Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yaasu

Yaasu 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Yaasa, “Yayyoppa; hirggoppa! Olanchchata ubbaa nenaara ekkada, Aaya katamaa olanau kiya. Aaya katamaa kawuwaa, a asaa, a katamaanne a biittaa taani ne kushiyan aattada immaas.
2Neeni Yarkko katamaanne a kawuwaa xaissidoogaadan, hegaadankka Aaya katamaanne a kawuwaa xaissa. Gidikkonne, bonqqido omooduwaanne di7ido mehiyaa intteyyo ekkite. Katamaappe guyye baggaara zuggidi naagiya olanchchata wotta” yaagiis.
3Yaagin Yaasunne olanchchati ubbai Aaya katamaa olanau denddidosona. Yaasu ba olanchchatu giddoppe hasttamu sha7u gidiya mino olanchchata dooridi, qamman yeddiis.
4Yeddiiddi eta hagaadan yaagidi azaziis; “Siyite, katamaappe guyye baggaara zuggidi naagite. Katamaappe haakkidi booppite; ubbaikka giigidi naagite.
5Taaninne tanaara de7iya asai ubbai katamaakko shiiqana. He wode Aaya katamaa asai kaseegaadankka nuna olana giidi kiyana; kiyin nuuni etappe baqatana.
6Katamaappe eti wuri kiyana gakkanaashin, nuuni etau woxxana; yaatobare eti, ‘Kaseegaadankka Israa7eelati nu sinttappe baqatoosona’ yaagana.
7He wode intte zuggidosaappe kiyinne, katamaa oiqqi aggana; GODAI intte Xoossai katamaa intte kushiyan aatti immana.
8Katamaa oiqqidoogaappe guyyiyan, GODAI azazidoogaadan taman xuuggite. Simmi taani intteyyo odaas” yaagiis.
9Yaagidi Yaasu olanchchata yeddiis; yeddin eti zuggiyoosaa biidosona; biidi Aaya katamaappe arggo baggaara de7iya Beeteeleppenne Aayappenne gidduwan zuggidi naagidosona. SHin Yaasu he galla qammi asaara issippe aqiis.
10Wonttetta gallassi guuran Yaasu denddidi, olanchchata salppissiis; yaatidi inne Israa7eela cimatinne olanchchata kaalettiiddi Aaya katamaa biidosona.
11Aara de7iya olanchchati ubbai biidi, Aaya katamaa matidosona; matidi katamaappe huuphessa baggaara dunkkaanidosona; etappenne Aaya katamaappenne gidduwan wombbai de7ees.
12Yaasu ichchashu sha7u olanchchata efiidi, katamaappe arggo baggaara, Beeteeleppenne Aayappe gidduwan zugissi wottiis.
13Katamaappe huuphessa baggaara de7iya olanchchatanne katamaappe arggo baggaara zuggi uttida olanchchata ubbaa sohuwaa sohuwaa oittiis. He gallassi qammi Yaasu he wombban aqiis.
14Aaya katamaa kawoi hegaa be7ido wode, inne a olanchchatinne ubbai guuran ellelli denddidi, Yorddaanoosa SHaafaa duge efiya ogiyaa oiqqidi, Israa7eela asaara olaa gaittanau yiidosona; shin kawoi katamaappe guyye baggaara zuggi uttida olanchchati de7iyoogaa eribeenna.
15Yaasunne Israa7eela ubbainne xoonettidabaa milatidi, eta sinttappe bazzo simmidi baqatidosona.
16Aaya kataman de7iya asai ubbai eta yedettanau xeegettidosona. Xeegettidi Yaasa yedettidosona; yedettiiddi katamaappe haakkidi biidosona.
17Aayaaninne Beeteelen de7iya asai ubbai Israa7eela asaa yedettanau wuri kiyiichchin, katamai naagiyaabi bainnan coo dooya attiis.
18Hegaappe guyyiyan GODAI Yaasa, “Ne kushiyan de7iya tooraa Aaya katamaakko zaarada mala. Aissi giikko, taani Aaya katamaa ne kushiyan aattada immana” yaagiis. Yaagin Yaasu ba tooraa katamaakko zaaridi maliis.

19Yaasu tooraa yaa zaaridi malaanne, zugan de7iya olanchchati bantta zuggidosaappe eesoti denddidi, katamaa geli bayidosona. Gelidi oiqqidosona; sohuwaarakka katamaa taman oitti bayidosona.
20Aaya katamaa asai guyye simmidi xeelliyo wode, katamaa cuwai saluwaa kiyidoogaa be7idosona; shin yaanne haanne baqatanau danddayibookkona. Aissi giikko, bazzo baqatida Israa7eela asai banttana yedettida eta bolli guyye simmiis.
21Yaasunne Israa7eela asai ubbai zuggi uttida olanchchati katamaa oiqqidoogaanne cuwai saluwaa kiyidoogaa be7ido wode guyye simmidi, Aaya katamaa asaa woridosona.
22Zuggi uttida olanchchatikka katamaappe eta bolli kiyidosona. Yaatin, Aaya olanchchati Israa7eela olanchchatun naa77u baggaara direttidosona. Issi asinne paxa attennan woikko kessi ekkennan ubbaa wori wurssidosona.
23SHin Aaya katamaa kawuwaa paxa oiqqidi, Yaasukko ehiidosona.
24Israa7eela asai Aaya katamaa asaa banttana yedettido dembban qara bisuwan butti wurssidoogaappe guyyiyan, ubbaikka guyye Aaya katamaa simmidi, kataman attida asaa ubbaa qara bisuwan woridosona.
25He gallassi Aaya katamaa asai attumainne maccai ubbai wuri haiqqiis; haiqqida asai muleera tammanne naa77u sha7a.
26Yaasu Aaya kataman de7iyaabaa ubbaa mule wurssana gakkanaashin, katamaakko mali wottido tooraa duge wottibeenna.
27SHin GODAI Yaasa azazidoogaadan, Israa7eela asai he katamaa mehiyaanne omooduwaa banttau ekkidosona.
28Yaasu Aaya katamaa xuuggiis; xuuggin hachchi gakkanaassi shuchcha keelanne baisa soho gididi atti aggiis.
29Aaya katamaa kawuwaa omarssa gakkanaassi mittaa bollan kaqqiis. Awai wulliyo wode, Yaasu azazin, a ahaa kaqqido mittaappe wottidosona; wottidi katamaa geliyo penggiyan olidosona; a bollan daro shuchchaa keelidosona. Keelido shuchchai hachchi gakkanaassi he sohuwan de7ees.
30Hegaappe guyyiyan Yaasu Eebaala giyo deriyaa bollan GODAASSI Israa7eela Xoossaassi yarshshuwaa yarshshiyo sohuwaa gimbbiis.
31GODAA ashkkarai Muusee Israa7eela asaa azazidoogaadaaninne Muuse Higgiyaa Maxaafan xaafettidoogaadan, yarshshiyo sohoi masettibeennanne birati bochchibeenna shuchchaappe gimbbettiis. Gimbbettin an GODAAYYO xuuggiyo yarshshuwaanne issippetettaa yarshshuwaa yarshshidosona.
32He sohuwan Israa7eela asai xeellishin, Yaasu Muuse higgiyaa koppiyaa shuchchaa bollan xaafiis.
33Xaafiyo wode, Israa7eela asai ubbai, Israa7eela zareti, allagati, cimati, gadaawatinne daannati ubbai GODAA Maachchaa Taabootaa tookkida Leewa zare gidiya qeesetu sinttan Maachchaa Taabootaappe ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara eqqidosona. Etappe bagga asai bantta zokkuwaa Gariizaana giyo deriyaakko zaarin, bagga asai Eebaala giyo deriyaakko zaaridi eqqidosona. Eti GODAA ashkkarai Muusee kase azazidoogaadan, Israa7eela asaa anjjanau hegaadan hanidosona.
34Hegaappe guyyiyan Higgiyaa Maxaafan xaafidoogaadan, Yaasu higgiyaa qaalaa ubbaa, anjjuwaakka qanggettaakka nabbabiis.
35Muusee azazidobaa ubbaappe Yaasu nabbabennan aggido issi qaalikka baawa. Kumetta Israa7eela yaa7aassi, maccaasaassi, naatussi, eta giddon de7iya allagatussaarakka ubbaassi nabbabiis.