Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YUNUSA

YUNUSA 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã ò Amitai nɛ́ Yunusanɛ à bè:
2Ǹ fɛɛ ǹ gá wɛ́tɛda bíta kɛ̀ wè be Ninɛva guu ǹ kpãkɛ̃ńzi, zaakɛ aↄ̃ zaakɛna ma kii lè.
3Ben Yunusa bàa lɛ̀ Diinɛ à mì pɛ̀ Tasisia. Kɛ̀ à kà Yↄpa, à góro'itɛ è gwe kɛ̀ èe gaa Tasisi. Kɛ̀ à fĩa bò, à gɛ̃̀n kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe gaa gweenↄ, èe bàa lɛɛ Diinɛ.
4Dii ĩa gbãaa gbàrɛ ísiaala, ben zàga'ĩa pãsĩ fɛ̀ɛ ísiaala ai góro'itɛ yezi à para.
5Vĩa góro gbɛ̃nↄ kũ̀, baade e wii pɛɛ a tãazi, ben aↄ̃ góro pì asoonↄ bↄ̀ɛ aↄ̃ↄe kaa ín lɛ góro e à futa kũ. Yunusa sↄ̃ pìta à gɛ̃̀ à dàɛ góro gĩzĩ, ben i bíta à sɛ̀.
6Górodee gàa à à lè à bè: Bↄ́ iin nɛ́ɛ oo lɛɛ? Ǹ fɛɛ ǹ wii pɛ́ n tãazi, wègↄ̃ dↄ̃ro tó eé wa wɛ́ɛ gwa à wa bↄ.
7Ben aↄ̃ bèkↄ̃nɛ: À mↄ́ wà kàbankpɛ kɛ lɛ wà dↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ gɛ̃̀wazi kↄ̃n kisia kɛ̀o. Kɛ̀ aↄ̃ kàbankpɛ kɛ̀, ben à Yunusa kũ̀.
8Aↄ̃ à là wà bè: Ǹ owe gbɛ̃ kɛ̀ ń dɛ à ũ, mmↄn kɛ̀ n gɛ̃wazi kↄ̃n kisia kɛ̀ takao. Zĩ kpareen nɛɛ̀ kɛɛ? N bↄ mámɛ? Bùsu kparee gbɛ̃n n ũu? Bori kpareen n ũu?
9À wèńla à bè: Eberun ma ũ. Dii Luda Musude kɛ̀ ísia kↄ̃n tↄↄtɛo kɛ̀n mɛɛ̀ dↄnzi kɛnɛ.
10Ben vĩa gbɛ̃ pìnↄ kũ̀, swɛ̃̀ kɛ̃̀ńgu, aↄ̃ bènɛ: Bↄ́yãnzi ń kɛ̀ lɛzi? Gbɛ̃ pìnↄ dↄ̃̀ kɛ̀ èe bàa lɛɛ Diinɛmɛ, kɛ̀ à òńnɛ lɛ yãnzi.
11Í kpɛ́ e góro zuzuu, ben aↄ̃ à là wà bè: Dian wé kɛnnɛ nà lɛ ísiaa busawee?
12À bèńnɛ: À ma sɛ́ à ma zu ísiaan lɛ í busaare, zaakɛ má dↄ̃̀ kɛ̀ mámbe ma gɛ̃azi kↄ̃n zàga'ĩa gbãaa kɛ̀o.
13Aↄ̃ nà górolinaa lɛ wà e wà bikũ, mↄde aↄ̃ↄe fↄ̃ro, zaakɛ í kpɛ́ e ń zuzuumɛ.
14Ben aↄ̃ wii pɛ̀ Diizi wà bè: N yã nna Dii! Ǹton wa kaatɛ gbɛ̃ kɛ̀ wɛ̃̀ndibↄna yãnziro. Dii, ǹton wa diɛ taarideenↄ ũ à dɛna yã musuro, zaakɛ n n pↄyezi dàwemɛ.
15Ben aↄ̃ Yunusa sɛ̀ wà zù ísiaan, ben í pì zuzuna kpàɛ.
16Dii yã pì tò vĩa gbɛ̃ pìnↄ kũ̀ maamaa, ben aↄ̃ saa òa aↄ̃ lù sɛ̀nɛ.
17Ben Dii tò kpↄ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ bↄ̀ à Yunusa mↄ̀, ben à kɛ̀ kpↄ̀ pì gbɛɛɛn fãantɛ̃ aagↄ̃ gwãavĩ aagↄ̃.