Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Josue

Josue 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maʌ̃be Ãcõrẽba Josuéa nãwã jarasia: –Bʌ sordaorãda jũma trʌ̃cuaped̶a waya Haid̶ebemarã ume djõne wãnadua. Ne wayarãdua. Jẽda crĩcharãdua. Mʌ̃a Haid̶ebemarãda, ãdji boro sid̶a bʌ́a poyabiya. Ãdji ẽjũãra, ãdji puru sid̶a bʌ jʌwaed̶a b̶ʌya.
2Bãrãba Jericod̶ebemarã quenaped̶ad̶a quĩrãca Haid̶ebemarãra, ãdji boro sid̶a quenanadua. Baribʌrʌ ãdjia erob̶eara, ãdji animarã sid̶a bãrãba edad̶ida panʌa. Bãrãra puru jẽdaare wãnaped̶a ãdjia adua panʌne quenane wãnadua.–
3Ara maʌ̃da Josuera jũma idji sordaorã sid̶a Haid̶ebemarã ume djõne wãsid̶aa. Josueba sordaorã bio mẽsrã b̶eada treinta mil awara b̶ʌped̶a diamasi Hai purud̶aa na diabuesia.
4Diabuei naẽna nãwã jarasia: –Bio ũrĩnadua. Bãrãra Hai puru wagaa wãnaped̶a mĩrũnadua. Jẽda Haid̶aa djõne zed̶i carea pananadua.
5Maʌ̃misa waabemara mʌ̃ ume wãnia puru quĩrãpe. Maʌ̃ne Haid̶ebemarã dairã ume djõne zebʌdad̶e sewada dairãra jẽda pira wãnia naãrã mĩrũ wãped̶ad̶a quĩrãca. Mãwã unubʌdad̶e ãdjia crĩchad̶ia wayacusa ãdji waya panʌneba mĩrũ wãbʌdada. Maʌ̃ bẽrã dairãra ẽpẽnia.
7Ãdjirãba dai ẽpẽbʌdad̶e bãrãra mĩrũ pananada purud̶e ed̶a wãnaped̶a poyad̶adua, Ãcõrẽba bãrãa poyabi bẽrã.
8Purura poyad̶aped̶a jũma babued̶adua dadji Ãcõrẽba jarad̶a quĩrãca. Mʌ̃a jara b̶ʌra od̶adua.–
9Mãwã jaraped̶a Josueba dji treinta mil panʌra Hai purud̶aa diabuesia. Ãdjirãra puru wagaa wãnaped̶a ʌ̃mãdau b̶aebariare Betel yagaa mĩrũsid̶aa. Maʌ̃misa Josuera waabema sordaorã panʌma cãĩsia.
10Nurẽma diaped̶a piradrʌped̶a Josueba idji sordaorãra ãbaa jʌreped̶a Haid̶aa wãsid̶aa. Josuera israelerã bororã ume sordaorã na nĩbasid̶aa.
11Jũma sordaorã idji ume panʌra Hai quĩrãpe jũẽnaped̶a mama panesid̶aa. Puru quĩrãpe jewed̶ada b̶asia.
12Maʌ̃ne Josueba idji sordaorãnebemada cinco mil edaped̶a Hai puru wagaa ʌ̃mãdau b̶aebariare Betel yagaa mĩrũbisia. Mãwã osia Haid̶ebemarãba adua panʌne ãdjirã ume djõne zed̶amãrẽã.
13Mãwã Hai wagaa mĩrũ panʌne waabemada Hai quĩrãpe panesid̶aa. Maʌ̃ diamasi Josuera idji sordaorã ume dji jewed̶a ẽsi jũẽne wãsid̶aa.
14Diaped̶ed̶a Haid̶ebema boroba unusia israelerãra djõne zebʌdada. Maʌ̃ bẽrã idji sordaorãda isabe edesia Arabá ẽjũãare israelerã ume djõni carea. Baribʌrʌ Haid̶ebema boroba adua b̶asia idji puru wagabe dewara israelerãra mĩrũ panʌda.
15Josueba Haid̶ebemarã zebʌda unubʌrʌd̶e ne wayabʌda quĩrãca idji sordaorãra ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶aa wãbada óare pira wãbisia.
16Maʌ̃ bẽrã Haid̶ebema boroba jũma idji sordaorãra trʌ̃cuasia israelerã ẽpẽnamãrẽã. Jũma Beteld̶ebema sid̶a israelerã caid̶u wãbʌrʌsid̶aa Haiare djõ panʌ bẽrã. Ni ab̶aʌ sordaoda purud̶e b̶eẽ́ basía. Mãwã ẽpẽ panʌne ãdjirã purud̶eba tʌmʌ wãsid̶aa. Maʌ̃ awara isabe wãped̶ad̶a bẽrã dji puru ed̶a wãbadara jũãtrʌd̶aẽ́ basía.
18Maʌ̃ne Ãcõrẽba Josuéa jarasia: –Hai purura mʌ̃a bãrãa poyabibʌrʌa. Maʌ̃ bẽrã bʌ mĩãsura purud̶aa ʌ̃taa wadua.– Ara maʌ̃da Josueba idji mĩãsura Hai purud̶aa ʌ̃taa wasia.
19Mãwã obʌrʌd̶e dji puru wagabe mĩrũ pananara isabe purud̶e ed̶a wãsid̶aa. Poyad̶aped̶a ara maʌ̃da babuesid̶aa.
20Josueba idji sordaorã bid̶a Hai purura cowaga nũmʌda unusid̶aa. Maʌ̃ba cawasid̶aa dji mĩrũ pananaba purura poyad̶aped̶a babuebʌdada. Maʌ̃ carea ãdjirãra waya jẽda pirasid̶aa Haid̶ebemarã ume djõni carea. Haid̶ebema sordaorãba ãdji purud̶aa jẽda acʌbʌdad̶e cowaga nũmʌda unusid̶aa. Idjab̶a unusid̶aa israelerã mĩrũ pira wãped̶ad̶ara waya jẽda ãdjirã ume djõne zebʌdada. Maʌ̃ bẽrã neẽ́ basía sãmaa ẽdrʌd̶ida.

22Mãwã panʌne dji puru poyaped̶ad̶ara Haid̶ebema sordaorã caid̶u zesid̶aa. Mãwã israelerãba Haid̶ebemarãra jũrã edad̶aped̶a quenasid̶aa. Ni ab̶aʌda idu mĩrũ wãbid̶aẽ́ basía ni zocai b̶ʌd̶aẽ́ basía.
23Ab̶abe Haid̶ebema borodrʌ zocai jidad̶aped̶a Josuemaa edesid̶aa.
24Israelerãba Haid̶ebemarã ãdjirã caid̶u zeped̶ad̶ara ãdji ẽjũãne idjab̶a ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌare necoba quenanaped̶a wayacusa Haid̶aa wãsid̶aa dji wad̶i zocai b̶eara bead̶i carea.
25Josueba sordaorãa jarad̶oasia djõnamãrẽã ab̶a Haid̶ebemarã jũma beabʌdad̶aa. Maʌ̃ ewarid̶e Haid̶ebema umaquĩrãrãda wẽrãrã sid̶a doce mil quenasid̶aa.
27Maʌ̃be israelerãba Haid̶ebema animarãra, purud̶e b̶ʌ nebia sid̶a ãdjirã itea jũma edasid̶aa Ãcõrẽba Josuéa jarad̶a quĩrãca.
28Mãwãnacarea Josueba Hai purura jũma babuesia. Ni cãrẽ sid̶a b̶eẽ́ basía. Wad̶ibid̶a ni cãrẽ sid̶a neẽ́ b̶ʌa Hai puru b̶ad̶ama.
29Maʌ̃be Josueba Haid̶ebema borora beaped̶a bacuru cũmiane ʌ̃tʌ su jira b̶ʌbisia ab̶a queubʌrʌd̶aa. Queud̶acarea ed̶aa edad̶aped̶a Hai purud̶e ed̶a wãbadama tab̶ʌsid̶aa. Maʌ̃be idji ʌ̃rʌ̃ mõgarada boromea buesid̶aa. Maʌ̃ mõgarara wad̶ibid̶a boromea nũmʌa.
30Mãwãnacarea Josueba Ebal eyad̶e mõgarada ʌ̃tʌ pã buesia animarã israelerã Ãcõrẽa babue diai carea.
31Josueba maʌ̃ra osia Ãcõrẽ nezoca Moiseba israelerãa jarad̶a quĩrãca. Ãcõrẽ ley Moiseba cartad̶e b̶ʌd̶aba nãwã jara b̶ʌa: “Animarã babue diabada obʌdad̶e mõgarada ʌ̃tʌ pã bued̶ibʌrʌ, maʌ̃ mõgarara daucha chĩ orãnadua.” Maʌ̃ mõgara pã bued̶a ʌ̃rʌ̃ israelerãba ʌ̃cʌrʌ animarãda Ãcõrẽa jũma babue diasid̶aa. Idjab̶a Ãcõrẽ ume necai b̶ead̶i carea animarã dragada Ãcõrẽa babue diasid̶aa.
32Mama Josueba israelerã quĩrãpita Ãcõrẽ ley Moiseba b̶ʌd̶ara mõgarad̶e jaya b̶ʌsia.
33Maʌ̃ne israelerã ẽsi levitarã dji sacerdoterãba Ãcõrẽ baurudera equiad̶e eronũpanasid̶aa. Israelerãra, ãĩbemarã ãdjirã tãẽna panabada sid̶a arima panasid̶aa. Dji bororãra, dji dromarãra, dji cawa obadarã sid̶a panasid̶aa. Guerizim eya orroare ãdjirã ẽsidra panasid̶aa, idjab̶a Ebal eya orroare ẽsidra panasid̶aa. Ãcõrẽ nezoca Moiseba naẽna jarad̶oasia mãwã od̶amãrẽã. Mãwã jarasia sacerdoterãba israelerã bia jara b̶ʌd̶amãrẽã.
34Mãwã panʌne Josueba israelerã quĩrãpita Ãcõrẽ ley cartad̶e b̶ʌd̶ada jũma jĩgua lesia. Idjia lesia israelerãba maʌ̃ leyda ĩjã od̶ibʌrʌ Ãcõrẽba careba b̶aida baribʌrʌ ĩjãnaẽ́bʌrʌ Ãcõrẽba biẽ́ b̶ʌida.
35Moiseba b̶ʌd̶ara Josueba israelerã dji umaquĩrãrã, wẽrãrã, warrarã, drua ãĩbema ãdjirã tãẽna panʌ quĩrãpita jũma jĩgua lesia.