Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Joshua

Joshua 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Yahweh te bosa vania Joshua, “Ko bei mataghu mo ko bei ghanaghana ruarua! Ko hola udolura na lei nimua malaghai ni veitotoghoni, mo ko va veitotoghoni kolura na vurena Ai, na pukuna inau ku vahegho na vunaghi haba ni Ai, nina vure, na komuna mana parina.
2Kau haurakea Ai te vagha tau nea iga na haurakeana Jericho ma nina vunaghi haba. Mi taeni ka, kau holai nimiu oli heghemiu na lei totobo lologho, maia na lei buluka. Mo ko talura na balu malaghai gekara koli polo murina na komu.”
3Vaho ge rughuhoru Joshua mana lei malagai ni Israel gekara va labura na vurena i Ai. Ma Joshua te vilira tolu hangavulu na toghi ni malaghai geke nira vetena tana bongi, nia na lei bosa ni arevaghi ini,
4“Kau koli polo dutuva murina na komu, makau gonidila ni veitotoghoni.
5Inau kolura nia na balu malaghai kai mai naghona na peona na komu. Tana bona na lei malaghai ni Ai kara mai ma kara gonidila ge kara veitotogoni ke, ighai tai ririu mai sama sanira te vagha na bona te padi.
6Gaira geva kara ghurughai makai sagauvia na komu, na pukuna kara ghanaghana ighai tai sama sanira vagha ta ghaghua iga na bona te padi.
7Tana bona ia tua keri, kau tughuru dato sakai sonikolu mai ivei tau sopa polo iga. Makau haghevia na komu makau hola iga na maana. Yahweh, dida/nimiu na God, ke nia hevei nina maana ge kau lagavulea.
8Tana bona kau lagavulea tua ke, kau kerea nia na lake, me ke tao na ravuna tana pari te vagha Yahweh te bosaa. Aeni gaighi na lei bosa papara kau taonighi.”
9Keri ke Joshua te nira vetena. Ra rughuhoru mara va koli polo ighobuna Bethel mi paleva bokona Ai. Ma Joshua te kabu oli kolura na vure tana bona tara kabu iga tana bongi keri.
10Tana roropo ghana Joshua tughuru vaghinira nina lei malaghai, mara vuivuni ni sakutua va i Ai kolura nia lei mane nagho ni Israel.
11Mara taludatoi na vale tapoledira paleva ulu/longa north datona Ai, mana boboko ighobu te vokara.
12Mi tana bongi ia tua keri Joshua te nira vetena lima na toga ni malaghai gekara va koli polo tana paleva bokona, i ghobuna Bethel mi Ai.
13Ra talura subona na malaghai ulu/longa datona na komu, mara talura na balu makara koli polo paleva bokona na komu. Ma Joshua te maturu heghena tana boboko tana bongi eni.
14Tana bona na vunaghi haba ni Ai te righira Joshua ma nina lei malaghai tara mai, e mua pitu tua. Tana labota, e rughuhoru kolura nina lei malagha mara tona via gatu na boboko Jordan, ma kara veitotoghoni kolura na Israel tara ghaghua so iga te padi. Hauva me mua ghilala gaia kara kisumatedira mai muri.
15Joshua ma nina malaghai tara pegora, mara vuivuni ni sama oli mai tana bona mamaha gekara ghanaghana tara matagu gara sama oli, hauva mara pegora vamua.
16Na vunaghi haba ni Ai te holora na lei mane udolu ni komu ge kara ghuru taonira Joshua ma nina malaghai ni Israel. Mi tana bona tara ghuru taonira, ra sagauvi ngangata tua na komudira.
17Na lei mane udolu ni komu Ai mi Bethel tara ghuru taonira rana Israel, mara mataula haghe tana peona na komu Ai te hahangavi, me taho hei ke righitaonia/vatogha.
18Keri ke a Yahweh te bosa vania Joshua, “Ko tuhua na komu Ai nia nimua na tinabe. Mi taeni tu talamu ge kau holatughua na komu keri.” Ma Joshua te goni taonia na bosa ni arevaghi te vahea God.

19Me hau vaso na pile, Joshua te nia hevei nina talu vaughilala, mana lei malaghai tara kabu polo, tara tughuru dato mara sama haghe ilokana na komu mara mina tua mara hola tughua, gera tungia lakena.
20Tana bona na lei malaghai ni Ai tara rei oli mara righia na ahuna te pouta dato me sara na parako, ra mua pukuna ivei kara hava na tona, na pukuna na lei malaghai ni Israel tara sama tana bona mamaha ka, tara ririu oli mai, mara vuivunia na veitotoghoni oli, mara matera na lei malaghai ni Ai.
21Na pukuna, mi tana bona Joshua mana balu vure ni Israel tara righia na lei maleghai tara kabu polo tara nia tangomana na lutu tara nea, mara righia na ahuna na komu te pouta dato, ra ririu oli mai mara labura na vure ni Ai.
22Mana lei malaghai ni Israel ilokana na komu tara horu mai, mara vuivuni ni labumateadira mai muri. Mana lei mane/malaghai ni Ai tara haghe ilokana na piti, mara labumate udolura, taho tua hei ke vola, pe ke sama polo.
23Na vunaghi haba ni Ai vamua gera hola volaa, mara hola vania va Joshua.
24Mi tana bona na lei malaghai ni Israel tara labumate sokora na le tinoni pari bebetena na komu, ra olivia na komu mara taghalaghini sokora ilokana.
25Na subodira na vurena na komu Ai tara labu pisu matera tana dani ia keri te saravia hangavulu rua na togha.
26E nia tona haliu so na tabe (hau) datoana nina tinabe Joshua, koekobe ra mate pisu sokora rahei tara kabu i Ai.
27Na le buluka mana lei totobo te mategha vamua tara mua haurakei, na pukuna rana Israel tara taluolighi ini vanira oli te vagha Yahweh te bosaa vania nia Joshua.
28Joshua kolura nina lei malaghai tara haurakea mara kerehorua me vavu tana pari na komu Ai. Me sopou ghaghua iga me sara mai so taeni.
29Ma Joshua te tari sasaraua na vunaghi haba ni Ai tana ghai, me sasarau iga ritini na nulavi. Tana huu ni aho vaho ge bosa vanira na vure ni Israel mara hola horua na hulina mara sonia va tana peo mataula haghe ni komu. Ra soni pilu vatuna na hulina mara ghanai so na vatu ini ritini mai taeni.
30Keri ke Joshua te kisua na bela ni sukaghi vania Yahweh, na God ni Israel, kouna na ghotu Ebal.
31E kisu taonia nia nina bosa ni arevaghi God/Yahweh te bosaa vania nia Moses nina tinoni ni lutu, te gerea tana buka ni vetena te ghaghua, “Ko kisua vaniu na bela ni sukaghi nia na votu tara mua sarighi mara mua tokai nia na lei totobo ni lutu (halo).” Mi tana bela ni sukaghi keri, kara nia heveioli vania Yahweh, na lei sukaghi kekere mana lei sukaghi ni mabo.
32Mana vure ni Israel tara vaevanea, Joshua te gere taonighi nina vetena Moses ivuvungana na vatu tana bela ni sukaghi.
33Tana bona ia keri, na lei kemani Israel, rana vure tara mua Jew, na lei mane nagho ni Israel, na lei mane naghodira na lei malaghai, na lei mane dete, tara savukolu mara gonighi rua na ovu. Sakai na ovu kara tughuru tana pukuna na ghotu Gerizim, me ruani tana pukuna na ghotu Ebal, sopa ovu kara sopa nagho kolu, mi ghobudira kara tughuru na lei manesukaghi tana kemana Levi kara ghatea na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu nina Yahweh. Kara taonia nina bosa ni arevaghi Moses, nina tinoni lutu Yahweh makara tughuru dila te vagha eni geke nia hevei nina vauto na manesukaghi.
34Mi murina eni, Joshua te idumi tatea na lei bosa te gerei tana buka ni vetena te tughu nia na hava te uto God te nia hevei gekara taonia na vetena, mana lei dika ke kalera ge takara mua taonia.
35Na lei nina bosa ni arevaghi udolu Moses te idumi tatei Joshua vanira na vure udolu ni Israel. Kolua nia, na lei vaivine, na lei meomeo, ma rana vure tara mua Jew tara kabu kolura na Israel.