Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Solu ò a nɛ́ Yonatãnɛ kũ a ìbanↄ ń pínki ò Dauda dɛ. Ama Yonatã yei manamana,
2akũ à a gbà laakarii à pì: Ma de tɛn wɛtɛ à n dɛ. Ǹgↄ̃ n zĩda kũna dↄ̃ zia kↄnkↄ. Ǹ utɛki wɛ́tɛ ǹgↄ̃ kun.
3Mani bo wɛ̃tɛ kpɛ kũ ma deo, óni zɛ gu kũ n utɛn. Mani n yã onɛ. Lákũ à òmɛnɛ nà, mani onnɛ.
4Akũ Yonatã gɛ̀ɛ à Dauda mana bò a denɛ à pì: Baa, ǹsun yã vãni kɛ n zↄ̀bleri Daudanɛro, zaakũ adi vãni ke kɛnnɛro. A yãkɛnanↄ àre vĩnnɛ manamana.
5Kũ à Filisitini pìi dɛ̀, à gì a wɛ̃̀ndiiimɛ, akũ Dikiri tò o zĩ̀ zↄ̃kↄ̃ↄ blè ó pínki. N è, akũ n pↄ kɛ̀ nna. Bↄ́ yã mɛ́ à tò ń ye ǹ yã vãni kɛ taarisaride pìinɛ ǹ a dɛ pãa?
6Solu a yã mà, akũ à yã sɛ̀ à pì: Kũ Dikirio oni a dɛro.
7A gbɛra Yonatã Dauda sìsi, à yã pìi bàbanɛ pínki, akũ à gɛ̀ɛ kũ Daudao Solu kĩnaa, akũ àtɛn zĩ kɛnɛ lán a zĩ bà.
8Zĩ̀i ɛ̀ra à fùtɛ, akũ Dauda gɛ̀ɛ zĩ̀ ká kũ Filisitininↄ. À sìńgu à zĩ̀i blèḿma búgubugu, akũ ò bàa lɛ̀nɛ.
9Dikiri tò Solu tãna pãsĩ pìi ɛ̀ra à dìa gↄrↄ kũ à vutɛna a kpɛ́n. À a sári kũna, akũ Dauda tɛni a mↄrↄ lɛ́nɛ.
10Solu wɛ̀tɛ à Dauda páo de à a nakↄ̃a kũ gbĩ̀io. Kũ à gbã̀tɛnɛ, akũ sári pìi gɛ̀ɛ à gbĩ̀i pà. Gwãani birean Dauda bàa lɛ̀ à tà.
11Akũ Solu gbɛ̃nↄ zĩ̀ Dauda bɛa, de ò a dãdã ò a dɛ kↄnkↄ, akũ a nanↄ Mikala a gbà laakarii à pì: Tó ńdi bàa sí gwãanialaro, oni n dɛ zia.
12Akũ Dauda bò wondoo gũn, Mikala a gbàrɛ kũ bàao zĩtɛ, akũ à bàa lɛ̀ à gɛ̃̀ zɛ́la.
13Akũ Mikala tãna sɛ̀ à wùtɛ gádoa, à blè bára sɛ̀ à kù tãna pìi mìla, akũ à biza kùala.
14Kũ Solu gbɛ̃nↄ zĩ̀ ò Dauda kũ, Mikala pì à gbãnaro.
15Akũ Solu ɛ̀ra à gbɛ̃nↄ zĩ̀ Dauda gwa à pìńnɛ: À a sɛ́ kũ a gádoo lɛɛlɛ, à su kãaomɛnɛ de mà a dɛ.
16Kũ ò gɛ̃̀ kpɛ́n, tãna pìin ò è gádoa, blè bára kú a mìla.
17Akũ Solu Mikala là à pì: Bↄ́yãi n bo ma kpɛ n ma ibɛrɛ gbàrɛ à pìtima lɛɛ? Mikala wèa à pì: À pìmɛnɛ mà tó à gɛ̃ zɛ́la. Tó ma gi, áni ma dɛ.
18Kũ Dauda bàa lɛ̀ à gɛ̃̀ zɛ́la, à gɛ̀ɛ Samuɛli gwa zaa Rama. À yã kũ Solu kɛ̀arɛ bàbanɛ pínki, akũ ò gɛ̀ɛ ò vùtɛ Nayo lɛɛlɛ.

19Kũ ò ò Solunɛ Dauda kú Nayo zaa Rama,
20akũ Solu gbɛ̃nↄ zĩ̀ ò a kũ. Kũ ò kà gwe, ò lè annabi gã̀ tɛn dɛdɛ, Samuɛli kú ń tɛ́ ń don'arɛde ũ. Akũ Luda Nini sù zĩ̀rii pìnↄa, òtɛn dɛdɛ se.
21Kũ ò ò Solunɛ, akũ à gbɛ̃ pãndenↄ zĩ̀, akũ ò dɛ̀dɛ lɛ se. Solu ɛ̀ra à gbɛ̃nↄ zĩ̀ a gɛ̃̀n aakↄ̃de, akũ ò dɛ̀dɛ lɛ se dↄ.
22Akũ Solu pìi fùtɛ àtɛn gɛ́ Rama a zĩda sà. Kũ à kà lↄ̀gↄ zↄ̃kↄ̃ kũ à kú Sɛku sarɛ, à gbɛ̃nↄ là à pì: Samuɛli kũ Daudao kú mámɛɛ? Akũ ò pìnɛ: Ò kú Nayo zaa Rama.
23Kũ àtɛn gɛ́ gwe, akũ Luda Nini sù bee àpiia se, àtɛn gɛ́ àtɛn dɛdɛ, ari à gɛ̀ɛ à kao Nayo zaa Rama.
24À a pↄ́kasanↄ pìtiawa, à dɛ̀dɛ Samuɛli wára. Zĩ birea fãnantɛ̃ kũ gwãanio pínki àdigↄ̃ wutɛna punsimɛ. À yã mɛ́ à tò òdi pi: Solu kú annabinↄ tɛ́ dↄ see?