Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Kiŋ 2

Kiŋ 2 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Josianê jala kêtu 8 gêdêŋ taŋ eŋ kêtu kiŋ ma gêjam gôliŋ gamêŋ jala 31 aŋga Jerusalem. Ênê têna nê ŋaê Jedida, eŋ Adaja aŋga Boskat nê latuo.
2Josia gêgôm gêŋ, taŋ Apômtau gêlic ŋajam naŋ. Eŋ kêdaguc nê mimi kiŋ Dawid nê lêŋ ma taŋa wamu gêdêŋ Anôtônê biŋsu ŋapep sawa.
3Gêdêŋ taŋ kiŋ Josia nê jala katu 18 naŋ, eŋ kêsakiŋ ŋac kêlêpêŋa Asalia latu ma Mesulam dêbu Sapan gêja lôm dabuŋ ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe
4“Ôndêŋ dabuŋwagasêga Hilkia ôna ma eŋ êmansaŋ mone samob, taŋ lau sêkêŋ aŋga Apômtaunê lôm dabuŋ to lau sejop ŋasacgêdôŋa sejoŋ aŋga launêŋ naŋ.
5Ôsôm êndêŋ eŋ gebe êkêŋ mone tonaŋ êndêŋ lau, taŋ sejop kôm sêbênôc lôm dabuŋŋa naŋ. Ma êsêac sênam ôli koleŋwaga, taŋ sêjam Apômtaunê lôm ŋakôm naŋ.
6Êsêac sêkêŋ êndêŋ kamunda to êndêŋ lau sêkwê anduwaga ma êndêŋ lau sêpa pocŋa ma sênam ôli ka to poc êtu sêmbênôc anduŋa.
7Gejobwaga kômŋa êsêac lau mansaŋ, tec sêwa mone, taŋ kêsêp êsêac lemeŋ naŋ, ŋam sa atom.”
8Sapan kêkêŋ kiŋnê awa gêdêŋ Hilkia. Ma Hilkia kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aê katap Biŋsu ŋabuku sa aŋga Apômtaunê lôm.” Hilkia kêkêŋ buku tau gêdêŋ Sapan gebe êsam.
9Go gêmu gêdêŋ kiŋ gêja ma kêkêŋ ŋawae gêdêŋ eŋ gebe “Nêm sakiŋwaga sêkôc mone, taŋ gêc lôm dabuŋ naŋ, ma sêkêŋ gêdêŋ lau, taŋ sejop kôm lôm dabuŋŋa naŋ.”
10Go kêlêpêwaga Sapan kêsôm gêdêŋ kiŋ gebe “Dabuŋwaga Hilkia kêkêŋ buku teŋ gêdêŋ aê.” Ma Sapan kêsam buku tau lasê gêdêŋ kiŋ.
11Gêdêŋ taŋ kiŋ gêŋô ŋalô, taŋ gêc biŋsu ŋabuku tau naŋ, eŋ kêkac nê ŋakwê gêŋgic.
12Ma kiŋ gêmôêc dabuŋwaga Hilkia agêc Sapan latu Ahikam ma Mikaia latu Akbor agêc kêlêpêwaga Sapan ma kiŋnê sakiŋwaga Asaia ma kêsôm gebe
13“Ana ma atu kênac Apômtau ajô aê to ŋoc lau ma Juda samucgeŋ êtu ŋalô, taŋ gêc buku tonec, taŋ têtap sa naŋŋa. Gebe Apômtau têtac ŋandaŋ gêdêŋ aêac gebe aêac tameŋi taŋeŋ wamu buku tonaŋ ŋabiŋ ma sêgôm biŋ samob, taŋ teto gêc naŋ, ŋanô kêsa atom.”
14Amboac tonaŋ dabuŋwaga Hilkia agêc Ahikam ma Akbor agêc Sapan ma Asaia dêdêŋ propeteo Hulda sêja. Hulda eŋ Tikwa latuo ma Harhas dêbuo Salumnê awê. Salum tau gejob ŋakwê dabuŋ aŋga lôm dabuŋ. Ma awê tau gêŋgôŋ Jerusalem ŋamalacgêdô wakuc. Ma êsêac sêjam biŋgalôm sêwiŋ eŋ.
15Ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe sêmu dêndêŋ kiŋ sêna ma sêkêŋ
16Apômtaunê biŋ tonec gebe “Ôlic acgom, aê oc jakêŋ ŋagêjô êndêŋ Jerusalem to ŋalau samob êtôm buku ŋabiŋ tau, taŋ sêsam lasê gêdêŋ kiŋ gêŋô naŋ.
17Gebe êsêac têtiŋ aê su ma sêkêŋ da gêdêŋ anôtôi jaba gebe nêŋ lemeŋ ŋakôm gêgôm aê têtac ŋandaŋ kêsa. Aê têtac ŋandaŋ êlakoc gamêŋ tonec ma gêŋ teŋ êsi aê têtac ŋandaŋ êndu atom.
18Tageŋ asôm biŋ tonec êndêŋ kiŋ Judaŋa, taŋ kêsakiŋ amac gebe atu kênac Apômtau naŋ, gebe Apômtau, Israelnêŋ Anôtô, nê biŋ tonec gebe Aôm gôŋô biŋ, taŋ aê kasôm naŋ.

19Ma gêdêŋ taŋ aôm gôŋô biŋ, taŋ aê kasôm kêkanôŋ malac tonec to ŋalau gebe lau embe têtakê ma embe sêpuc boa lau, go sêsam malac tonaŋ ŋaê naŋ. Gêdêŋ taŋ aôm gôŋô biŋ tonaŋ naŋ, aôm gôjam taôm ôkwi ma gôbu taôm. Ma aôm kôkac nêm ŋakwê gêŋgic to kôtaŋ taŋiboa, tec gaŋô aôm.
20Tec ôlic acgom, aê gabe jajoŋ aôm ôwiŋ tamami ma ôsêp nêm sa tobiŋmalôgeŋ ma matamanô êlic gêŋwapac sec samob, taŋ jakêŋ gebe êkôniŋ malac tonaŋ naŋ atom.” Ma êsêac jasêkôc biŋ tonaŋ sêmu dêdêŋ kiŋ sêja.