Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Josua

Josua 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tialima, Genuai Bidigo Josuabolo te po wai, “Te wi ebo tagalama, tama habu bulu pabo me tagalao! Te ami bidi tigidali nage dali pelama, te Ai dabe dali hwįgi pao. Eno nage tau selama, tama nago te Ai dabego tuni bidi te aiyaba elaluaibao. Tama agai bidi dabe badi, te hanu me, tama agai tǫ me, te eno nago nogoba mawaibao.
2Nago te Ai hanude bidibo we bidi me, te augwa tuni bidi me, te mu silao, te nago Jeriko moni hanude te aga tuni bidi dabe dali silali tiwai gilama ilao. Tiali goli, te sogo dagego te tigidali bulmakau me, tama te bulude elalubo nai dabe tigidali sagameo. Megi dagego te hanuba hwįgi painu sisi elaluao. Hasia sogo bolo nago te ami bidi dabe meba tagala palama, te hanu tudi badu geme duala sigi pomainogo tagala palao,” wali.
3Tialima, Josua dali te tigidali ami bidi dabe te Ai hanuba hwįgi painu sisi yai. Agai te hwįabo bomai bidi naga dagalama, tama te bidi sese umabo hauwa 30,000 bidi sa munama, tama augwali te hulide tagala palai.
4Tama agai te po augwalibolo wai, “Dage pelama, te hanu pąde tudi badu geme duala sigi pao, te nǫ mumainogo tama yao. Tama dagego te hwįabo sisi elaluao.
5Tiali goli, ena dali, te eno ami bidi dabe dali, da te hanu dolo asaibao. Tama te Ai hanu bidi dabego te da dali hwįainogo buluba asobaso da, teda dago te hasia sogo yali tiwai gilama te da wi soaibao.
6Teda augwaligo da pobeasa asomainu sula tagaliyu, te dago augwali te hanu tagalama, digibulu kegasa soabo usu tiwai yaibao. Augwaligo homugo da te polobadu augwalide wi soali tiwai gilama ebo, te homu yaibao.
7Dagego te tiwai ebo subaso da, teda dage te dualaluali pesage tagalama, tama te hanu tomoba pedela sigi pao. God, dago Genuai Bidigo, te hanu dagego nogoba mawaibao.
8Dagego te hanu tomoba pedela sigi pabo sogo, dagego te Genuai Bidigo po wali tiwai gilama, te hanu siago ulao. Te eno po da, tama dagego bugagia wali piąo,” wali.
9Tialima, Josuago augwali tagala palobaso, tama augwali pelama, te sia ge dega sigi pabo bulu me deli badu geme duala sigi pali, te Ai hanu de te Betel, te bulu si tomoba duala sigi pelama, tama te nǫ muai. Tama augwali tonalu bidali. Tiali goli, Josua te bidibo pesagede te sogo hulide tede bididuai.
10Tialima, te kigamu digi mu te Josua hodaluama, tama te ami bidi dabe deliba sisinagasomainogo i wai. Nosali, aga dali, te Israel dabe genuai bidi dabe dali, augwali polasa peyu, tama te ami te Ai hanuba odasa pai dao.
11Te Josua dali pali ami bidi dabe augwali te pąba pelama gana, te hanu tomoba pabo genuai sunumi te me badu sesege bogo badu pelama, tama augwali osogo bidabo pesage nigai. Tama te bulu odogo me deli te augwali de te Ai dabe dali te tomode elaluai.
12Tama Josuago te bidi sese hauwa umabo 5,000 bidi tiwai usu pąde ami bidi dabe selama, tama augwali te sia dega sigi pabo badu, te hanu Ai de Betel tomo agebele si tomoba pelama, geme duala sigi pomainu tagala palai dao, te do tama yai dao.
13Te ami bidi dabego te tama tialio, te genuai ami hanigo bidabo pesage te hanu sese bogo badu pąde nigai. Tama te gasa ami bidi dabe meba te sia ge dulubo badu te nǫ muyu bidali. Tama Josua te hulide te bulu odogode bidalio.
14Te Ai hanu tuni bidigo te Josuago ami bidi dabe bidibo suali sogo, kigamu digi mu aga te aga bidi dabe tigidali dali asesa polo te Jordan odogo buluba dulama, te Israel dabe dali hwįainogo yali. Te bulu odogode te augwali polobadu hwįai madi. Tiali goli, te Ai gavman tuni bidigo te nǫ muani hwįbo bidi tudi badu asabo te agai munu me konebeo.
15Josua me, te aga ami bidi dabe dali, te augwali tibo digi te augwali te kemi tǫ buluba wi soai.
16Tuni bidigo te tama tebo subaso, tama agai te hanude bidibo tigidali bidi dabe i olama, te Israel dabe augwali nǫ bagulagasao wai. Tama augwaligo te Josua pobeasa soabo sę eyu, tama augwaligo te hanu taga soyu, digibulu mu soalio.
17Megi da, te Ai hanu dali Betel hanu si ami bidi dabe tigidaligo te Israel dabe pobeasa pelama silai. Tama te hanu tomoba pabo genuai sunumi te olo dalaluali, tama te tonaluabo bidi me meni yanio.
18Tialima, Genuai Bidigo Josuabolo te po wai, “Te nago sesemone ene ugwaba selama, tama te Ai hanu usu sao. Megi eno te hanu nage nogoba mawaibao,” wali. Tama Josuago te Genuai Bidigo wali po tiwai gilama yai.

19Agai te sesemone ene ugwaba sobaso, tama polo mu, te ami bidi dabe geme dualaluali augwali hogodaluama, tama augwali udada peyu, te hanu tomoba pai. Augwaligo te hanu pedela sigi pelama, tama polo augwaligo te hanu siago ulalio.
20Te Ai bidi dabego te hanuba tonono pobadi, augwaligo te hano ugwaba holobo suai. Augwaligo koneani, te augwali geme duala sabo pesage meni isiąyu, te dolabo sęgo augwali me edeligobeo. Magi baso meni, te Israel dabego augwali tibo po olama, tama te masigi tǫ buluba wi pali, megi da te augwali ma begelama, tama augwali dali hwįai.
21Josua dali te ami bidi dabe augwaligo suali, te augwa age dabego te hanu selama, tama te siago ulubo suai. Tama tibaso, augwali ma gelama, begasama asiyu, tama te Ai bidi dabe ela mubo sę yai dao.
22Tama te hanu tomoba pali te Israel dabe te buluba ma aselama, tama te Israel hani si augwaligo te Ai bidi bagua selama, tama te tigidali augwaligo ela muai. Te me deli wi me pabe, te me deli me bidibeo.
23Te Ai hanu tuni bidi deli digi agaduba naga bidai. Tama Israel dabego aga pageabi elama, tama Josua bidibo madi odasa pai.
24Te Israel dabe augwaligo te augwa boi bidi dabe tigidali te augwali pobeasa asali, te kemi tǫ bulude ela silai. Nosali augwali te Ai hanuba ma pelama, tama augwaligo te hanu tomode bidali we bidi tigidali ela muai.
25Te sogode te Ai hanude bidali tigidali we bidi ela silali, te augwali elali namba te bidi sese umabo mu, te 12,000 dao.
26Josua agai sesemone ene te Ai hanuba ponama tolaluali usu nama, tigidali te badu bidali we bidi tigidali isai.
27Te Israel dabe augwaligo te bulmakau dabe, me te hanude elaluali doado bage dabe sali, te Genuai Bidigo Josuabolo wali po gilama tama tiai dao.
28Josuago te Ai hanu siago ulama mu dolali, te megi tama e po asębo sogo me te tiwai dwai elalubao.
29Tama Josuago te Ai tuni bidi te ni me delide walama, tama aga elalubadi te be pio igi pai. Tama pio Josuago po olama, tama te bidi dabego te tigi aiyaba sela dulama, tama augwaligo te hanu tomoba pabo genuai sunumiba sąwai. Tama augwaligo masigi hauwa aga tigi daiba ugwadu pesage holai. Te masigi pesage holali te e po asębo sogo me elalubo dao.
30Te silama, nosali Josuago te Israel dabego Genuai Bidi Godigo alta me deli te Ebal bulu du bagede nigai.
31Tama tiyu, agai te Genuai Bidigo sę bidi Mosesgo te Israel dabebolo wali po dolo tigidali wali palio. Mosesgo bomai pode te po wai, “Dagego te alta me deli te masigigo nigao, tiali goli dagego te masigi dabe te ain dage me deligo munu me togolamuo,” wali. Te alta daide te Israel dabego te siaba tigidali ulama dabo te ofa ilali, te siago dali keli naga elaluai. Tama augwaligo te Genuai Bidi dali deli homu ebo ofa yalio.
32Te Israel dabe augwaligo tononaluyu dolalubadi, tama Josuago te Mosesgo bomai po te alta nigali masigide asęai.
33Te tigidali Israel dabe dali te augwa genuai bidi dabe me, te ami dabego ofisa bage me, tama te po tų dodolobo jas dabe me, te augwali dali bidibo gasa bulu bidi dabe dali, tigidali te Genuai Bidigo po dąų wali halobage munalubo tomoba ilama, si dali si badu dolaluai. Te Livai hani pris dabego te bomai po munalubo halobage toloboba augwaligo tononaluai. Me deli badu te we bidi augwali te bulu du Gerisim te badu dolaluyu, tama te we bidi meba augwali gasa bulu du Ebal te badu dolaluyu yai. Moses, Genuai Bidigo sę bidigo, polobadu te bidi dabe augwalibolo weyu, te Genuai Bidigo augwali dali dwagi yai sę emainao po maiabo sogo te tiwai lain si wasiąo po wai dao.
34Augwali tama dolalubadi, tama Josuago te Mosesgo te bomai po elaluali bukude asęani po tigidali nedali, agai te Godigo augwalibolo te dwagi yai sę yabo po me, tama te Godigo augwali dolabo po me nedai.
35Megi da, Josuago te Mosesgo asęani bomai po tigidali mu nedama, tama tigidali Israel we bidigo odai. Te we dabe sibi me, te wai puluba me, te gasa buludu aselama augwali dali bidibo we bidi, augwaligo me te nedali po odai.