Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Mangane Firindena

Mangane Firindena 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yosiya findi mangan na a ɲɛɛ solomasɛxɛden nan ma, a ɲɛɛ tonge saxan e nun keden ti mangayani Yerusalɛn yi. A nga yi xili Yedida, Adayaa dii tɛmɛna, Bɔsikati kaana.
2Naxan fan Alatala yɛɛ ra yi, a Ala, a yi na liga, a sigan ti tinxinni alo a benba Dawuda, a mi kiraan fata siga yiifanni hanma kɔmɛnni.
3A mangayaan ɲɛɛ fu nun solomasɛxɛdeni, Manga Yosiya yi sɛbɛli tiin Safan nasiga Alatala Batu Banxini, Asaliyaa dii xɛmɛna, Mesulan mamandenna. A yi a fala a xa, a naxa,
4“Siga Xiliki fɛma, saraxarali kuntigina, a xa sa gbetin malan naxan soxi Alatala Batu Banxini e nun dɛ kantanne naxan nasuxi yamaan yii.
5Muxun naxanye Alatala Batu Banxin wanli kuntigine ra, a xa so ne yii. Ne yi a so Alatala Batu Banxini tɔn muxune yii:
6yii ra walikɛne nun kamudɛrɛne nun gɛmɛ masonle, alogo e xa wudin nun gɛmɛ masolixine sara, e banxini tɔnɲɛ naxanye ra.
7Koni, gbetin naxan soma e yi, muxu yo nama e maxɔdin na rawali kii ma, bayo e walima tinxinna nin.”
8Nayi, Xiliki, saraxarali kuntigin yi a fala sɛbɛli tiin Safan xa, a naxa, “N bata sariya kɛdin to Alatala Batu Banxini.” Xiliki yi na kɛdin so Safan yii, Safan yi a xaran.
9Na xanbi ra, sɛbɛli tiin Safan yi sa a fala mangan xa, a naxa, “Gbetin naxan yi Alatala Batu Banxini, i ya walikɛne bata na so walikɛ kuntigine yii alogo e xa Alatala Batu Banxini tɔn.”
10Sɛbɛli tiin Safan yi a fala mangan xa, a naxa, “Saraxaraliin Xiliki kɛdina nde soxi nɛn n yii.” Safan yi a xaran mangan yɛtagi.
11Naxan yi sɛbɛxi sariya kɛdin kui, mangan to na mɛ, a yi a dugine yibɔ a ma.
12Mangan yi yamarini itoe so saraxaraliin Xiliki yii e nun Safan a diina Axikan e nun Mikahu a diina Akibori nun sɛbɛli tiin Safan nun Asaya, mangana walikɛna, a naxa,
13“Ɛ sa Alatala maxɔdin nxu nun Yuda yamaan birin xa kɛdina fe ra naxan toxi. Alatala bata xɔlɔ gbeen ti en xili ma, amasɔtɔ yamarin naxanye sɛbɛxi kɛdini ito kui, en benbane mi ne suxi e yi e liga.”
14Saraxarali Xiliki nun Axikan nun Akibori nun Safan nun Asaya yi siga nabi ɲaxanla Xuluda fɛma. A yi dɔxi Yerusalɛn Taa Nɛnɛn nin. Dugi ramaran nan yi a xɛmɛn Salun na, Tikiwaa dii xɛmɛna, Xaraxasa mamandenna.
15Xuluda yi a fala e xa, a naxa, “Alatala, Isirayilaa Ala ito nan falaxi, a naxa: Ɛ sa a fala ɛ xɛ muxun xa naxan ɛ rafaxi n fɛma,
16ɛ naxa, ‘Alatala ito nan falaxi, a naxa: N tɔrɔn nafama nɛn yireni ito fari e nun a muxune, fata kɛdin xuine birin na Yuda mangan naxan xaranxi.
17Bayo e bata n nabeɲin, e wusulanna gan ala gbɛtɛne xa, e yi n naxɔlɔ e suxurene ra e naxanye rafalaxi, na ma, n ma xɔlɔn bata gbo ayi yireni ito xili ma, a mi ɲanɲɛ mumɛ!’
18Koni, ɛ sa a fala Yuda mangan xa, naxan ɛ rafaxi Alatala maxɔdindeni, ɛ naxa, ‘Alatala, Isirayilaa Ala ito nan falaxi falane fe yi i naxanye mɛxi, a naxa:

19I to falani itoe mɛxi n naxanye tixi yireni ito nun a muxune xili ma, naxanye findi ɲaxankatan nun dangan na, i yi sunu, i yi i magodo Alatala yɛtagi. Bayo i bata i ya dugine yibɔ i ma, i yi wuga n yɛtagi, n fan bata a mɛ. Alatalaa falan ni i ra.
20Nanara, n na i luma nɛn i faxa bɔɲɛ xunbenli, i maluxun bɔɲɛ xunbenli i ya gaburun na, n ɲaxankatan naxan nagodon yireni ito fari, i mi ne toma.’ ” E dɛntɛgɛni ito sa mangan xa.