Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yosia wɛ̃̀ sↄraakↄ̃de gũnn à kí blè, akũ à kú kín Yurusalɛmu wɛ̃̀ baraakuri awɛɛdo. A da tↄ́n Yedida, Adaya nɛ́, Bↄzↄka gbɛ̃mɛ.
2À yã kũ Dikiri yeii kɛ̀ à a dizi Dauda ágba sɛ̀ pínki, adi pãnɛ ↄplai ke ↄzɛiro.
3A kíblena wɛ̃̀ baro plansaride gũnn à a takadakɛ̃ri Safana, Azalia nɛ́, Mɛsulamu daikore zĩ̀ Dikiri ↄnn à pì:
4Ǹ gɛ́ sa'oriki Ilikia kĩnaa ǹ onɛ à ↄgↄ kũ ò sùo Dikiri ↄnn kũ zɛ́dãkpãrinↄ sì ń ↄĩ naro
5à na gbɛ̃ kũ ò ń dítɛ Dikiri ↄn zĩkɛrinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũnↄnɛ ń ↄĩ, ò fĩna boo gbɛ̃ kũ òtɛn kpɛ́ pì gu kũ à yàkanↄ kɛkɛnↄnɛ,
6lí'arinↄ kũ kpɛ́borinↄ kũ gbɛ̀'arinↄ. Ò lí lúo dↄ kũ gbɛ̀ ananↄ ò kpɛ́ pì kɛkɛo.
7Òsun gbɛka lákũ ò ↄgↄ kũ ò nàńnɛ ń ↄĩ pìi dɛ̀ nàro, zaakũ gbɛ̃ náanidenↄmɛ.
8Sa'oriki Ilikia pì takadakɛ̃ri Safananɛ a bo Musa doka takadaa Dikiri ↄnn, akũ à kpàa. Kũ à a kyó kɛ̀,
9akũ à gɛ̀ɛ kína kĩnaa à a yã gbã̀nɛ à pì: N ìbanↄ ↄgↄ kũ à kú Dikiri ↄnn bↄ̀tɛ ò nà ↄn zĩkɛrinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄnɛ ń ↄĩ.
10À ɛ̀ra à pìnɛ sa'ori Ilikia takada kpàawa, akũ à a kyó kɛ̀ kínanɛ.
11Kũ kína Musa doka takada pì yã mà, akũ à a uta zↄ̃kↄ̃ↄ gà à kɛ̃̀.
12Akũ à pì sa'ori Ilikianɛ kũ Safana nɛ́ Aikamuo kũ Mikaya nɛ́ Akaboo kũ takadakɛ̃ri Safanao kũ a ìba Asayao à pì:
13À gɛ́ gbɛkamɛnɛ Dikiria Yudanↄnɛ ń pínki takada kũ ò bòa dí yã musu. Dikiri pↄ fɛ̃̀wái à kɛ̀ zↄ̃kↄ̃, zaakũ ó dizinↄ dí ó yã kũ à kú takada dí gũn ma ò zĩ kɛ̀aro.
14Akũ sa'ori Ilikia kũ Aikamuo kũ Akaboo kũ Safanao kũ Asayao gɛ̀ɛ ò yã pìi ò nↄgbɛ̃ annabi Uludanɛ. Nↄgbɛ̃ pì kú Yurusalɛmu fárandi plade gũmmɛ, a zã tↄ́n Salumu, Tikiva nɛ́, Arasa daikoremɛ. Arasan Dikiri ↄn utakatɛki dãkpãri ũ.
15Dikiri Isarailanↄ Luda yã sù nↄgbɛ̃ pìia à pì: À gɛ́ à o gbɛ̃ kũ à á zĩmanɛ,
16makũ Dikiri ma pì mani kisira kpá gu díkĩnai kũ gbɛ̃ kũ ò kunnↄ lákũ à kú takada kũ Yudanↄ kína a kyó kɛ̀ɛ pìi gũn nà.
17Mani pↄfɛ̃ kipa gu díkĩnaa, ma pↄfɛ̃ pì ni kpátɛro, zaakũ ò ma ton ò turaretiti kpàta tãnanↄa ò ma pↄ fɛ̃̀mɛnɛ tãna kũ ò kɛ̀ɛ pìnↄ yãi.
18À o Yudanↄ kína kũ à á zĩ à gbɛkamanɛ, yã kũ à màa pìi musu, makũ Dikiri Isarailanↄ Luda ma pì

19yã kũ ma ò gu díkĩnaa kũ gbɛ̃ kũ ò kunnↄ, ma pì ani gↄ̃ bɛzĩ ũ kana pↄ́ ũmɛ, zaakũ à swɛ̃̀ɛ kpà yã pìia à a zĩda bùsa à a uta zↄ̃kↄ̃ↄ gà à kɛ̃̀ à ↄ́ↄ dↄ̀, abire yãi ma a yã mà. Makũ Dikiri makũ mɛ́ ma ò.
20Abire yãin mani tó à ga, ò a vĩ yĩda gũn. A wɛ́ ni si ásaru kũ mani zĩ gu díalɛro. Akũ zĩ̀rii pìnↄ ɛ̀ra ò tà kína kĩnaa kũ yã pìio.