiↄ mide kíaↄ ũ gbɛ̃́ kĩniↄ wɛ́ ìↄ dↄáziↄ!
2À gɛ́ Kalenↄ à gwa! Bↄa we í gɛ́ Amata mɛɛwiau, í gɛ́ Gata, Filitɛ̃ mɛɛwiau. An wɛ̃́lɛpiↄ maa dɛ wɛ̃́lɛ pↄ́ á kíaↄ kuulae? An bùsu zↄ̃ↄ dɛ á pↄ́ae?
3Lá álɛ e Lua ĩadaawá gↄↄ zã̀, kía pãsĩ gbãableawá kãikũ̀.
4I wúlɛ á wesa swaa liiↄwa, i ↄli ázĩau á wúlɛkĩipiↄwa. I sãnɛbↄlↄ ń gáaena mɛkpaao só.
5I mↄↄnalɛ lán Davidi lɛ̀wa, i lɛ̀ dafu da ń pↄ́'ↄbↄnaↄ.
6I vɛ̃ɛmi à a dàa bↄ, i nísi ↄde dↄↄ, kási ili ↄ́ↄlↄ Yosɛfu buiↄ kaalɛa yã́ musuo.
7A yã́i tò áↄ ku gbɛ̃́ pↄ́ wa táńnↄ káauↄ guuɛ, á lalasi wiiↄ i midɛ.
8Ma Dii Lua Zĩgↄ̃de ma lɛgbɛ̃̀ ń ma kuao ma mɛ̀, má ye Yakↄbu buiↄ ĩ́andãa gĩyãio, má za an zɛgikĩiↄu. Má ń mɛɛwia na ń ibɛɛↄnɛ ń ↄzĩ ń pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ píiɛ.
9Baa tó gↄ̃ɛↄ gↄ̃̀ uae gbɛ̃ↄn kwi, aa gagaɛ.
10Tó gbɛ̃́ mↄ̀ a daɛ gɛ sɛ́i, àlɛ bↄò à gɛ́ tɛsↄ̃iwà, mɛ́ à gbɛ̃́ pↄ́ ulɛa we là à mɛ̀: Gbɛ̃e kunnↄ we lↄe? Ade a wewà: Gbɛ̃e ku lao. Kɛ kílikili, baa Dii tↄ́, ńsu sio.
11Asa ma Dii ma yãdìlɛ ma mɛ̀, má ua zↄ̃ↄ wiɛ kɛ́lɛkɛlɛ, mí a nɛ́na kɛ yáiyai.
12Wì sↄ̃́ baa gbɛsi musue? Wì sapa ń zuↄ wee? Màa á tò yã́zɛde gↄ̃̀ɛ́ sɛwɛ ũ, mɛ́ yãkɛa a zɛ́wa gↄ̃̀ɛ́ gↄ̃i ũ.
13Á pↄ kɛ̀na zĩblea Lodebaawawa, a mɛ̀ a Kaanaiũ sì ń ázĩa gbãaoɛ.
14Ma Dii Lua Zĩgↄ̃de ma mɛ̀: Isailiↄ, málɛ tɛ́kpa buieu à fɛlɛánↄ, i wɛ́tɛ̃amↄɛ́ za Amata bↄlɛu e Ísida Wisidei.