Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Solu ò a nɛ́ Yonatãnɛ kↄ̃n a ìbanↄ ń píngi aↄ̃ Dauda dɛ. Mↄde Yonatã yezi à ↄ gɛ̃̀,
2ben à à gbà làakari à bè: Ma dee e wɛtɛɛ à n dɛ. Ǹgↄ̃ n zĩnda kũna dↄ̃ zia kↄngↄ. Ǹ utɛkii wɛtɛ ǹgↄ̃ kú gwe.
3Mɛ́ bↄ wɛ́tɛ kpɛɛ kↄ̃n ma deo, wé zɛ guu kɛ̀ n utɛn. Mɛ́ n yã onɛ. Lán à òmɛ nà, mɛ́ onnɛ.
4Ben Yonatã gàa à Dauda maa bò a denɛ à bè: Baa, ǹton yã zaaa kɛ n zↄ̀bleri Daudanɛro, zaakɛ èe zaa ke kɛnnɛro. À yãkɛnanↄↄ àre vĩnnɛ maamaa.
5Kɛ̀ à Filisitini pì dɛ̀, à gì a wɛ̃̀ndizimɛ, ben Dii tò wa zĩ̀ bíta blè wa píngi. Ń è, ben n pↄↄ kɛ̀ nna. Bↄ́yãnzi ń yezi ǹ yã zaaa kɛ taarisaidee pìnɛzi ǹ à dɛ pãa?
6Solu à yã mà, ben à lù sɛ̀ à bè: Kↄ̃n Diio weé à dɛro.
7À gbɛra Yonatã Dauda sìsi, à yã pì tↄ̃kɛ̃̀nɛ píngi, ben à gàa kↄ̃n Daudao Solu kiia, ben èe zĩi kɛɛnɛ lán a zii bà.
8Zĩ̀ ɛ̀ara à fɛ̀ɛ, ben Dauda gàa zĩ̀ ká kↄ̃n Filisitininↄ. À sìńgu à zĩ̀ blèḿma búgubugu, ben aↄ̃ bàa lɛ̀nɛ.
9Dii tò Solu zĩn pãsĩ pì ɛ̀ara à dìa gurↄↄ kɛ̀ à vɛ̃ɛna a kpɛ́n. À a sári kũna, ben Dauda e a mↄrↄ lɛɛnɛ.
10Solu wɛ̀tɛ à Dauda páo lɛ à à nakↄ̃a kↄ̃n gũ̀o. Kɛ̀ à gbɛ̃̀ɛnɛ, ben sári pì gàa à gũ̀ pà. Gwãavĩ beeean Dauda bàa lɛ̀ à tà.
11Ben Solu gbɛ̃nↄ zĩ̀ Dauda bɛ, lɛ aↄ̃ à dãdã aↄ̃ à dɛ kↄngↄ, ben à naↄ̃ Mikala à gbà làakari à bè: Tó nɛ́ɛ bàa sí gwãavĩaro, weé n dɛ zia.
12Ben Dauda bↄ̀ windo guu, Mikala à gbàrɛ kↄ̃n bào tↄↄtɛ, ben à bàa lɛ̀ à gɛ̃̀ zɛ́la.
13Ben Mikala tãa sɛ̀ à dàɛ gádoa, à blè báa sɛ̀ à kù tãa pì mìla, ben à bisa kùàla.
14Kɛ̀ Solu gbɛ̃nↄ zĩ̀ Dauda kũ, Mikala bè à gbãaro.
15Ben Solu ɛ̀ara à gbɛ̃nↄ zĩ̀ Dauda gwa à bèńnɛ: À à sɛ́ kↄ̃n a gádoo lɛdo, à suomɛ lɛ mà à dɛ.
16Kɛ̀ aↄ̃ gɛ̃̀ kpɛ́n, tãa pìn aↄ̃ↄ è gádoa, blè báa kú à mìla.
17Ben Solu Mikala là à bè: Bↄ́yãnzi n bↄ ma kpɛɛ n ma ibɛɛ gbàrɛ à pìtimaguzi? Mikala wèàla à bè: À bèmɛ mà tó à gɛ̃ zɛ́la. Tó ma gi sↄ̃, é ma dɛ.
18Kɛ̀ Dauda bàa lɛ̀ à gɛ̃̀ zɛ́la, à gàa Samuɛli gwa zaa Rama. À yã kɛ̀ Solu kɛ̀nɛ tↄ̃kɛ̃̀nɛ píngi, ben aↄ̃ gàa wà vɛ̃̀ɛ Nayo lɛdo.

19Kɛ̀ wà ò Solunɛ Dauda kú Nayo zaa Rama,
20ben Solu gbɛ̃nↄ zĩ̀ à kũ. Kɛ̀ aↄ̃ kà gwe, aↄ̃ↄ lè annabi gãli e dɛdɛɛ, Samuɛli kú ń tɛ́ ń dↄn'aɛdee ũ. Ben Luda Nini sù zĩ̀ri pìnↄa, aↄ̃ↄe dɛdɛɛ se.
21Kɛ̀ wà ò Solunɛ, ben à gbɛ̃ pãndenↄ zĩ̀, ben aↄ̃ↄ dɛ̀dɛ lɛ dↄ. Solu ɛ̀ara à gbɛ̃nↄ zĩ̀ à gɛ̃̀n aagↄ̃deeo, ben aↄ̃ↄ dɛ̀dɛ se dↄ.
22Ben Solu pì fɛ̀ɛ èe gaa Rama a zĩnda sa. Kɛ̀ à kà lↄ̀gↄ bíta kɛ̀ kú Sɛku saɛ, à gbɛ̃nↄ gbèka à bè: Samuɛli kↄ̃n Daudao kú mámɛ? Ben wà bènɛ: Aↄ̃ↄ kú Nayo zaa Rama.
23Kɛ̀ èe gaa gwe, ben Luda Nini sù baa àpia se, èe dɛdɛɛ èe gaa ai à gàa à kào Nayo zaa Rama.
24À a pↄ́kãsãanↄ pìtiawa, à dɛ̀dɛ Samuɛli aɛzĩ. Zĩ beeea fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo píngi ègↄ̃ daɛna bũumɛ. À yã bé à tò wè be: Solu kú annabinↄ tɛ́mɛ se dↄↄ?