Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kíaↄ

2 Kíaↄ 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yosia wɛ̃̀ swaaↄ̃de guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ baakwi ń mɛ̀ndooɛ. Aà da tↄ́n Yedida, Adaia nɛ́, Bↄzeka gbɛ̃́ɛ.
2À yã́ pↄ́ Dii yei kɛ̀, à a dezi Davidi ↄlɛsɛ̀ píiɛ, i pãalɛ ↄplaai ge zɛɛio.
3Aà kpalablea wɛ̃̀ bao plasaide guu ↄ̃ à a lakɛ̃na Safana, Asalia nɛ́, Mɛsulaũ tↄũna zĩ̀ Dii kpɛ́u à mɛ̀:
4Gɛ́ sa'onkia Ilikia le, ní oɛ̀ aà ↄ̃a pↄ́ wa kpà Dii kpɛ́ bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄwa nao,
5wi na gbɛ̃́ pↄ́ wà ń dílɛ Dii kpɛ́ zĩ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũↄnɛ ń ↄzĩ, aai fĩabo gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ Dii kpɛ́ guyaaaↄ kɛkɛↄnɛ,
6li'ãnaↄ ń kpɛbonaↄ ń kpɛdↄnaↄ. Aa lí lúò lↄ ń gbɛ̀ ãaↄ, aai kpɛ́pi kɛkɛò.
7Asu ↄ̃a pↄ́ wa nànɛ́ ń ↄzĩ kã̀akɛo, asa gbɛ̃́piↄá náaideↄnɛ.
8Sa'onkia Ilikia ò lakɛ̃na Safanaɛ a bↄ Mↄizi ikoyã láwa Dii kpɛ́u, ↄ̃ a kpàwà. Kɛ́ à a kyokɛ̀,
9ↄ̃ à gɛ̀ò kí kĩ́i, à a yã́ dàu a sìuɛ̀ à mɛ̀: N ìwaↄ ↄ̃a pↄ́ kú Dii kpɛ́u bↄ̀lɛ aa nà Dii kpɛ́ gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ ń ↄzĩ.
10À ɛ̀a òɛ̀ sa'ona Ilikia lá kpàwa, ↄ̃ à a kyokɛ̀ kíɛ.
11Kɛ́ kí Mↄizi ikoyã lápi yãmà, à a ulada ga kɛ̃̀.
12Ɔ̃ a ò sa'ona Ilikiaɛ ń Safana nɛ́ Aikaũo ń Mise nɛ́ Akabooo ń lakɛ̃na Safanao ń a ìwa Asaiao à mɛ̀:
13À gɛ Dii lamɛɛ ń Yudaↄ píi lá pↄ́ wa bↄwàɛ bee yã́ musu. Dii pↄpaawázi à kɛ̀ zài, asa wá deziↄ i wá yã́ pↄ́ kú láɛ bee guu ma aa zĩkɛ̀wào.
14Ɔ̃ sa'ona Ilikia ń Aikaũo ń Akabooo ń Safanao ń Asaiao gɛ̀ yã́pi ò nↄɛ ãnabi Uledaɛ. Nↄɛpi ku Yelusalɛũ fã́ani plaade guuɛ, aà zã́ tↄ́n Saluũ, Tikeva nɛ́, Halasa tↄũnaɛ. Halasapi mɛ́ Dii kpɛ́ ula'ulɛna ũ.
15Dii Isailiↄ Lua yã'ò nↄɛpiɛ à mɛ̀: À gɛ o gbɛ̃́ pↄ́ á zĩ́aɛ,
16ma Dii ma mɛ̀ má yã́yia guɛ beewa ń gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄ, lá a ku lá pↄ́ Yudaↄ kía a kyokɛ̀pi guuwa.
17Má pↄkũmabↄbↄ guɛ beewaɛ, ma pↄkũmapi a kpálɛo, asa aa ma to we, aa tulaletikàtɛa dii pãleↄnɛɛ, aa ma pↄ fɛ̀lɛmɛɛ tã́a pↄ́ aa kɛ̀piↄ yã́i.
18À o Yudaↄ kía pↄ́ á zĩ́ ma laiɛ, yã́ pↄ́ a màpi musu, ma Dii Isailiↄ Lua ma mɛ̀,

19yã́ pↄ́ má ò guɛ bee musu ń gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄ, ma mɛ̀ a gↄ̃ yàaa láaipↄ ũɛ, lá à swãsɛ̀i à azĩa bùsamɛɛ, à a ulada ga kɛ̃̀ à ↄ́ↄlↄ̀, ma aà yãmà má sìaànↄ. Ma Dii mámɛ má ò.
20A yã́i tò má tó aà ga, wi aà vĩ niɛ guu. Aà wɛ́ a si yã́ pↄ́ má yía guɛ beewapilɛo. Ɔ̃ zĩnapiↄ ɛ̀a tà kí kĩ́i ń yã́pio.