Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YƆSUA

YƆSUA 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dikiri pì Yↄsuanɛ: Ǹsun tó vĩna n kũro, ǹsun bídi kɛro. Ǹ zĩ̀karinↄ sɛ́tɛ ǹ gɛ́ kũńwo ń pínki à lɛ́tɛ Aia, zaakũ ma Ai kína nànnɛ n ↄĩ kũ a gbɛ̃nↄ kũ a wɛ̃tɛo kũ a bùsuuo.
2Ǹ kɛ Ainɛ kũ a kínao lákũ n kɛ̀ Yɛrikonɛ nà kũ a kínao. Áni fↄ̃ à ń pↄ́nↄ kũ ń pↄ́kãdenↄ sɛ́tɛ á pↄ́ ũ sà. Ǹ natɛńnɛ ń wɛ̃tɛ kpɛ.
3Akũ Yↄsua kũ a zĩ̀karinↄ gɛ̀ɛ ò lɛ́tɛ Aia ń pínki. À gↄ̃sa gbãnanↄ sɛ̀ gbɛ̃nↄn dúbu baraakuri, akũ à ń gbárɛ gwãani
4à pìńnɛ: À sã kpá! À natɛńnɛ ń wɛ̃tɛ kpɛ. Àsun kɛ zã̀ kũ wɛ̃tɛ pìioro. Àgↄ̃ kú soru gũn á pínki.
5Makũ kũ gbɛ̃ kũ ò kú kũmaonↄ óni na wɛ̃tɛ pìii. Tó ò bò daólɛ, ónigↄ̃ bàa lɛ́ńnɛ lán káaku bà.
6Oni pɛ́wá ari oni kɛ̃ ń wɛ̃tɛa zã̀, zaakũ onigↄ̃ da ótɛn bàa lɛ́ńnɛ lán káaku bàmɛ. Tó ótɛn bàa lɛ́ńnɛ lɛ,
7à futɛ á utɛkia à wɛ̃tɛ pì sí. Dikiri á Luda nàárɛ á ↄĩmɛ.
8Tó a wɛ̃tɛ pìi sì, à tɛ́ sↄ̃a lákũ Dikiri ò nà. À laakari kɛ, à kɛ lákũ ma dìtɛárɛ nà.
9Akũ Yↄsua ń gbárɛ, ò gɛ̀ɛ gu kũ oni le ò ń zãmba kɛn. Ò nàtɛ Bɛtɛli kũ Aio dagura Ai ifãlɛtɛ kpa. Gwãani birea Yↄsua ì bùran gwe kũ a gbɛ̃nↄo.
10À fùtɛ kↄnkↄkↄnkↄ à gbɛ̃nↄ kàkara, akũ àpii kũ Isaraila gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ dòńnɛ arɛ ari ò gɛ̀ɛ ò kào Ai.
11Zĩ̀kari kũ ò kú kãaonↄ nà wɛ̃tɛ pìii ń pínki. Kũ ò kào kãni, ò bùraa kàtɛ a arɛ gugbãnduru kpa. Guvutɛ kú ń dagura kũ Aio.
12Yↄsua gbɛ̃nↄ sɛ̀ dúbu sↄↄro. À gĩnakɛ à ń útɛ Bɛtɛli kũ Aio dagura kↄ̀ Ai ifãlɛtɛ kpa.
13Isarailanↄ bùraa kàtɛ wɛ̃tɛ gugbãnduru kpa, akũsↄ̃ gbɛ̃ kũ ò natɛna pìnↄn kú wɛ̃tɛ ifãlɛtɛ kpa. Gwãani birea Yↄsua ì guvutɛmmɛ.
14Kũ Ai kína Isarailanↄ è lɛ, àkũ kũ a wɛ̃tɛdenↄ fùtɛ ò kɛ̀ likalika ò gɛ̀ɛńyĩ kũ zĩ̀io gu kũ à arɛ dↄ̀ Araba gbárannaa. À dↄ̃ kũ gbɛ̃nↄ natɛna a wɛ̃tɛ kpɛro.
15Yↄsua kũ Isarailanↄ tɛn kɛ lákũ Aidenↄ tɛni ń fu bà, òtɛn bàa lɛ́ńnɛ ò mìi pɛ̀ gbárannaa.
16Aidenↄ kↄ̃ sìsi ń pínki ò bↄtɛ ò pɛ́ Yↄsuanↄa, akũ ò pɛ̀ḿma ari ò gɛ̀ɛ ò kɛ̃̀ ń wɛ̃tɛa zã̀zã.
17Gↄ̃gbɛ̃ ke dí gↄ̃ wɛ̃tɛ gũnlo, ò bↄ̀tɛ ò pɛ̀ Isarailanↄa ń pínki, akũ ò ń wɛ̃tɛ bĩnilɛ tò wɛ̃na, òtɛn pɛ́ Isarailanↄa.
18Dikiri pì Yↄsuanɛ: Ǹ sári kũ ń kũna dↄ Aia, zaakũ ma nànnɛ n ↄĩmɛ. Akũ Yↄsua a sári pìi dↄ̀ Aia.

19Kũ à ↄ pòro lɛ, akũ gbɛ̃ kũ ò natɛnanↄ fùtɛ ò sì wɛ̃tɛn gↄ̃̀nↄ ò sì, akũ ò kɛ̀ likalika ò tɛ́ sↄ̃̀a.
20Kũ Aidenↄ lìtɛ ò ń kpɛ gwà, akũ ò è túsukpɛ fùtɛ à dà ń wɛ̃tɛla, akũ odi gɛ́ki le doro, zaakũ Isaraila kũ ò bàa lɛ̀ ò mìi pɛ̀ gbárannaanↄ lìtɛ ò arɛ dↄ̀ ń pɛmmarii pìnↄa.
21Kũ Yↄsua kũ Isarailanↄ è ń gbɛ̃ kũ ò natɛnanↄ wɛ̃tɛ sì akũsↄ̃ ò è túsukpɛ fùtɛ à dà wɛ̃tɛla, akũ ò ɛ̀ra ò lɛ̀tɛ Aide pìnↄa.
22Isaraila kparanↄ bↄ̀tɛ wɛ̃tɛ pìn ò gɛ̀ɛ Aidenↄi kũ zĩ̀io, akũ ò lìkańyĩ. Ò lɛ̀tɛḿma, akũ ń gbɛ̃ke dí le à bòro, ń gbɛ̃ke dí le à bàa lɛ̀ro.
23Ama ò Ai kína kũ̀ bɛ̃nɛ ò gɛ̀ɛ kãao Yↄsuanɛ.
24Isarailanↄ Aidenↄ dɛ̀dɛ míↄmiↄ bura kũ sɛ̃̀ntɛo gu kũ ò ń lén. Kũ ò Aidenↄ dɛ̀dɛ kũ fɛ̃nɛdao lɛ, akũ ò ɛ̀ra ò gɛ̃̀ wɛ̃tɛ pìn, ò gbɛ̃ kũ ò gↄ̃̀ gwenↄ dɛ̀dɛ dↄ.
25Gbɛ̃ kũ ò gàga zĩ pìianↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ nↄgbɛ̃nↄ ń pínki gbɛ̃nↄn dúbu kuri awɛɛplamɛ. Aidenↄ lɛ́n gwe.
26Yↄsua ↄ kũ à sári kũnaoo pìi kpɛ́ dↄna ari ò gɛ̀ɛ ò Aidenↄ dúgu zↄ̃o.
27Isarailanↄ wɛ̃tɛ pì pↄ́kãdenↄ kũ a pↄ́nↄ nàkↄ̃a ò tào lákũ Dikiri ò Yↄsuanɛ nà.
28Lɛn Yↄsua tɛ́ sↄ̃̀ Aia lɛ, à tò à gↄ̃̀ bɛzĩ ũ, akũ à gↄ̃̀ dana kori ari kũ a gbãrao.
29Akũ à Ai kína lòko lía ari ↄkↄsi. Kũ ifãntɛ̃ tɛn gɛ̃ kpɛ́n, à pì ò a gɛ̀ kipa lía ò zu wɛ̃tɛ bĩnilɛa gwe. Akũ ò gbɛ̀ɛ kàkaraa dasidasi, gbɛ̀didikↄ̃anaa pì kú gwe ari kũ a gbãrao.
30Yↄsua Dikiri Isarailanↄ Luda gbagbaki bò Ebala kpi musu
31lákũ Dikiri zↄ̀bleri Musa dìtɛ Isarailanↄnɛ nà. À bò lákũ Musa kɛ̃̀ a doka takada gũn nà, à pì ò bo kũ gbɛ̀ kũ odi gã pɛ́tɛa ò àronↄ. Akũ ò sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò Dikiria gwe kũ sáabukpana sa'opↄnↄ.
32Akũ Yↄsua dokayã kũ Musa kɛ̃̀ɛ pìi kɛ̃̀ gbɛ̀ɛ pìnↄa gwe Isarailanↄ wára.
33Isaraila sĩnda pínki, bedenↄ kũ bòasunↄ kũ ń gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kũ ń don'arɛdenↄ kũ ń yãkpatɛkɛrinↄn zɛna àkpatii sarɛ ↄplai kũ ↄzɛo. Ń arɛ dↄna Levi buri sa'ori kũ òdigↄ̃ Dikiri bàka kunna kũńwo àkpati sɛnanↄa. Gbɛ̃ kpadonↄ arɛ dↄna Gɛrizimu kpia, gbɛ̃ kpadonↄ sↄ̃ Ebala kpia, lákũ Dikiri zↄ̀bleri Musa gĩnakɛ à dìtɛ nà ò sa mana o Isarailanↄnɛ.
34Abire gbɛra Yↄsua dokayã pìnↄ kyó kɛ̀ńnɛ pínki, arubarika kũ Dikiri dì dańgunↄ kũ láari kũ àdi boḿmanↄo lákũ à kú Musa doka takada gũn nà.
35Yã kũ Musa dìtɛnↄ tɛ́ pínki, a ke dí gↄ̃ kũ Yↄsua gì a kyó kɛi parinɛro. Bee nↄgbɛ̃nↄ kũ nɛ́ fítinↄ kũ bòasu kũ ò kú ń tɛ́nↄn kú gwe ń pínki.