Text copied!
CopyCompare
Luritja Bible - 2 Kiinga

2 Kiinga 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Uḻa Tjutjayanya yiiya yiitpala nyinarra mayutju tiṉaya nyinatjunu. Tjutjayanya tjukarurru nyinarra palunya kutju waḻkulpayi, mayutju tiṉa Tapitanya tjukarurru nyinangutja nguwanpa. Yalatji Katutjaku wangkaku tjukarurru nyinanytjala, mayutju Katutjanyara yunypa nyinangi. Yiiya tjaaṯiyi waan mayutju tiṉa tjanampa Tjarutjalumangka nyinangi.
3(22:3-13; 23:1-20) Mayutju tiṉangku Tjutjayalu tjananya watjaṉu Katutjaku tjaatjingka yuḻpaṯa kiliinamilara waṉinytjaku, tjaatjiṯarra kiliina ngaranytjaku. Paluru watjaṉu waaḻa ngarala yuḻpurringutja piyuku tjana palyantjaku. Tjaatji paluru rawa ngarala yuḻpurringu, mayutju Tjalamunalungarri yirriṯi palyara ngaratjunutja. Palulanguru mayutju Tjutjayalu watjaṉu waarrkarrirra kiliinamilara piyuku palyantjaku. Mayutju Tjutjayaku waarrkana yini Tjapananya tjaatji tiṉa palulakutu yanu maniku Yilkayala wangkanytjaku. Mani palunya yaṉangu tjuṯangku tjaatjingka tjawirrilyi waṉipayi. Tjapanalu watjaṉu Yilkayalu waarrkana tiṉa tjuṯa mani palunya yungkunytjaku. Paluru watjaṉu paluru tjana watiya tiimpa tjuṯa, puḻi tjuṯaṯarra payimilantjaku, tjaatjiya palyalkitjangku. Paluru piyuku watjaṉu tjana mani palunyatjarrangku waarrkana tjuṯa wiitjimani yungkunytjaku. Palunyangka tuḻkuku mayutjungku Yilkayalu waarrkana palunya piipa yungu, Katutjaku wangkatjarra. Yurrunpa Yilkayalungarri tjaatji tiṉangka kiliinamilara yuḻpaṯawana mantjiṉu Katutjaku wangka. Tjutjayaku waarrkanangku mantjira mayutju tiṉakutu Tjutjayalakutu katirra riitarringu. Yalatji riitarringkunytjala kulira mayutju Tjutjayalu nguḻurringkula palumpa waarrkanangka alatji watjaṉu, “Yankula Yilkayanyangarri tjananya watjala!, mayutju Katutjanyaya tjapintjaku nganaṉanya nintintjaku, tjukarurruwiyala nyinanyingka. Yalatji ngarrinyi piipa ngaangka tuḻkuku mayutju tjuṯangku Katutjanya tjapintjaku. Ngayuku waarrkanangku riitarrinytjala ngayulu kuliṉingi. Palulanguru ngayulu kuliṉi Katutjanyalampa mirrpaṉpa nyinanyi, piipa ngaakula tjukarurruwiya nyinanytjala, nganampa yirriṯi wiyarringutja tjuṯakuṯarra.” Waarrkana paluru wangka palunya katirra tjakultjunu tuḻkuku mayutju tiṉa, Yilkayanya. Yilkayalungarri puṯu kulira yankula tjapiṉu kungka Wultanya, Katutjaku wangka watjalpayinya. Tjapintjala Wultalu tjananya Katutjaku wangka yalatji tjanala tjakultjunu, “Yankulaya mayutju Tjutjayangka yalatji tjakultjurra!, ‘Ngayulu Katutjalu nyurrangarrinya Tjuutaku walytja ngaṉṯitja tjuṯa yilta panitjimilalku, Tjarutjalumanya ngurrara tjuṯanyurra piipa wangkatjarra palunyaku tjukarurru nyinanytjawiyangka. Ngayuku wangkanyurra wantirra ngayunya nguwanpa kutjupa tjuṯa waḻkuṉi. Palunyangka mirrpaṉpaṉa nyinanyi, kanya nyuntu mayutju Tjutjayanya ngayuku wangka piipa palaku kulira palyanu nguḻurringu. Ngayuluṉa Tjarutjalumanya ngurrara tjuṯa panitjimilalkitjangka, nyuntu kulira nguḻurringunu mantarra wintarrpungkula palyanu yulangi. Yularra palyaṉin tjapiṉu. Palunyangka kuwarri wiyaṉa Tjarutjalumanya ngurrara tjuṯa panitjimilalku, ngayulu nyurrangarrinya wantiku. Nyuntu nyinarra mirrirrinytjala ngaṉṯi ngayulu tjananya panitjimilalku.’” Palunyatjanu mayutju Tjutjayalu tjananya Tjarutjalumaku mayutju tjuṯa, tuḻkuku mayutju tjuṯaṯarra yaṉangu tjuṯaṯarra yaḻṯingu, Katutjaku tjaatji tiṉangka tjungurrinytjaku. Yalatjiya tjungurringkula kuliṉingi, Tjutjayalu piipa palunya Katutjaku wangkatjarra riitarrinytjala. Kuliraya tjungungku Katutjala watjaṉu wangka palunyaku tjukarurru nyinakitjangku. Palulanguru mayutju Tjutjayalu tjananya watjaṉu Katutjanya nguwanpa kutjarra Yatjara an Paala katirra tjaatjingka tjayiṯingka waṉinytjaku. Katutjanya nguwanpa tjuṯaya ngurra winkiwana ngarala waṉipayi. Mayutju paluru watjantjala palumpa waarrkana tjuṯangku yuḻpura wiyaṉu, Katutjanya kutjuya tjukarurru waḻkura nyinakitjangku.