Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOSUA

IOSUA 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Iosua ia hereva henia, ia gwau, “Do oi gari lasi, bona oiemu kudouna do ia manoka lasi. Tuari taudia ibounai do oi hakaua lao, bona Ai hanua do umui tuari henia. Lau ese Ai ena king dekena amo kwalimu umui dekenai do lau henia. Iena hanua bona iena tano be umui dekenai do lau henia.
2“Umui ese Ieriko dekenai bona Ieriko ena king dekenai umui karaia hegeregerena be Ai hanua bona Ai ena king dekenai danu do umui karaia. To inai neganai Ai ena kohu bona iena ubua gaudia do umui abia diba, emui. Hunia dekenai Ai hanua ena murina kahanai do umui naria noho, bona do umui tuari henidia neganai do idia hoa.”
3Unai dainai Iosua ia toreisi, iena tuari taudia ibounai danu, hanua tuari henia totona idia karaia hegaegae. Iena tuari taudia namodia bona goadadia ibounai 30,000 ia abia hidi, bona hanuaboi neganai ia siaidia.
4Ia oda henidia, ia gwau, “Kamonai namonamo, hanua ena murina kahana Ai ena dina diho kahana dekenai do umui hunia, bona tuari totona do umui naria hegaegae noho.
5To lau bona egu tuari taudia danu be hanua kahirakahira do ai raka mai. Ai taudia be hanua dekena amo do idia mai, ai do idia tuari henia totona, bona ai be idia dekena amo do ai heau, guna ita karaia bamona.
6Idia ese ai do idia lulua mai, ela bona hanua dekena amo sisina daudau dekenai. Do idia gwau, ‘Iseda vairana dekena amo idia heau lao noho, vanegai idia heau hegeregerena.’ Unai dainai idia edia vairana dekena amo do ai heau noho.
7“Unai neganai umui be do umui toreisi, emui hunia gabuna do umui rakatania, bona Ai hanua do umui abia, badina be, Lohiabada, emui Dirava, ese umui dekenai do ia henia.
8“Hanua umui abia neganai, lahi dekenai do umui gabua, Lohiabada ese umui ia oda henia hegeregerena. Vadaeni, egu oda umui dekenai be unai.”
9Vadaeni Iosua ese idia ia siaia, bona edia hunia gabuna dekenai idia lao. Unai gabu be Betele hanua bona Ai hanua edia huanai, Ai ena dina diho kahana dekenai. To Iosua be unai hanuaboi iena taudia danu kamepa dekenai idia noho.
10Iosua be daba maragi ia lao, iena tuari taudia ia haboua, vadaeni ia bona Israela tau badadia ese Ai hanua dekenai tuari orea idia hakaua lao.
11Vadaeni iena tuari taudia ibounai, Iosua danu idia lao taudia, be hanua magu ena iduara kahirakahira idia raka lao. Ai ena mirigini kahana dekenai idia kamepa. Edia kamepa bona Ai edia huanai be koura ta ia noho.
12To Iosua ese tatau 5000 ia abia, hunia noho totona gabuna ta dekenai ia siaidia, Betele hanua bona Ai hanua edia huanai, Ai hanua ena dina diho kahanai.
13Unai dainai tuari taudia ibounai be edia gabu dekenai idia noho, orea badana be hanua ena mirigini kahanai, to idia hunia noho orea be dina ia diho kahanai. To Iosua be unai hanuaboi neganai koura dekenai ia noho.
14Ai hanua ena king ese Iosua ena tuari taudia ia itaia neganai, ia bona iena hanua taudia ibounai be daba maragi neganai idia toreisi haraga, hanua dekena amo idia raka lao, Israela taudia do idia tuari henia totona. Idia tuari gwauraia gabuna be Arabaha ena tano palaka. To king ia diba lasi Israela taudia orea ta be hanua ena murinai idia hunia noho.
15Iosua bona iena tuari taudia ese Ai taudia idia koia, Israela taudia be tano kaukau dekenai idia heau haraga, tuari idia lusi bamona.
16Vadaeni Ai ena king ese iena hanua taudia ibounai ia boiria, do idia heau hebou, Iosua do idia lulua totona. Unai dainai idia ese hanua idia rakatania.
17Ai ena tatau ibounai ese Israela taudia lulua totona edia hanua idia rakatania. Hanua ena magu iduara be idia koua lasi, bona tuari tauna ta lasi be hanua lalonai ia noho.
18Unai neganai Lohiabada ese Iosua ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu io be do oi abia isi, Ai hanua dekenai do oi duduia. Lau ese oi dekenai lau henia noho.” Vadaeni Iosua ese unai bamona ia karaia.

19Iosua ese iena imana ia abia isi neganai, unai idia hunia noho taudia be idia toreisi haraga, hanua dekenai idia heau lao, hanua lalonai idia heau vareai, idia abia momokani. Vadaeni nega tamona hanua be lahi dekenai idia gabua.
20Ai taudia ese edia matana idia negea, edia hanua dekena amo be lahi ena kwalahu ia daekau guba dekenai idia itaia. Edia heau dalana ta be lasi, badina be tano kaukau idia heau noho Israela taudia be hari idia giroa mai lou, Ai taudia do idia tuari henia totona.
21Iosua bona Israela tuari taudia idia itaia, idia hunia noho tuari taudia ese hanua idia abia vadaeni, bona hanua idia gabua ena kwalahu ia daekau. Unai neganai idia giroa mai lou, bona idia ese Ai taudia idia halusia.
22Vadaeni hanua lalonai idia noho Israela taudia be hanua dekena amo idia raka mai, idia danu ese Ai taudia idia tuari henia. Unai dainai Israela taudia be kahana kahana dekenai, bona idia ese Ai taudia idia koua hagegea momokani. Vadaeni Israela taudia ese Ai taudia idia halusia, ta ia mauri lasi, bona ta ia heau lasi.
23To Ai ena king be Israela taudia ese idia abia mauri, Iosua dekenai idia abia lao.
24Israela taudia ese Ai taudia ibounai, unai tano kaukau dekenai idia lulua taudia, idia alaia ore momokani, ta ia mauri lasi. Unai neganai unai Israela taudia be Ai dekenai idia lao lou, idia ese hanua dekenai noho taudia ma idia alaia mase.
25Taunimanima ibounai 12,000 be unai dina dekenai Israela taudia ese idia hamasea, idia be Ai hanua taudia ibounai, tau bona hahine.
26Badina be Iosua ese iena io be Ai dekenai ia duduia noho ela bona Ai taudia ibounai be idia mase ore.
27To Israela taudia ese ubua gaudia bona kohu unai hanua dekena amo idia abia, edia Lohiabada ese Iosua ia oda henia hegeregerena.
28Iosua ese Ai hanua ia gabua ore bona ia hadikaia ore. Bona unai bamona ia noho ia mai bona hari.
29Bona Iosua ese Ai ena king ia alaia mase, au ta dekenai ia taua dae ela bona adorahi. Dina ia diho neganai, Iosua ese ia oda dainai iena tau haida ese mase tauna be au dekena amo idia abia diho, bona hanua ena magu iduara ena vairana dekenai idia atoa. Vadaeni unai tauanina ena latanai nadi momo idia haboua, bona unai nadi be unuseni idia do noho ia mai bona hari dina.
30Vadaeni Iosua ese boubou patana ta ia haginia, Lohiabada, Israela ena Dirava, ena, Ebala Ororo ena latanai.
31Unai boubou patana be Iosua ese ia karaia, Mose, Lohiabada ena hesiai tauna ena oda hegeregerena, Israela taudia dekenai. Mose ena Taravatu Buka lalonai inai bamona ia torea: “Boubou patana be nadi kavakava, idia utua lasi gaudia dekena amo do umui karaia.” Bona inai boubou patana ena latanai Lohiabada dekenai gabua boubou, bona maino karaia boubou idia henia.
32Unai gabu dekenai danu, Israela taudia idia itaia noho neganai, Iosua ese Mose ena Taravatu ma ia torea lou unai nadi edia latanai.
33Vadaeni Israela taudia ibounai, mai edia gunalaia taudia, edia lohia taudia, bona edia kota biagudia, bona idau bese taudia edia huanai noho taudia, be Taravatu Maua kahana kahana dekenai idia gini, hahelagaia taudia, Levi taudia edia vairana dekenai. Taravatu Maua be Levi taudia ese idia huaia. Taunimanima kahana be Gerisima Ororo ena vairanai idia gini, ma taunimanima kahana be Ebala Ororo ena vairanai idia gini. Inai be Mose, Lohiabada ena hesiai tauna ena oda hegeregerena, Israela taudia hanamoa totona hereva ia gwauraia neganai.
34Unai neganai Iosua ese Taravatu hereva ibounai ia duahia hedinaraia, hanamoa hereva, bona hadikaia hereva danu, Taravatu Buka lalonai idia torea hegeregerena.
35Mose ena Taravatu hereva ibounai be Iosua ese unuseni idia hebou Israela taudia ibounai dekenai ia duahia hedinaraia. Hebou lalonai be hahine mai edia natudia danu, bona idau bese taudia, Israela taudia edia huana dekenai noho taudia danu.