Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - 2 Kings

2 Kings 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Josiah guu walu ono ngadau i dono madua, gei mee gaa hai di king o Judah, gei mee nogo king i nia ngadau e motolu maa dahi i Jerusalem. Di ingoo tinana o maa la go Jedidah, tama ahina ni Adaiah, tangada mai i di waahale go Bozkath.
2Josiah e hai nia mee ala e haga tenetene di manawa o Dimaadua. Mee e daudali hua nia hangaahai o dono damana madua go David, e hagalongo gi nia haganoho a Dimaadua huogodoo.
3I lodo di madangaholu maa walu ngadau i dono madagoaa nogo king, di king Josiah gu hagau tangada hihi o di gowaa hai gabunga go Shaphan, tama daane a Azaliah, dela go tama daane a Meshullam, gi di Hale Daumaha, e hai dana hegau:
4“Hana gi di tagi aamua hai mee dabu go Hilkiah gi gaamai nia bahihadu ala ne hagabudu go nia daangada hai mee dabu ala nogo madamada humalia i di ngudu di bontai di Hale Daumaha.
5Helekai gi mee bolo gi wanga ina nia bahihadu aalaa gi nia daane ala e madamada humalia di haga hoou o di Hale Daumaha. Digaula la gi wanga ina nia bahihadu aanei gi digau ngalua:
6nia degitanga, nia daangada hau hale, mo digau hagatau hadu, ge e hui nia laagau mono hadu nogo hai hegau i di haga hoou di hale.
7Nia daane ala e madamada humalia i di moomee, la digau hai hegau donu, hagalee dahidamee bolo gidaadou e hagadina di hai hegau digaula i nadau bahihadu.”
8Shaphan guu kae tegau di king gi Hilkiah, gei Hilkiah gaa hai gi mee bolo ia guu gida di beebaa haganoho i lodo di Hale Daumaha. Hilkiah guu wanga gi mee di beebaa deelaa, ge Shaphan gaa dau di maa.
9Gei mee gaa hana labelaa gi muli, ga hagi anga gi di king, “Au gau hai hegau la guu kae nia bahihadu ala nogo i lodo di Hale Daumaha, guu wanga gi nia daane ala e madamada humalia i di moomee haga hoou di hale.”
10Gei mee ga duudagi ana helekai, “Deenei di beebaa ne gaamai go Hilkiah.” Gei mee gaa dau di maa gi di king.
11I di madagoaa di king ne hagalongo gi di beebaa ne dau, gei mee gu hahaahi ono goloo, gu huaidu ono lodo,
12gaa hai dana hegau gi Hilkiah, tangada hai mee dabu, Ahikam tama daane Shaphan, Achbor tama daane Micaiah, Shaphan, tangada hihi di gowaa hai gabunga, mo ang gi Asaiah tangada hai hegau di king, e hai boloo:
13“Goodou halahala ina di manawa o Dimaadua, gi iloo eau mo nia daangada huogodoo o Judah i di hai dela e agoago mai di beebaa deenei. Dimaadua gu hagawelewele mai gi gidaadou, idimaa, tadau maadua mmaadua digi haga kila aga ina nia mee ala i lodo di beebaa deenei.”
14Hilkiah, Ahikam, Achbor, Shaphan mo Asaiah guu hula bolo gi iloo mai i baahi di ahina dono ingoo go Huldah, di soukohp dela e noho i lodo di gowaa hoou i Jerusalem. (Di lodo o maa go Shallum, tama daane ni Tikvah, dela go tama daane a Harhas. Shallum e madamada humalia i nia gahu lloo o di Hale Daumaha.) Digaula gu hagi anga gi di ahina deelaa i nia mee ala ne hai.
15Gei mee gaa hai gi digaula gii hula gi muli gi di king gi wanga ina gi mee tegau deenei mai baahi o Dimaadua:
16“Au ga hagaduadua Jerusalem mo ono daangada huogodoo, gii hai be nia mee ala e hihi i lodo di beebaa dela ne dau go di king.
17Digaula guu hudu Au gi daha, gei gu tigidaumaha gi nia balu ieidu, guu hai Au gi hagawelewele gi nia mee huogodoo ala ne hai go digaula. Dogu hagawelewele gu hai baahi gi Jerusalem gu deemee di dugu ia gi lala.
18Haga iloo ang gi di king o Judah dela ne hagau mai goodou boloo: Deenei Au, go Yihowah, go di God o Israel, e helekai: Goe gu longono nia helekai o di beebaa,

19gei goe guu huli oo lodo, gu manawa hila gi lala i ogu mua, gu hahaahi oo gahu gei guu dangi i do longono e goe dagu hai dela ga daaligi Jerusalem mo ono daangada. Au ga oho di maa gi daha, gei di gowaa deelaa, nia daangada ga haga ingoo bolo di gowaa hagaduadua. Gei Au gu longono dau dalodalo,
20gei di daaligi dela ga gaamai gi hongo Jerusalem ga hagalee hai gaa dae loo gi muli o doo made. Au ga dugu adu gi di goe gii made i lodo di aumaalia.” Nia daane guu hula gi di King Josiah mo di nadau hegau deenei.