Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi tíí nSudɑɑ nɑɑ̀mùnkù kó bɛkótíbɛ̀, nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ,
2kɛ́kɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ nɛínɛ̀ Sudɑɑ ɛì kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ bɛmɔu, ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɛ̀ bɛnitidiɛbɛ̀ nɛ̀ cɛ̃́nkoo kɔbɛ, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu. Kòo bɛ̀ kɑ̀ɑ nyikuɔ́ pɑ́tíri bɛ̀ pɛ̀tɛ́ dì ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ dimɔu.
3Kòò nkpɑɑ́ cómmú diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, kɛ́dɔúnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndinùù dìì tu bɛ̀ ntũ bɛ Yiɛ̀ nKuyie kɛ́nyie nku tɑnnɔ̀ nɛ̀ ku kuɔ́ nɛ̀ ku tié nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, kɛ́ndɔɔri tìì kó dimɑ̀ɑ̀ wɑ̃̀ri ikuɔ́ pɑ́tíri miɛkɛ ti yɛ̃ mmù. Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu dɔ̀: Ti yiemmu kɛ bo ntɑunnɛ̀ Kuyie.
4Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Idikiyɑ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò tũ̀nko nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ dennɛ tinɛntì bɛ̀ do pĩ̀ńnɛ̀ tì dibɔɔ̀ Bɑɑdi nɛ̀ Asedɑɑ nɛ̀ diyiè nɛ̀ otɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ dɛ tɔ̃mmú ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ dènnɛ Sedisɑdɛmmu kɛ́ dɛ̀ tùɔ nSetinɔɔ biriku, kɛ́tɔ dɛ tɑ́pɛí nkɛ́kɔtɛnɛ̀ Betɛɛdi.
5Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛti bɛ̀ɛ̀ do ni ibɔɔkuɔ́ Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ do ɑ̃nnɛ́ bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ntùɔ̀ ntihúúntì yɛtɔ̀rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo Sudɑɑ tempɛ̃ mmiɛkɛ nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do tuɔ̀ ndibɔɔ̀ Bɑɑdi nɛ̀ otɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ simɔu botí tihúúntì.
6Kɛ̀ bɛ̀ɛ uutɛ́ Asedɑɑ tedɔú ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ́dennɛ Sedisɑdɛmmu, kɛ́kɔtɛnɛ̀ Setinɔɔ kubiriku kɛ́ kù tuɔ nkɛ̀ kùu nɑɑ́ mmutɑ́pɛí nkɛ̀ bɛ̀ɛ mù útóo ifɔ̃ti miɛkɛ.
7Kɛ̀ bɛ̀ɛ puɔ nyɛtuo bɛ̀ do mɑɑ́ yɛ̀ kɛ́tɑnnɛ́ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ do soó mbɛ̀ kɛ́nkɔrì kɛ bɛ̀ dɔunɛ̀ bɛ kó ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀. Nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ nkɑ̀ri dɛ̀ kɛ duɔ̀kù tiyɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ ɔ̃ nhɑ̃ tì kɛ dɔúnnɛ̀ tɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ Asedɑɑ.
8Kɛ̀ Soɑsii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní ikuɔ́ nìùbɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ sĩnkùnnɛ yɛtɔ̀rɛ̀ bɛ̀ do tuɔ̀ nyɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ tihúúntì kɛ́ketɛ́ Kebɑɑ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Bɛrisebɑɑ yɛ̀ɛ̀ bo dibòrì bɛ̀ do tú dì dihɛì yiɛ̀ nSosuwee kó dibòrì borɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ puɔ nyɛtɛyɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo ɑ bo ntɑtoomɛ̀ dihɛì kó dibòrì kubɑkù cɑ̃̀nku.
9Ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do tuɔ̀ ntihúúntì yɛbɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ bɛ̀ í ndò mbɛ̀ bo nɑ kɛ́kɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó diwũɔ̃tɔ̀nnì borɛ̀ Sedisɑdɛmmu. Bɛ̀ nɛ́ bo nɑ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛ kɔbɛ tɔbɛ̀ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀ wèè í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti.
10Kɛ̀ bɛ̀ɛ sĩnkùnnɛ ditɔ̀nnì dìì bo Bɛnni-Inɔmmu Biriku bɛ̀ tu dì Tofɛti, bɛ̀ do ɔ̃ ntuɔ̀ ndìì ĩ́nkɛ̀ ibí, kòo mɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ tuɔ ndɛnitidɑbirɛ yoo dɛnitipobirɛ dibɔɔ̀ Mɔdɔki.
11Kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ sisɛ̃ĩ́ Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ do duɔ́ nsì kɛ̀ bɛ̀ bo ndɔúnnɛ̀ diyiè kɛ̀ sì mbo ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì tɑkɛ́, kɛ tɔ́kɛ́nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóo kótì Mɛdɑnni-Mɛdɛki cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. O cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ do tɔ́kɛ́nɛ̀ bɛ̀ do mɑɑ́ kùù dieku nku kɛ́kpeénnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́tuɔ nnɛ̀ sinɑɑsɛ̃ĩ́ bɛ̀ do pɑ̃ sì kɛ̀ bɛ̀ bo ndɔúnnɛ̀ diyiè.
12Kòo puɔ nyɛbɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ do mɑɑ́ yɛ̀ Aɑsi kó kudɑ̀nkù ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ Mɑnɑnsee do mɑɑ́ yɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dɛdɑ̀nnɛ̀ dɛdɛ́ miɛkɛ, kòo yɛ̀ pɔ̀ntɛ kɛ́dɛ́ítɛ́ kɛ́útóo yɛ tɑ̃́ɑ̃́ nSetinɔɔ biriku miɛkɛ.
13Kòo cɑkɛ yɛbɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ Sɑdomɔɔ do mɑɑ́ yɛ̀ Sedisɑdɛmmu kó yɛtɔ̀rɛ̀ odìfíè tɑ̃rì bɑkù cɑ̃̀nku Sidoniibɛ bɔɔyɛiri Asitɑditee kpɛ́í nnɛ̀ Mɔɑbiibɛ bɔɔyɛiri Kemɔɔsi kpɛ́í nnɛ̀ Amɔniibɛ bɔɔyɛiri Midikɔmmu kpɛ́í nkòo yɛ̀ sĩ̀nkùnnɛ yɛmɔu,
14kɛ́puɔ nyɛbɔɔtɑ̃́rɛ̀ bɛ̀ do fìíkú yɛ̀ kɛ́u itedɛí kɛ́tɔní bɛcíríbɛ̀ kṹɔ̃̀ kɛ́píɛ ndɛ̀ do bo yɛ̀ɛ̀ borɛ̀.
15Kɛ̀ Sosiɑsii puɔ nNɛbɑti birɛ Sedoboɑmmu do mɑɑ́ dìì wũɔ̃tɔ̀nnì Betɛɛdi kó ditɔ̀nnì borɛ̀ kɛ́tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛyɛi mmiɛkɛ. Kòo dì pùɔ kɛ́cɔ́u nditɔ̀nnì nɛ̀ kutedɔú, dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ mmutɑ̃́ɑ̃́.
16Mɛm̀mɛ ò wèńtɛ́mɛ̀ kɛ́yɑ̀ ifɔ̃ti ìì do bo dɛborɛ̀ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kũtɛ́ní bɛ kṹɔ̃̀ kòò yɛ cɔ́u ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, kɛ́ dì sĩ̀nkùnnɛ kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kòo tì bɛ́i, Sedoboɑmmu dèkɛ dìì mɔ̀nnì diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ dibɑnni yiè. Ò dɛ mbo kɛ́wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò wèè do nɑ̀kɛ́ dɛ kó tipɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì o fɔ̃ti.
17Kɛ̀ Sosiɑsii bekɛ kɛ dɔ̀: Difɔ̃titɑ̃́rì dii we nkó kufɔ̃ti kpɛri ndi? Kɛ̀ dihɛì yɛmbɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò wèè do ìtɛ́ní Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛ́kɔtɛní kɛ́nɑ́kɛ́ ɑ mɛ mbo kɛ dɔɔri tì yíe, nho fɔ̃titɑ̃́rì ndi.
18Kɛ̀ Sosiɑsi dɔ̀: Yóunɛ̀ dɛ kó kufɔ̃ti, di bɑ́ɑ́ kù kɑ̀ɑ́kɛ́! Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu o kṹɔ̃̀ òmɔù í nyɛ̀ kũtɛ́, kɛ́yóunɛ̀ múnkɛ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò wèè do yɛ̀nní Sɑmmɑrii tenkɛ̀ o kpɛyɛ.

19Kɛ̀ Sosiɑsi múnkɛɛ puɔ nyɛbɔɔtuo bɛ̀ do mɑɑ́ yɛ̀ Sɑmmɑrii ɛkɛ̀ miɛkɛ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ do mɑɑ́ yɛ̀ kɛ́íi ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ. Kòo yɛ̀ pùɔ mpɑ́íí ò pùɔ mmɛ̀ɛ̀ botí Betɛɛdi kpɛyɛ.
20Kòo pĩ́mmú bɛbɔɔyɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo kɛ́ bɛ̀ fìé bɛ bɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ́cɔ́unnɛ̀ yɛnitikṹɔ̃̀ dɛ kó yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Ò mɛ nyĩ kɛ́deè kɛ́wɛ̃tɛ Sedisɑdɛmmu.
21Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sosiɑsii nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɑɑ́nnɛ̀ diyentɛ́bɑnni kɛ́dɛ́úkùnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì, kɛ́ntũ ntìì wɑ̃̀ri ku kuɔ́ pɑ́tíri miɛkɛ.
22Nɛ̀ bɛbɑɑtíbɛ̀ kó dimɔ̀nnì, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnní bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kó dimɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ, bɛ̀ do í bɑɑ̀ ndiyentɛ́bɑnni mɛbotí.
23Okpɑ̀ɑ̀tì Sosiɑsi kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ diniínnì ndi bɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ́bɑɑ́mmɛ̀ diyentɛ́bɑnni mɛbotí Sedisɑdɛmmu kɛ bo dɛ́úkùnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì.
24Kɛ̀ Sosiɑsii pɑɑ mpɑ́íí Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu òmɔù miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ yu bɛcíríbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bourí tinùbootì, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fìíkú bɛcíríbɛ̀, nɛ̀ sibɔɔtenkɑɑnìi, nɛ̀ isɔkɛ ìì kó dimɑ̀ɑ̀ do dɔɔri Sudɑɑ tenkɛ̀, nɛ̀ Sedisɑdɛmmu omɔu miɛkɛ. Sosiɑsi do tũ̀nnɛ ikuɔ́ nìùtì Idikiyɑ do pɛ̀tɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ pɑ́tíri dì ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ di yɛ̃ mmù mmu, kɛ́kɑ́útɛ́ dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ pɑ́íí.
25Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ò niitɛ́nɛ̀ kɛ́di tikpɑ̀tì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò tũ̀nnɛní òmɔù do í bo wèè ò dònnɛ̀, weè duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ Kuyie nnɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu nɛ̀ o wɛ̃rímú mumɔu, kɛ́ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndo duɔ́ nyìì kuɔ́ Mɔyiisi kòò ì wɑ̃̀ri ì yɛ̃ mmù.
26Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ Kuyie mmiɛkɛ nkpɑɑ́ pɛ́ì Sudɑɑ kɔbɛ bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Mɑnɑnsee, weè do cɑ̀ɑ̀rɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ ku miɛkɛɛ bɛ̀ yɛ̀ bɑ́ kɛ̀ í nyie nkɛ bo do.
27Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: M bo kɛi nSudɑɑ kɔbɛ m borɛ̀, n kɛi mmɛ̀ɛ̀ botí Isidɑyɛɛribɛ. N yóó dootóomu Sedisɑdɛmmu dihɛì n tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì, nɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n do bɛ́i nkɛ dɔ̀ n yètìrì yó mbo tɛ̀ɛ̀ miɛkɛ.
28Sosiɑsi dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ wɑ̃̀rimu Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.
29O kó tikpɑ̀tì miɛkɛ nkɛ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛkoo kɔ̀rimɛ̀ kɛ bo tee nhAsidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì mudoò kukó nhEfɑdɑti borɛ̀. Kɛ̀ Sosiɑsii ò dintɛ́, kɛ̀ Nɛkoo ò kùɔ Mɛkidoo kó mudoò ketimù miɛkɛ.
30Kòo kó bɛtɔ̃mbɛ̀ɛ ò tùótɛ́ nɛ̀ tɛkpɑ̀rìnɑɑsɑ̃ntɛ̀ Mɛkidoo kɛ́kònnɛ̀ Sedisɑdɛmmu, kóò kũnnɛ́ Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ fɔ̃ti miɛkɛ. Kɛ̀ dihɛì yɛmbɛ̀ɛ pĩ́ nYoɑkɑsi tikpɑ̀tì, kóò còú mmɛkùɔ̀ nkòo sɔɔtɛ́ o cicɛ Sosiɑsi kpɑ̀tì.
31Yoɑkɑsi do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ndi kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ bo Sedisɑdɛmmu. O yɔ̃ yètìrì do tú Amitɑdi Yedimɛyɑu birɛ, Dibunɑ ɛì kou.
32Kòo dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀ o yɛmbɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ botí weti weti.
33Mɛm̀mɛ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛkoo ò pĩ̀ḿmɛ̀ kɛ́kpetínnɛ́ Dibudɑ Amɑti tenkɛ̀ miɛkɛ bɑ́ ò tɛ̃́nkɛ í ntú Sedisɑdɛmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Kòo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ nhò yietì dɑ̀mpóò bɑ́ dìì benni timɑ́tì pɛ́ítì cìdóòbɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000), mɛsɔɔ ncìdóòbɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300).
34Kɛ̀ weè kpɑ̀ɑ̀tì Esibiti kouu túótɛ́ Sosiɑsi birɛ Ediɑkimmu kɛduɔ́ nkòo sɔɔtɛ́ o cicɛ kpɑ̀tì, kòo ò cèètɛ diyètìrì kóò yú kɛ dɔ̀: Sosɑkimmu, kɛ́túótɛ́ Yoɑkɑsi kɛ́kònnɛ̀ Esibiti kòo kɛ nkú.
35Kɛ̀ Sosɑkimmuu kéétɛ́ o nìtìbɛ̀ bɑ́ wè o wɛ̃rímú mɑmɛ̀ ò bo duɔ́mmɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì, nɛ̀ mɛsɔɔ nkɛ̀ dɛ̀ nsɑ̀nnɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì bekɛ dɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ níí dɛ̀ nhò duɔ́ nkòò dɛ̀ duɔ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì Nɛkoo.
36Sosɑkimmu do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nùmmù ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ bo Sedisɑdɛmmu, kòo yɔ̃ yètìrì tu: Sebidɑ Pedɑyɑ birɛ Dumɑɑ ɛì kou.

37Kòo dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀ o yɛmbɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ botí weti weti.