Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Hari

2 Hari 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nagpanuigon ug walo ka tuig si Josia sa dihang nagsugod siya sa paghari; naghari siya sulod sa 31 ka tuig sa Jerusalem. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Jedida (ang anak nga babaye ni Adaya nga taga-Boskat).
2Gibuhat niya ang matarong sa pana-aw ni Yahweh. Naglakaw siya sa tanang dalan ni David nga iyang katigulangan, ug wala siya mitipas ngadto sa wala o sa tuo.
3Nahitabo kini sa ika-18 ka tuig ni Haring Josia, gipadala niya si Shafan nga anak nga lalaki ni Azalia nga anak nga lalaki ni Meshullam, ang escriba, ngadto sa balay ni Yahweh, nga nag-ingon,
4“Tungas ngadto kang Hilkia ang labaw nga pari ug sultihi siya sa pag-ihap sa salapi nga gidala ngadto sa balay ni Yahweh, nga gitigom sa mga tigbantay sa templo gikan sa katawhan.
5Ihatag kini ngadto sa kamot sa mga trabahante nga sinaligan sa balay ni Yahweh, ug ipahatag kini ngadto sa mga trabahante nga anaa sa balay ni Yahweh, aron nga ilang ayohon ang mga guba sa sulod sa templo.
6Ipahatag kanila ang salapi ngadto sa mga panday, sa mga magtutukod, ug sa mga mason, ug aron ipalit usab ug ginabas nga kahoy ug pagtabas ug bato aron ayohon ang templo.”
7Apan wala na kinahanglana ang pag-ihap sa salapi nga gihatag ngadto kanila, tungod kay gigamit man nila kini nga matinud-anon.
8Miingon ang labaw nga pari nga si Hilkia ngadto kang Shafan nga escriba, “Nakaplagan ko ang libro sa balaod sa balay ni Yahweh.” Busa gihatag ni Hilkias ang libro ngadto kang Shafan, ug gibasa niya kini.
9Milakaw si Shafan ug gidala ang libro ngadto sa hari, ug nagbalita usab siya kaniya, nga nag-ingon, “Gigasto sa imong mga sulugoon ang salapi nga anaa sa templo ug gihatag nila kini sa kamot sa mga trabahante nga nagdumala sa pag-atiman sa balay ni Yahweh.”
10Unya miingon ang escriba nga si Shafan ngadto sa hari, “Gihatagan ako ug libro ni Hilkia nga pari.” Unya gibasa kini ni Shafan ngadto sa hari.
11Nahitabo kini nga sa dihang nadungog sa hari ang mga pulong sa balaod, gigisi niya ang iyang mga bisti.
12Gimandoan sa hari si Hilkia nga pari, si Ahikam nga anak nga lalaki ni Shafan, si Acbor nga anak nga lalaki ni Mikaya, si Shafan nga escriba, ug si Asaya, nga iyang kaugalingong sulugoon, nga nag-ingon,
13“Lakaw ug pagpakisayod kang Yahweh alang kanako, ug alang sa katawhan ug alang sa tibuok Juda, tungod kay ang mga pulong niini nga libro nakaplagan na. Tungod kay hilabihan kadako ang kasuko ni Yahweh nga nisilaob batok kanato tungod kay wala man naminaw ang atong mga katigulangan sa mga pulong niini nga libro alang sa pagtuman sa tanan nga nahisulat niini mahitungod kanato.”
14Busa miadto ang pari nga si Hilkia, si Ahikam, si Acbor, si Shapan, ug si Asaya ngadto kang Hulda nga usa ka babaye nga propeta, nga asawa ni Shalum nga anak nga lalaki ni Tikva nga anak nga lalaki ni Harhas, nga tigtipig sa butanganan sa mga bisti (nagpuyo siya sa ikaduhang bahin sa siyudad sa Jerusalem), ug nakigsulti sila kaniya.
15Miingon siya kanila, “Mao kini ang giingon ni Yahweh, nga Dios sa Israel: 'Ingna ang tawo nga nagpadala kaninyo nganhi kanako,
16“Mao kini ang giingon ni Yahweh: 'Tan-awa, magdala ako ug katalagman niini nga dapit ug sa mga namuyo niini, sumala sa tanan nga nahisulat sa libro nga gibasa sa hari sa Juda.
17Tungod kay gisalikway nila ako, ug nagsunog sila ug insenso sa laing mga dios, aron nga mahagit nila ako nga masuko sa tanan nilang mga binuhatan—busa misilaob ang akong kasuko batok niini nga dapit ug dili na kini mapalong.”'
18Apan alang sa hari sa Juda, nga nagpadala kaninyo aron sa pagpangutana sa kabubut-on ni Yahweh, mao kini ang inyong isulti kaniya: “Si Yahweh, nga Dios sa Israel miingon niini: 'Mahitungod sa mga pulong nga imong nadungog,

19tungod kay malumo man ang imong kasingkasing, ug tungod kay gipaubos mo man ang imong kaugalingon sa atubangan ni Yahweh, sa dihang imong nadungog ang akong giingon batok niini nga dapit ug sa mga nagpuyo niini, nga mabungkag ug matinunglo sila, ug tungod kay imo mang gigisi ang imong mga bisti ug mihilak sa akong atubangan, naminaw usab ako kanimo—mao kini ang gipadayag ni Yahweh.
20Tan-awa, ibutang ko ikaw uban sa imong mga katigulangan, ug mahimutang ka sa imong lubnganan nga may kalinaw. Dili makakita ang imong mga mata sa tanang mga katalagman nga akong ipahamtang niini nga dapit.'’”” Busa gidala sa mga tawo kini nga mensahe balik sa hari.