Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɑɑmɑɑ do tú Sidii kɔbɛ kóo ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì nwe kɛ̀ bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì ò tɑ̃́ mɛdiɛ̀, kɛ yɛ̃́ nɛ̀ weè borɛ̀ ndɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ bɛ dootitɔbɛ̀ kɛ̀ weè nni fɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nnɑfɛ, kɛ nɛ́ mɔ ntikɔ̀ntì.
2Dɛ̀ do sɔ̃́ nSidii kɔbɛ bɛɛ̀ kɔ̀tɛ kɛ pɔ̀ntɛ Isidɑyɛɛribɛ kɛ pĩ̀ńní dɛsɑpùmbirɛ mɑrɛ̀ kɛ konní kɛ dɛ̀ duɔ́ nNɑɑmɑɑ pokù, kɛ̀ dɛ̀ ò pĩ mmutɔ̃mmú.
3Diyiè mɑrì kɛ̀ dɛsɑpùmbirɛɛ nɑ́kɛ́ Nɑɑmɑɑ pokù kɛ dɔ̀: Kɛ̀ n yiɛ̀ ndo bo nɑ kɛ́tuɔkɛ Sɑmmɑrii Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò borɛ̀ ò nɑ nhò miɛkùnnɛmu.
4Kɛ̀ Nɑɑmɑɑ kɔtɛ kɛ́ tì nɑ̀kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Ntɛ Isidɑyɛɛribɛ kó dɛsɑpùmbirɛ yɛ̃ mmù.
5Kɛ̀ Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Bɑ́ɑ́tí! N yóó wɑ̃rimu dipɑ́tíri Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́ dɑ duɔ́ nkɑ̀ɑ bií ò duɔ́. Kɛ̀ Nɑɑmɑɑ túótɛ́ timɑ́tì pɛ́ítì cìdóòbɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300) mɛsɔɔ ncìdóòbɛ̀ sipísìkuɔ̀, tiyɑ̀ɑ̀tì mɛɑ̃nnímɛ̀ tɛpíítɛ̀,
6kɛ́tuɔkoo kɛ́duɔ́ nyIsidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì dipɑ́tíri kɛ̀ dì tu: Míì duɔ́nko n kóo tɔ̃ntì Nɑɑmɑɑ dipɑ́tíri kɛ tú ɑ́ ò miɛkùnnɛ o kɔ̀ntì.
7Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀ɑ ndìì mɔ̀nnì dipɑ́tíri kɛ́kɛ̃tɛ́ o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: N tú Kuyie nku, kɛ nɔ nkɛ kɔù kɛ nɔ nkɛ fòùkùnkoɑ̀? Dɛ̀ dòmmɛ kòò n duɔnní onìtì kɛ tú nh ò miɛkùnnɛ? Bɑntɛ́nɛ̀ kɛ dò nhò n wɑntinɛ̀ dikpɑ̀nnì ndi.
8Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Edisee kèè dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̃tɛ́mɛ̀ o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ nkpɛ́í nte kɑ̀ɑ kɛ̃rí ɑ yɑ̀ɑ̀tì? Yóu kòo kɔtɛní m borɛ̀ kɛ́bɑntɛ́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò bomɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀.
9Kɛ̀ Nɑɑmɑɑ tuɔkoo nɛ̀ o sɛ̃ĩ́ nɛ̀ o nɑɑsɑ̃ntɛ̀ kɛ́cómmɔ́ɔ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Edisee cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì nùù.
10Kɛ̀ Edisee tɔ̃nní kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ò yɛ̃ nhɑ tɑ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ́nduò kɛ kurì kɛ dɔ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀, ɑ yóó miɛtɛ́mu kɑ̀ɑ kɔ̃̀ntìi wenkɛ!
11Kɛ̀ Nɑɑmɑɑ miɛkɛɛ pɛikɛ kòò nkérí kɛ kpɑntì kɛ tú: N yɛ̀mmɛ̀ do dò nhò yóó yɛ̀nnímu o mɔ́mmuɔ nkɛ́cómmú kɛ́bɑ́ntɛ̀ o Yiɛ̀ nKuyie nkɛ n kɑ́ɑ́kɛ́ o nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́ m miɛkùnnɛ.
12Dɑmɑɑsi kó ikó nhAbɑnɑ nɛ̀ Pɑdipɑɑ ì í pɛ̃ɛ̃tɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kondɑkɛ́síɑ̀? Kɛ̀ n do nyì tɑ kɛ́wuɔ mbɑ́ɑ́ wenkɑɑ̀? Ò mɛ nyĩ́ kɛ́kóntɛ́nɛ̀ o nɑɑsɑ̃ntɛ̀ nɛ̀ kɛmiɛkɛ kɛ bo kò.
13Kòo kó bɛtɔ̃mbɛ̀ɛ cokóo kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okótì! Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò do ndɑ bekɛ dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ yóù ɑ nɑ bɑ́ ndɛ̀ dɔ̀ɔ̀ɑ̀? Bɑ nnɛ́ te kɑ̀ɑ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ ò dɑ nɑ̀kɛ́ tì kɛ tú ɑ wuɔ kɛ́miɛtɛ́?
14Mɛm̀mɛ kòo tɑ kukó nSuditɛ̃ɛ̃, Edisee ò nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ́nduò kɛ kurì, kɛ dɔ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀, kòo kɔ̃̀ntìi wɛ̃tɛ kɛ́wenkɛ kɛ́nɑɑ́nnɛ̀ dɛbíbɛ́nnɛ̀ kpɛti, kòo wenkɛ.
15Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Nɑɑmɑɑ wɛ̃tɛní Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò borɛ̀ wenwe nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀, kɛ́tɑroo kɛ́cómmɔ́ɔ Edisee ììkɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: M bɑntɛ́mu di mmɔ̀nnì kɛ dò nkɛtenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ Kuyie nyí bo dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tú Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀. Mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n dɑ bɑ́ɑ́mmu, cɔutɛ́ dipɑ̃nnì diì.
16Kɛ̀ Edisee dɔ̀: M pɑ̀rìkɛ̀mu kɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu kɛ̀ n tú ku kóo tɔ̃ntì, n yí yóó cɔutɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀. Kɛ̀ Nɑɑmɑɑ yetoo, kòo yetɛ.
17Kɛ̀ Nɑɑmɑɑ dɔ̀: Kɑ̀ɑ yetɛmu m pɑ̃rɛ̀ ɑ́ yóu kɛ̀ bɛ̀ m pɑ̃ ɑ tenkɛ̀ kó mutɑ̃́ɑ̃́ mmùù bo nsɑ̀nnɛ̀ sinɑɑsɛ̃ĩ́ sìdɛ́sì kɛ yɛ̃́ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n tɛ̃́nkɛ í yóó féútɛ́mɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́tuɔ nyoo mɛtɑummɛ̀ kpɛyi dibɔɔ̀ mɑrì kɛ̀ dɛ̀ í tú ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù.
18N nɛ́ kù bèkú tì tiì tu: Kɛ̀ n kònko, kɛ̀ nh ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɔ̀ri kɛ bo fíé iwũɔ̃ dibɔɔ̀ Dimɔɔ, kòò ǹ nɛinɛ̀ kɛ̀ n nìńkú dibɔɔ̀ Dimɔɔ ììkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ n cĩ́ɛ̃́.

19Kɛ̀ Edisee dɔ̀: Kɔtɛ kɛ̀ dɛ̀ nnɑɑti. Kòo ítóo kɛ́dɛ́tɛ́ sɑ́m̀pɔ́.
20Kɛ̀ Edisee kóo tɔ̃ntì Keɑsii totí o yɛ̀mmɛ̀ kɛ dɔ̀: N cicɛ Edisee mɛ̀ nyetɛmɛ̀ Nɑɑmɑɑ Sidii tenkɛ̀ kou kó yɛpɑ̃rɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu, m bo cokɛ́ kóò nìntɛ kɛ́yɑ̀ ò bo m pɑ̃ dɛ̀mɑrɛ̀.
21Ò mɛ nyĩ kɛ́cokɛ́ kɛ́mbɛti Nɑɑmɑɑ, kɛ̀ Nɑɑmɑɑ ò yɑ̀ní kɛ́cútɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nho nɑɑsɑ̃ntɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ́kétóo kóò co kɛ dɔ̀: Kusɑ̀ɑ̀kù bɑkɑɑ̀?
22Kɛ̀ Keɑsii dɔ̀: Dɛ̀mɑrɛ̀ í dòmmɛ̀. N cicɛ weè n tɔ̃nní kɛ tú n dɑ nɑ́kɛ́ kɛ tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ tɔbɛ̀ bɛɛ̀ bo kɛ tuɔ̀kùní bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ bonní Efɑdɑimmu tɑ̃rì, kòò tu kɑ̀ɑ bo yie nhɑ́ ò duɔ́nko timɑ́tì pɛ́ítì cìdóòbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì mɛɑ̃nnímɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀, kòo bɛ̀ duɔ́.
23Kɛ̀ Nɑɑmɑɑ dɔ̀: Nto timɑ́tì pɛ́ítì cìdóòbɛ̀ sipísìkuɔ̀, kɛ́nyetíróo kɛ́ tì cũɔ̃́ siyɑ̀kɛ̀si sìdɛ́sì kɛ́boú kóò duɔ́nnɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì mɛɑ̃nnímɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ɛ dɛ̀ tɔ kóò cíennɛ̀.
24Bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Ofɛdi ɛì kɛ̀ Keɑsii dɛ̀ cɔutɛ́ dɛmɔu kɛ́tɑnnɛ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́deè kɛ́ bɛ̀ cɑu nkɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́.
25O mɔ́mmuɔ nkòo kɔtɛ o yiɛ̀ nhEdisee borɛ̀, kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: Keɑsii ɑ bonní dɛ? Kòò dɔ̀: Mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n yí kɔ̀tɛmɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀.
26Kɛ̀ Edisee nɛ́ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N wɛ̃nnì do dɛ̀ bomu onìtì mɔù cùtɛ́ní dɛ̀ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ kɛ dɑ co. A í dò nkɛ́cɔutɛ́ di mmɔ̀nnì ndi tiyɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ n nɛ́ bɑ́ɑ́ buɔ́nɛ̀ ɑ bo cɔutɛ́mɛ̀ idíítí kɛ́donnɛ̀ odìfíè kó dɛpɑɑ nnɛ̀ fínyĩ̀ kpɛrɛ nɛ̀ iwũɔ̃ nɛ̀ bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀.
27Nɑɑmɑɑ kó mumɔmmú yóó cɑ̃́ntɛ́ fɔ̃́ nwe nɛ̀ ɑ yɑɑ̀bío sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ Keɑsii ńyɛ̀tì Edisee borɛ̀ kɛ̀ tikɔ̀ntì ò pĩ nkoò kɔ̃̀ntìi pɛikɛ kɛ́nɑɑ́nnɛ̀ tikóntì.