Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - 2 Kiikiiwawo

2 Kiikiiwawo 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Noko raghanine na Josaiya kana bodu 8 bi Jiuda kiiravine ivikiiwawo, touna Jerusalem kamone ivibada patana da bodu 31 sikovi. Bi sinananaki na kana waghawagha Jedida bi Boskat kwanatunama tomogha kana waghawagha Adaiya natuna.
2Josaiya, bera iberadina Yawe God ivinuwamiimiiseyeni. Bi nosinanaki Deivid yana bera ikabi na Yawe God yana gwara iyakabikabi sisiredi geiyituirana katakatiya bo dugedugeye.
11Raghanina kiiwawo gwara bukana kamonama sisiya iwaiyana, na wiiyeveveyana ibera da touna ivinuwapoya, na kana gara itayina gosigosira.
12Wasina bi raghani tana Josaiya sisiya itore Hilkaiya touna prist, bi Sapan natuna Ahikam, Mikaiya natuna Akibo, bi kiiwawo yana girugiruma wawayina Sapan da kiiwawo yana wona wiiyoyowana wawayina miisena Asaiya biiyadi iwona bo,
13“Nosinosidanakim mmko bukana sisiyidi gesiyakabisisiredi, bi metagha iwoneda tayabera na genaboni siyaberana, noko biidi Yawe God nuwanuwana ipughu kirakii yamuyamuya ware keyama naboni touda biiyadi. Na konagho God yana bareye da Yawe God biidi kovisisiya kiiraviguve bi kate Jiuda kana wawaya tupadi kiiravidiye da mmko buka kamone awaki sigiruma.”
16“Yawe God mma naboni iwona bo, ‘Jiuda damdi sisinighiiyegu, toudi god mududi siyasuwasuwaridi, bi tarabiibiisaka imadima siyaberabera na yadi bera kiiravine na sivinuwapughupughugu. Na aro ghamanakina anapiikeni Jerusalem kwanatune da wawaya iiyawogha nama samakamake biiyadi, ware metagha Jiuda yadi kiiwawo buka kamone ikabiyavina naboni. Tagu nuwanuwagu ipughu ware keyama naboni gerubana sinasighirina.’
18Jiuda kana kiiwawo, iiyabo iviporami da Yawe God koyitarakiiyaneni, na kowoneni bo, ‘Mmkona metagha Yawe, Isrel kana God iwona wara kuwaiyaneni na kiiravine.
19Kuvinuwapoya da Yawe God naghone kutore yowoyenamayem bi kam gara kutayina gosigosira. Noko raghanine tam yagu sisiya kuwaiyaneni da mmko kuburina da iiyawogha mma samakamake kiiravidiye, na metagha aro anaveredi bi anaberadi da wawaya sinasinighiyedi bi kadi waghawaghaye sinimimaga na kiiravidiye kudou,
20bi aniwaghasinem da kunarabobo bi yam wawaya nuwaruririye sinadogum. Tam aro ghamanakina meko Jerusalem biidi ayapiikeni na gekunakitana.’” Na wasikena yana sisiya sikabisiveramagha da Josaiya siwoneni.