Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 1 Samuel

1 Samuel 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saulba idji warra Jonataʌ̃a, idjiare b̶eaa bid̶a jarasia Davira bead̶amãrẽã. Baribʌrʌ Jonataʌ̃ba Davira bio quĩrĩã b̶ʌ bẽrã maʌ̃gʌd̶ebemada idjía jũma nẽbʌrʌsia. Nãwã jarasia: –Mʌ̃ zeza Saulba bʌra bea quĩrĩã b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã quĩrãcuita b̶adua. Nu diaped̶a puru dajada mĩrũ b̶edua.
3Maʌ̃ne mʌ̃ zeza ume pʌrrʌad̶e wãnia bʌ mĩrũ b̶ʌ caita. Mʌ̃a bʌd̶ebemada idji ume bed̶eaya. Idjia oi crĩcha b̶ʌda cawasira mʌ̃a bʌ́a jaraya.–
4Nurẽma Jonataʌ̃ba David̶ebemada idji zezaa nãwã bia jarasia: –Mʌ̃ boro, bʌ nezoca Davira biẽ́ orãdua. Acʌdua, idjia bʌra ni cãrẽ cadjirua sid̶a oẽ́ b̶ʌa ãtebʌrʌ bio careba b̶ʌa.
5Idji bead̶i adua Goliára beasia. Maʌ̃ ewarid̶e Ãcõrẽba pilisteorãra jũma dadji israelerãa poyabisia. Maʌ̃ unusid̶e bʌra bio b̶ʌsrid̶asia. Baribʌrʌ id̶i ¿cãrẽ cãrẽã idjira biẽ́ o quĩrĩã b̶ʌ? Idjia ni cãrẽ cadjiruada oẽ́ b̶ʌa bʌa idjira beai carea.–
6Jonataʌ̃ba jara b̶ʌ ũrĩbʌrʌd̶e Saulba panusia: –Warra, Ãcõrẽ quĩrãpita wãrãneba jaraya: mʌ̃a Davira beabiẽ́a.–
7Saul wãnacarea Jonataʌ̃ba Davira trʌ̃ped̶a idji zeza ume bed̶ead̶ara jũma nẽbʌrʌsia. Maʌ̃be Jonataʌ̃ba Davira Saulmaa edeped̶a Davira Saul ume b̶esia naẽna b̶ad̶a quĩrãca.
8Maʌ̃ ewarid̶e israelerãra wayacusa pilisteorã ume djõsid̶aa. Davira djõne wãped̶a zocãrã quenabʌrʌ carea pilisteorãra memenesid̶aa.
9Baribʌrʌ Ãcõrẽba jaira waya Saulmaa idu zebisia. Saulora mĩãsu catʌ chũmasia Daviba arpa zá b̶ʌd̶e.
10Cawaẽ́ne Saulba Davira mĩãsuba su jidai basía baribʌrʌ Daviba bera aubuesia. Maʌ̃ bẽrã mĩãsura ded̶aa su nũmane wãsia. Ara maʌ̃ diamasi Davira mĩrũ wãsia.
11Maʌ̃ bẽrã Saulba sordaorãda Davi ded̶aa diabuesia acʌ pananamãrẽã idjab̶a nurẽma diaped̶a Davi bead̶amãrẽã. Baribʌrʌ idji quima Micalba Davia nãwã jarasia: –Bʌda naʌ̃ diamasi mĩrũ wãẽ́bʌrʌ nu bʌra bead̶ia.–
12Maʌ̃ bẽrã dji dajadaa acʌbadad̶eba Micalba Davira jʌ̃carad̶eba ud̶aa b̶ʌped̶a Davira mĩrũ wãsia.
13Maʌ̃be Micalba jʌwaba od̶a ãcõrẽ waib̶ʌada Davi cʌd̶ad̶e b̶ʌsia. Maʌ̃ boroare chiwatu carada b̶ʌped̶a borob̶aba ãnẽb̶ari cob̶ʌsia.
14Diaped̶a Saulba sordaorãa Davi jidabisid̶e Micalba jarasia idjira cacua biẽ́ b̶ʌ bẽrã cʌd̶ad̶e b̶ʌda.
15Sordaorãra Saulmaa jẽda wãnaped̶a maʌ̃ra nẽbʌrʌsid̶aa. Baribʌrʌ Saulba ãdjira wayacusa Davi jidad̶e wãbisia. Nãwã jarasia: –¡Cʌd̶ad̶e b̶ʌ sid̶a idjira jidad̶aped̶a mʌ̃maa enenadua beai carea!–
16Ara maʌ̃da sordaorãba Davira jidad̶e wãsid̶aa. Idji ded̶e ed̶a wãnaped̶a idji cʌd̶ad̶e jʌwaba od̶a ãcõrẽda chiwatu cara bara tab̶ʌda unusid̶aa.
17Maʌ̃ carea Saulba idji cau Micalea jarasia: –¿Cãrẽ cãrẽã mʌ̃ra jãwã cũrũgasi? ¿Cãrẽ cãrẽã mʌ̃ dji quĩrũra mĩrũ wãmãrẽã carebasi?– Micalba panusia: –Idjia jarasia carebaẽ́bʌrʌ mʌ̃ra beaida.–
18Davi mĩrũ wãsid̶e Ramá purud̶aa Samuel acʌd̶e wãsia. Mama Daviba jũma nẽbʌrʌsia sãwã Saulba idjira osida. Maʌ̃be Davira, Samuel sid̶a Nayo abadad̶aa panane wãsid̶aa.
19Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌba Sauloa jarasid̶aa Davira Nayod̶e b̶ʌda Ramá puru caita.

20Ara maʌ̃da Saulba sordaorãda Davi jidad̶e diabuesia. Ãdjirã jũẽsid̶ad̶e Ãcõrẽneba bed̶eabadarãda unusid̶aa Ãcõrẽneba bed̶ea duanʌda. Samuelera ãdji nocoare b̶asia. Maʌ̃ne cawaẽ́ne Ãcõrẽ Jaurera Saulba diabued̶arãmaa zesia. Maʌ̃be ãdjirã sid̶a Ãcõrẽneba bed̶ea duanesid̶aa.
21Saulba maʌ̃ cawasid̶e dewara sordaorãda diabuesia. Jũẽsid̶ad̶e maʌ̃gʌrã sid̶a Ãcõrẽneba bed̶ea duanesid̶aa. Maʌ̃ bẽrã Saulba dewararãda diabuesia. Baribʌrʌ maʌ̃gʌrã sid̶a Ãcõrẽneba bed̶ea duanesid̶aa.
22Maʌ̃ carea ara idjida Ramá purud̶aa Davi jidad̶e wãsia. Secú abadad̶e baido juebada uriama jũẽsid̶e iwid̶isia Davida idjab̶a Samuelda sãma panʌ cawaya. Maʌ̃ne ẽberãrãba jarasid̶aa ãdjira Nayod̶e panʌda Ramá puru caita.
23Maʌ̃ bẽrã Saulora Nayod̶aa wãsia. Wãbʌrʌd̶e Ãcõrẽ Jaurera idjimaa zeped̶a idji sid̶a Ãcõrẽneba bed̶ea b̶esia. Mãwã bed̶ea wãbʌrʌda Nayod̶e jũẽsia Ramá puru caita.
24Mama idjia jʌ̃ b̶ʌra ẽrãped̶a Samuel quĩrãpita ãsa diamasi bid̶a Ãcõrẽneba bed̶ea b̶asia. Maʌ̃ carea ab̶aʌba ne oca bad̶ada cawaẽ́ne o b̶eibʌrʌ israelerãba nãwã jarabadaa: –Saul sid̶a ¿Ãcõrẽneba bed̶eabarica?–