Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Iosua

Iosua 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Guiau i ribalau Iosua arinai, i ene, Tabu u matausi, tabu aruam se loi, u torohai tauiala gamagaridi maemeao au se Eae eai, Eae edi Vasavasa nimam eai abo ea reava, ena eanua tataodi hinage eo ena eanua, eo ena tano.
2Eae, eo ena Vasavasa aridi eai au abi doha hinage au abi Ieriko eo ena Vasavasa aridi eai, gogo mo abo au abi gaibui omi enamiu; eanua murina eai au vese.
3Iosua abo i torohai, iala tataodi gamagaridi maenaeao hinage, bena se sae Eae eai, se ialaidi, Iosua tataoadiadidiri 30,000 i hileidi maieona eai i hetamaridi,
4I lauhesomdi, i ene. Au lau au bavaeamui eanua murimurina eai, tabu eanua au laugabaei ariri, gamagarimiu au bava nonohai.
5Eau, eo tatao gamagaridi maegueao abo ai sae eanua ai abi: e, isi se pesama se laoma hesabamai doha lahinae va, abo ai dagogorigori matadi eai.
6(Isi abo se laolaoma se henaumai) i lau e ai woeaidi eanua murimurina eai, si ene, se dago matada eai doha lahinae va; arinai bena ai dagoedi.
7Omi emi aba vesei eai abo au torohai, eanua au girihai, paana Guiau emi Eaubada nimamiu eai eanua abo i reava.
8Eanua va abo au girihai, eanua au gabu, doha Guiau ena laugagaeo i ene abo au gabu; au nuatui, ea lauhesomiuo.
9Iosua abo i hetamaridi se lau, se lau Betele, eo Eae duaduaridi eai se bavaeamui Eae tupo lalasi eai: nei maieonana ne Iosua tatao boeadi eai ie mia.
10Maraitomtom, mahana sora, Iosua i toro tatao i hasiridi, ia maena Isaraela edi babada se sae Eae tataodi matadi eai.
11Tatao gamagaridi, tauiala gamagaridi maenaeao se sae se lage eanua hanahanauna eai, e, se abi numa Eae teha bauri eai: edi aba mia eo Eae arotauna duaduari eai.
12Tatao 5000 i laedi Beteli eo Eae duaduari eai i hebavaeamuidi eanua tupo lalasi eai.
13Tatao va se toredi, moutuadi va eanua teha bauri eai, eo tatao eanua teha lalasi eai se bavaeamui, Iosua maieona eai i dobi arotau gonuna duaduarina eai.
14Eae edi Vasavasa Isaraela i itadi abo se toroheuheula, eanua tataodi se lau Isaraela se ialaidi, ia, eo ena eanua tataodi gamagaridi hinage, gonu eai se lauesega: tatao va se bavaeamui eanua murimurina eai nige se nuatuidi.
15Iosua eo Isaraela gamagaridi se boraauridi, se woeawoeaidi arinai se dago barabara dobilana eai.
16Eae tataodi adi sasagueao gamagaridi se eogaidi bena Isaraela se henaudi, Iosua se henau arinai eanua va se laugabaei.
17Beteli eo Eae eai nige tau esega i mia, gamagaridi se lau Isaraela hesabadi: eanua se laugabaei, edi eanua dobiladi nige se gududi, Isaraela se aihenaudi, se lau.
18Guiau i ribalau Iosua arinai, i ene, Alahia nimam eai u abiisini Eae matana eai, Eae nimam eai abo ea reava. Iosua alahia nimana eai abo i abiisini Eae matana eai.

19Nimana i abiisini va tau vaseina edi aba bavaeamui eai se toroheuheula se aitautau, se avasae eanua eai, se girihai, se gabuheulai.
20Eae tataodi abo se sinibui edi eanua asuasuna se ita i sae gareva eai, nige edi dobila bena se dago, se sae, se dobi, Isaraela se dago borabora va barabara eai abo se uio tauhenaudi matadi eai.
21Iosua eo Isaraela gamagaridi se itaeao tauvesevesei eanua se girihaiao, eanua asuasuna i sae, se uio Eae tataodi se unuidi.
22Isi hinage eanua eai se lage se laoma hesabadi: arinai Isaraela Eae tataodi se hetaiiridi hari teha, hari teha se unuidi, nige esega i mia, eo nige esega i dago.
23Eae edi Vasavasa se toai abo se laei Iosua arinai.
24Isaraela tataodi oea eai Eae tataodi se unuohidi barabara eai va se henaudi va, gamagaridi se lauelepaidi abo se mateohi, Isaraela gamagaridi abo se uio Eae eai, hinage tatao eanua eai se lauelepaidi.
25Nei asubenana ne gamagaridi se mate, tatao eo sisine tausani saudoudoi‐labui, Eae tataodi abo se ohi.
26Iosua nimana eai alahia i abiisini va nige i abiuio i lau e, Eae taumiaidi gamagaridi se unuheohidi.
27Edi bulumakau, eo edi gogo mo Isaraela se abigaibuidi, doha riba va arinai Guiau Iosua i lauhesom va.
28Iosua Eae i gabuohi, eanua va i hemala venu peina, i hebaaeaaririei i laoma e, huia ta.
29Eae edi Vasavasa oeagi eai i hegadosoha i lau e, i maimailahi: mahana i dui Iosua abo i lauhesomdi i ene, Sinarena oeagi eai au abihai au gabalaei eanua dobila aba avaavasaena eai; arinai veu gamagaridi au tarinidi, hinage nei eai se ota i laoma e, huia ta.
30Ebali tupina eai Iosua hatahata tabuna i ginauri Guiau Isaraela edi Eaubada arinai,
31Doha Mose, Guiau ena heaheari, Isaraela nanatunaeao i lauhesomdi, doha Mose ena laugagaeo bukana eai se uri va, hatahata tabuna va veu tau maudoudoidi eai au ginauri, aridi eai nige tau esau poasi eai i paisoa: potana eai aitalasam gabugabudi Guiau arinai se ginauri: eo labini aitalasamdi hinage.
32Mose ena laugagaeo, Isaraela matadi eai i uridi va, Iosua vau veu eai i urivataidi.
33Isaraela gamagaridi, eo edi babada hinage, eo adi tanuaga, eo edi tauhekiraino, ake hari teha, hari teha eai se totoro: kohena, boga Levi, Guiau ena ribahesunuma akena se laei, laolaoma tataodi, eo headi boeadi eai se labasidi hinage, tupona Geresima tupina hasarina eai se totoro, eo tupona Ebali tupina hasarina eai: doha Mose Guiau ena heaheari i lauhesomnonohaidi, i ene, Isaraela tataodi arinai se aihelahuidi.
34Murina eai laugagaeo ribadi gamagaridi i hasiridi, riba lorodi, eo riba hemahematausiedi, doha laugagaeo bukana eai riba gamagaridi se uridi.
35Mose laugagaeo i lauhesomdi, nige riba esau Iosua i hebeu Isaraela tataodi aridi eai i hasiriheohidi, eo sisine, eo merumeru gagaridi, eo laolaoma tataodi maedi se sae, se dobi, riba va hinage se ataiedi.