Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dimɔ̀nnì mɑrì miɛkɛ kɛ̀ Edisee nɑ́kɛ́ Sunɛmmu kóo nitipòkù ò do fòùkùnnɛ wèè birɛ kɛ dɔ̀: Ítɛ́ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kɛ́kɔtɛ dihɛì tɛrì mɑrì ɑ dɔ́ dì kɛ́mbo, ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù yùní dikònnì kɛ̀ di kɔ̀riní dihɛì kɛ bo mbo kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀.
2Kòo nitipòkùu dɔɔ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò ò nɑ̀kɛ́ tì, kɛ́ítɛ́ wenwe nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ, kɛ́kɔtɛ kɛ́mbo Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ tenkɛ̀ kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀.
3Yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ dɛ kóò nitipòkùu konní kɛ́kɔtɛ kɛ bo yɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì, kóò beé nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ o pɑku kpɛti.
4Kɛ sɔ̃́ nhokpɑ̀ɑ̀tì nɑ̀ɑ́nnɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Edisee kóo tɔ̃ntì Keɑsii kóò bekɛ kɛ tú: N nɑ́kɛ́ Edisee dɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì timɔu.
5Kɛ̀ Keɑsii nhò nɑ̀ɑ́ nhEdisee do fòùkùnnɛmɛ̀ dɛbirɛ. Dɛ mɔ̀nnì ndi onitipòkù ò do fòùkùnnɛ wèè birɛ ò tùɔ̀koomɛ̀ kɛ bo beé nhokpɑ̀ɑ̀tì o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ o pɑku kpɛti. Kɛ̀ Keɑsii dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì ntɛ dɛ kóo nitipòkù nɛ̀ o birɛ Edisee do fòùkùnnɛ dɛ̀.
6Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi bekɛ onitipòkù, kòo ò nɑ̀kɛ́ dɛ̀ wũɔ̃kɛ́mɛ̀. Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò nɛínnɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóo kótì kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ o kpɛrɛ nɛ̀ bɛ̀ dɛ̀itɛ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ o pɑku miɛkɛ nɛ̀ ò ìtɛ́mɛ̀ nɛ̀ yíenní.
7Kɛ̀ Edisee kɔtɛ Dɑmɑɑsi kɛ sɔ̃́ nSidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Bɛnni-Adɑdi mɔ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kɔ̀tɛní ti ciɛ.
8Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Asɑyɛɛdi kɛ dɔ̀: Túótɛ́ yɛpɑ̃rɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kòo beé nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́yɑ̀ kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ m bo miɛtɛ́.
9Kòo kɔtɛ kɛ́kpéé nDɑmɑɑsi kpɛrɛ dɛmɔu dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ́toú nyòyóbɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ kɛ́kɔtɛnɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò borɛ̀ kɛ́cómmɔ́ɔ o ììkɛ̀ kɛ dɔ̀: A kóo dɑpɑ̀ɑ̀ mBɛnni-Adɑdi Sidii kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì weè n tɔ̃nní kɛ tú: N dɑ bekɛ kɛ̀ nsɑ̀ kòò bo miɛtɛ́ mumɔmmú ò mɛ̀ mmɔ mmù.
10Kɛ̀ Edisee dɔ̀: Kɔtɛ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ tú ò yóó miɛtɛ́, ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ́ n nɑ̀kɛ́mu kɛ tú ò yóó kú.
11Ò mɛ nyĩ́ kɛ dɔ̀ só kɛ́nwúó nfù! Kɛ̀ tinɔnniɛtii yɛ̀nní.
12Kɛ̀ Asɑyɛɛdi dɔ̀: Bɑ nte okótì kɑ̀ɑ kuɔ̀? Kɛ̀ Edisee dɔ̀: N yɑ̀ mɛyɛi nhɑ yóó dɔɔ̀ mɛ̀mmɛ Isidɑyɛɛribɛ. A yóó cɔ́ummɛ̀ bɛ ɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀, kɛ́fíé bɛ kó bɛkpɑ̀rìtiebɛ kɛ nɑu ibíbɛ́nní, kɛ́puoti bɛpɔupómpómbɛ̀.
13Kɛ̀ Asɑyɛɛdi dɔ̀: Yé n tú wè mí nhɑ kóo tɔ̃ntì? Mí ndɛmɔcírɛ̀ kɛ bo pĩ́ mmutɔ̃mmú diɛmù mummu? Kɛ̀ Edisee dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntì nni nnɑ̀kɛ́mu kɛ tú: A yóó nɑɑ́ nSidii kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
14Mɛm̀mɛ kɛ̀ Asɑyɛɛdii ítɛ́ Edisee borɛ̀ kɛ́kò nho kóo kpɑ̀ɑ̀tì Bɛnni-Adɑdi borɛ̀. Kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: Edisee dɑ nɑ̀kɛ́ ɔ̃̀nti? Kòo ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ò tu ɑ yóó miɛtɛ́mu.
15Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Asɑyɛɛdii túótɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù kɛ́pɔɔ̀tɛ̀ mɛniɛ nkɛ́nɔ́ɔ́ nhomuɔnti ììkɛ̀ kòo kú. Kòo cɔutɛ́ tikpɑ̀tì.
16Akɑbu birɛ Yodɑmmu Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɑ̀tì benni nummurì ndi Sosɑfɑti birɛ Yodɑmmu nɑɑ́mmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
17Ò do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ́mbo Sedisɑdɛmmu kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀ni,
18kɛ́tũnnɛ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kó icɛ, Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀. Kɛ yɛ̃́ ò do puokɛmɛ̀ Akɑbu kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nwe kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀.

19Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí ndɔ́ kɛ́kuɔ Sudɑɑ kó kubotí ku kóo tɔ̃ntì Dɑfiti kpɛ́í. Kù do bɛ́immu kɛ dɔ̀: O cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɑ́ɑ́ pɑɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì dimɔ̀nnì mɑrì.
20Yodɑmmu kpɑ̀tì miɛkɛ nkɛ Edɔmmu kɔbɛ yetɛmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bo mbɛ̀ bɑkɛ́mɛ̀, kɛ́wɑɑ́ mbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
21Kɛ̀ Yodɑmmuu ítɛ́ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ simɔu nɛ̀ si dèèbɛ̀ kɛ́kɔtɛ Sɑii. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛyènkɛ̀ wenwe nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ kɛ́potɛ́ Edɔmmu kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do bɛ̀ cɛ̃̀ti. Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sɔmbɛ biɛ cokɛ́ kɛ́kũṹ mbɛ cɛ̃́ĩ.
22Mɛm̀mɛ Edɔmmu kɔbɛ fìètɛmɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ Sudɑɑ kɔbɛ nɔu miɛkɛ nɛ̀ yíenní. Diì mɔ̀nnì dimɑ́ɑ̀ miɛkɛ nkɛ, Dibunɑɑ ɛì kɔbɛ múnkɛ yetɛmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɛti.
23Yodɑmmu tɔ̃mmú sɔmmu ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.
24Kòo kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Dɑfiti ɛì o yɛmbɛ̀ fɔ̃ti. Kòo birɛ Aɑsiɑ sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.
25Akɑbu birɛ Yodɑmmu Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ didɛ́rì ndi Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Yodɑmmu birɛ Aɑsiɑ nɑɑ́mmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì.
26Ò do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ dibenni kɛ bo Sedisɑdɛmmu. O yɔ̃ yètìrì do tú Atɑdii Omidi Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kóo sɑpɑ̀ɑ̀.
27Kɛ̀ Aɑsiɑ tũnnɛ Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kó mɛborimɛ kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɑɑ do dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, kɛ yɛ̃́ ò do tùótɛ́mɛ̀ bɛ kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nwe kɛ́puokɛ.
28Mɛm̀mɛ Aɑsiɑ nɛinɛ̀mɛ̀ Akɑbu birɛ Yodɑmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Dɑmɔti Kɑdɑɑdi tempɛ̃ nkɛ bo dokɛ́nɛ̀ Sidii kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑyɛɛdi, kɛ̀ Sidii kɔbɛɛ kɔutɛ Yodɑmmu.
29Kòo wɛ̃tɛní Sisedɛɛdi kɛ bo tɑɑ̀ nhomɑ́ɑ̀ Sidii kɔbɛ ò kɔ̀ùtɛ yɛ̀ɛ̀ muɔ mbɛ̀ kpɑ̀ ndìì mɔ̀nnì wenwe nɛ̀ Sidii kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑyɛɛdi. Ò dɛ mbo kɛ̀ Yodɑmmu birɛ Aɑsiɑ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi kɔtɛ Sisedɛɛdi kɛ bo ò dɔu nwenwe nɛ̀ kuyonku.