Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yozuee

Yozuee 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii ò Yozueeɛ: Ńsu to vĩa n kũo. Ńsu bílikɛo. Zĩgↄ̃ↄ sɛ́lɛ gɛ́ńnↄ ḿpii, í lɛ́lɛ Aiwa, asa ma Ai kía nànɛ ń ↄzĩɛ ń aà gbɛ̃́ↄ ń aà wɛ̃́lɛo ń aà tↄↄlɛo.
2Kɛ Aiɛ ń a kíao lá ń kɛ̀ Yelikoɛ ń a kíaoɛwa, í ń pↄ́ↄ ń ń pↄtuoↄ naaa á pↄ́ ũ sa. Bↄnsaɛ kɛnɛ́ ń wɛ̃́lɛ kpɛ.
3Ɔ̃ Yozuee ń a zĩgↄ̃ↄ fɛ̀lɛ gɛ̀ lɛ́lɛi Aiwa ḿpii. À nɛgↄ̃naↄ sɛ̀ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi (30.000), ↄ̃ à ń gbáɛ gwãasĩna,
4a ònɛ́: À swã́kpa! À bↄnsaɛkɛnɛ́ ń wɛ̃́lɛ kpɛ. Ásu kɛ̃ wɛ̃́lɛwa zã̀zão. Àↄ ku sↄu guu ápii.
5Mapi ń gbɛ̃́ pↄ́ kumanↄↄ, wá sↄ̃ wɛ̃́lɛi. Tó aa bↄ̀lɛ daiwálɛ, wíↄ bàalɛnɛ́ lán káauwa.
6Aai pɛ́wá e aa kɛ̃́ ń wɛ̃́lɛwa zã̀, asa aaↄ e wálɛ bàalɛnɛ́ lán káauwaɛ. Tó wálɛ bàalɛnɛ́ màa,
7í fɛlɛ á ulɛkĩi à wɛ̃́lɛpi ble. Dii á Lua nàɛ́ á ↄzĩɛ.
8Tó a wɛ̃́lɛpi blè, í tɛsↄ̃wà lá Dii òwa. À laaika à kɛ lá má dìlɛɛ́wa.
9Ɔ̃ Yozuee ń gbáɛ, aa gɛ̀ gu pↄ́ aa e ń zãmakɛu. Aa ńzĩa yè Bɛtɛli ń Aipio zãnguo Ai bɛ'aɛ oi. Gwã́ bee Yozuee ì bòou weɛ ń a gbɛ̃́ↄ.
10À fɛ̀lɛ káaukaau à gbɛ̃́ↄ kã̀aa, ↄ̃ aàpi ń Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ dↄaaanɛ́ e aa gɛ̀ kàò Ai.
11Zĩgↄ̃ pↄ́ kuaànↄↄ sↄ̃̀ wɛ̃́lɛpizi ḿpii. Kɛ́ aa kãikũ̀ ń wɛ̃́lɛpio, aa bòokpà a gugbãntoo oi bↄaa ń a bↄlɛo. Guzulɛ da Ai ń ḿpiↄ zãnguo.
12Yozuee gbɛ̃́ↄ sɛ̀ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sↄo (5.000). À mↄ lè à ń úlɛ Bɛtɛli ń Aio zãnguo kↄ̀ Ai bɛ'aɛ oi.
13Isailiↄ bòokpà wɛ̃́lɛ gugbãntoo oi, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ ulɛapiↄ ku wɛ̃́lɛ bɛ'aɛ oi. Gwã́ bee Yozuee ì guzulɛuɛ.
14Kɛ́ Ai kía Isailiↄ è màa, aàpi ń a wɛ̃́lɛdeↄ fɛ̀lɛ kɛ̀ kpakpa, aa gɛ̀má ń zĩo gu pↄ́ bↄaa ń Alaba sɛ̃o. A dↄ̃ gbɛ̃́ↄ ulɛa a wɛ̃́lɛ kpɛo.
15Yozuee ń Isailiↄ lɛ́ kɛ lá Aideↄ lɛ́ ń fuwa, aalɛ bàalɛnɛ́, aa mipɛ̀ gbáawa.
16Aideↄ kↄ̃ sìsi píi aa bↄlɛ pɛ Yozueeↄwa, ↄ̃ aa pɛ̀má e aa gɛ̀ kɛ̃̀ ń wɛ̃́lɛwa zã̀.
17Gↄ̃ɛe i gↄ̃ wɛ̃́lɛ guuo, aa bↄ̀lɛ pɛ̀ Isailiↄwa ḿpiiɛ, ↄ̃ aa ń wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛ tò wɛ̃a, aalɛ Isailiↄ yá.
18Dii ò Yozueeɛ: Sↄ̃na pↄ́ ń kũa dↄ Aiwa, asa má nànɛ n ↄzĩɛ. Ɔ̃ Yozuee a sↄ̃napi dↄ̀ Aiwa.

19Kɛ́ à ↄ pòo màa, ↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ ulɛaↄ fɛ̀lɛ sì wɛ̃́lɛu gↄ̃̀ↄ, aa blè, ↄ̃ aa kɛ̀ kpakpa aa tɛsↄ̃̀wà.
20Kɛ́ Aideↄ lìli aa ń kpɛ gwà, ↄ̃ aa è tɛlu gbã́ da ń wɛ̃́lɛa, ↄ̃ aai gɛ́kĩi e lↄo, asa Isaili pↄ́ bàalɛ̀ mipɛ̀ gbáawaↄ lìaa ń yanapiↄwaɛ.
21Kɛ́ Yozuee ń Isailiↄ è ń gbɛ̃́ pↄ́ ulɛaↄ wɛ̃́lɛ sì, mɛ́ tɛlu gbã́ daa, ↄ̃ aa ɛ̀a lɛ̀lɛ Aidepiↄwa.
22Isaili kĩniↄ bↄ̀lɛ wɛ̃́lɛu, aa gɛ̀ Aideↄwa ń zĩo, ↄ̃ aa koezↄ̃̀ńzi. Aa lɛ̀lɛmá, ↄ̃ an gbɛ̃e i e bↄ̀o, an gbɛ̃e i e bàalɛ̀o.
23Ɔ̃ aa Ai kía kũ̀ bɛ̃́ɛ, aa gɛ̀ò Yozueeɛ.
24Isailiↄ Aideↄ dɛ̀dɛ míↄmiↄ buaↄ ń sɛ̃saoo an pɛamapi guu. Kɛ́ aa Aideↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao màa, ↄ̃ aa ɛ̀a gɛ̃̀ wɛ̃́lɛpiu, aa gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ weↄ dɛ̀dɛ lↄ.
25Gbɛ̃́ pↄ́ gàga gↄↄbeezĩↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ píi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛplaɛ (12.000). Aideↄ sↄ̃, an lɛ́n we.
26Yozuee ↄ pↄ́ a sↄ̃na kũaopi gì dↄ e wà gɛ̀ Aideↄ míↄnzↄ̃ò.
27Isailiↄ wɛ̃́lɛpi pↄtuoↄ ń a pↄ́ↄ nàaa tàò lá Dii ò Yozueeɛwa.
28Màa Yozuee tɛsↄ̃̀ Aiwa, a tò à gↄ̃̀ bɛzia ũ, ↄ̃ à gↄ̃̀ da gii màa e ń a gbão.
29Ɔ̃ à Ai kía lòo líwa e oosi. Kɛ́ ĩatɛ̃ lɛ́ gɛ̃ kpɛ́u, à mɛ̀ wà aà gɛ bua líwa wà zu wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛu we. Ɔ̃ wà gbɛ kã̀aawà dasidasi, gbɛ̀zɛpi ku we e ń a gbão.
30Yozuee Dii Isailiↄ Lua gbagbakĩi bò Ebali gbɛ̀sĩsĩ musu,
31lá Dii zↄ̀blena Mↄizi dìlɛ Isailiↄnɛwa. A bò lá Mↄizi kɛ̃̀ a ikoyã guuwa, à mɛ̀ wà bo ń gbɛ pↄ́ wi gã́pɛlɛwà wa ã̀oↄ. Ɔ̃ wà sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò Diiwa we ń sáaukpasaↄ.
32Ɔ̃ Yozuee ikoyã pↄ́ Mↄizi kɛ̃̀pi kɛ̃̀ gbɛpiↄwa we Isailiↄ wáa.
33Isaili píi, beleↄ ń bↄ̀mↄↄ ń ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń ń dↄaanaↄ ń ń yã́kpalɛkɛnaↄ zɛa kpagolo saɛ ↄplaai ń zɛɛio. An aɛ dↄa Levii bui sa'ona pↄ́ aaìↄ Dii bàakuańnↄ kpagolo sɛaↄwa. Gbɛ̃́piↄ kĩni aɛ dↄa Galiziũ gbɛ̀sĩsĩwa, an kĩni sↄ̃ Ebali gbɛ̀sĩsĩwa, lá Dii zↄ̀blena Mↄizi dↄ̀aa dìlɛ wà samaa'o Isailiↄnɛwa.
34Bee gbɛa Yozuee ikoyãpiↄ kyokɛ̀nɛ́ píi, báaa pↄ́ Dii ì dańguↄ ń láaipↄ ì kɛmáↄ, lá a ku Mↄizi ikoyã guuwa.
35Yã́ pↄ́ Mↄizi dìlɛↄ guu píi, a kee ku Yozuee gì a kyokɛi bílaɛo. Baa nↄɛↄ ń nɛ́fɛ̃nɛnaↄ ń bↄ̀mↄ pↄ́ kú ń guuↄ píi kú weɛ.