Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sosiɑsi do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nyɛ̀ni ndi kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀, kɛ bo Sedisɑdɛmmu kòo yɔ̃ yètìrì tu Sedidɑ Adɑyɑ birɛ Bosikɑti ɛì kou.
2Kòo ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀, ò do tũ̀nnɛ o yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti borimɛ mmɛ weti weti, ò í nyóu mɛ̀mɑmɛ̀.
3Sosiɑsi do bo o kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ diniínnì miɛkɛ nkɛ kɛ́tɔ̃ nho kóo pɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Sɑfɑ̃ɑ̃ Asɑdiɑ birɛ, Mɛsudɑmmu yɑɑ̀birɛ, kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀,
4kɛ́nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Idikiyɑ kòo yɑ timɑ́tì pɛ́ítì bɛ̀ tɔní tì ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í, mbɛ̀ɛ̀ tɛ̀ bɑ̀ɑ kɛ̀ bɛ̀ tì cuɔ́ tì mɑ̀mɛ̀,
5kɛ́ tì tùótɛ́ kɛ́duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tũntimù kó mutɔ̃mmú, kɛ̀ bɛ̀ɛ yietí bɛ̀ɛ̀ pĩ mmutɔ̃mmú ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ tũnni dɛ̀ɛ̀ cɑ̀kɛ.
6Bɛdɑbɛɛsṹɔ̃̀bɛ̀, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ni mumɑrimù, nɛ̀ bɛmɑribɛ̀, kɛ donnɛ̀ idɛí nɛ̀ yɛtɑ̃́diɛyɛ̀ kɛ́tũntɛnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
7Kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ duɔ́ mbɛ̀ bɑ́ mbékú kɛ tú bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ bɛ̀ tì pĩ̀ńnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí mutɔ̃mmú, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ pĩ̀ḿmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wennnimu.
8Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Idikiyɑ nɑ́kɛ́ opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Sɑfɑ̃ɑ̃ ò pɛ̀tɛ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ pɑ́tíri ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ́ dì nhò duɔ́ nkòo kɑɑ̀.
9Ò kɑ̀ɑ̀ mmɛmmɛ kɛ́deè kɛ́kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Tínti ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ ti tùótɛ́mu timɑ́tì pɛ́ítì kɛ duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ ni ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mutɔ̃mmú.
10Kòo nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Ikuɔ́ nìùtì Idikiyɑ weè n duɔ́ ndipɑ́tíri mɑrì, kɛ́ dì nhò kɑ̀ɑ.
11Okpɑ̀ɑ̀tì kèè mɛmmɛ Kuyie nkuɔ́ bɛ̀ ò kɑ̀ɑ nyì kɛ́kɛ̃tɛ́ o yɑ̀ɑ̀tì,
12kɛ́nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùtì Idikiyɑ nɛ̀ Sɑfɑ̃ɑ̃ birɛ Ayikɑmmu nɛ̀ Misee birɛ Akibɔɔ nɛ̀ opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Sɑfɑ̃ɑ̃ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kóo tũ̀ntì Asɑyɑ kɛ dɔ̀:
13Kɔtɛnɛ̀ kɛ́beé nti Yiɛ̀ nKuyie n kpɛ́í nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kpɛ́í, Sudɑɑ botí kumɔu kpɛ́í nkɛ́yɑ̀ dipɑ́tíri bɛ̀ mɛ̀ mpɛ̀tɛ́ dì tɔ tì! Ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ ti yɛ̀ mɛdiɛ̀ mmɛ̀ ti yɛmbɛ̀ í yie mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ tũ̀nnɛ dipɑ́tíri dii ntɔ tì, bɛ̀ í yie nkɛ dɔ̀ɔ̀ dì yɛ̃ mmù.
14Mɛm̀mɛ ikuɔ́ nìùtì Idikiyɑ nɛ̀ Ayikɑmmu nɛ̀ Akibɔɔ nɛ̀ Sɑfɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Asɑyɑ bɛ̀ kɔ̀tɛmɛ̀ onitipòkù Udidɑ borɛ̀ wèè nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì. Kòo dɔù yètìrì tu Sɑdummu Tikifɑ birɛ, Adɑsi yɑɑ̀birɛ kòò bɑ̀ɑ ikuɔ́ yɑ̀ɑ̀tì. Dɛ kóo nitipòkù do bo Sedisɑdɛmmu nwe, dicɛ̃kɑrì bɛ̀ tu dì: Dihɛì pɑ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ bɛ̀ tɔ tì.
15Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ onìtì wèè di tɔ̃nní m borɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu
16Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀ɑ ndìì pɑ́tíri nɑ́ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ yɛi nkpɛ́í mɛ̀ yóó bɔ́tɛ́ Sedisɑdɛmmu nwe nɛ̀ o nìtìbɛ̀.
17Bɛ̀ kù bɔntóo mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ tuɔ̀ ntihúúntì yɛbɔkɛ̀ kɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ íinko ku miɛkɛ. Dɛɛ̀ te kɛ̀ ku miɛkɛ yɛ̀ di nhɛì, kɛ í yóó bonkɛ.
18Dí nɑ́kɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì wèè di tɔ̃nní kɛ̀ di bo beé nti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù kɛ tú ò kèè tìì nɑ́ɑǹtì yóó dɔɔ̀mu.

19Ò nɛ́ mɛ̀ ntì kèèmɛ̀ kòo yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀, kòo kɛ̃́kùnnɛ omɑ́ɑ̀. Kù nɑ̀kɛ́ tì di nhɛì kpɛ́í nnɛ̀ di yɛmbɛ̀ kpɛ́í. Mɛyɛi ndiɛmɛ̀ mɛɛ̀ yóó bɛ̀ tùɔ̀kɛní kɛ̀ bɛ tenkɛ̀ɛ nɑɑ́ Kuyie ncɔ̃ɔ̃ kɛ̀. Ò mɛ̀ nkɛ̃rímɛ̀ o yɑ̀ɑ̀tì kɛ kɔmmú ku ììkɛ̀ kù tu kù kèèmu.
20Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkù tu kù bo ò òmpùnnɛ o yɛmbɛ̀ borɛ̀ bɑ̀mmùù, o nɔ̀nfɛ̀ bɑ́ɑ́ yɑ̀ mɛyɛi nkù yóó bɔntɛ́nímɛ̀ Sedisɑdɛmmu. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ tì nhò nɑ̀kɛ́.