Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Samuweli I

Samuweli I 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɔlu naxa a fala a xa di Yonatan nun a xa mixie bɛ, a e xa Dawuda faxa. Kɔnɔ Dawuda nu rafan Yonatan ma ki fanyi.
2Na nan a ra, Yonatan naxa sa na fe yaba Dawuda bɛ, «N baba wama i faxafe. I xa mɛɛni i yɛtɛ ma tina gɛɛsɛgɛ. I xa i nɔxun.
3Tina n nan n baba matima daaxa i i nɔxunma dɛnnaxɛ. N i xa fe falama a bɛ, n xa a natɛ kolon, alako n xa na fala i bɛ.»
4Yonatan naxa Dawuda xun mafala a baba Sɔlu bɛ, a falafe ra, «Mangɛ, i naxa yunubi sɔtɔ i xa konyi Dawuda xa fe ra, barima a mu fe ɲaaxi yo rabaxi i ra. A hinnɛxi nɛ i ra tun.
5A mu gaaxu faxɛ ya ra, alako a xa na Filisitaka faxa. Na kui Alatala naxa Isirayila xun nakeli. I fan bara na to, i fan bara ɲɛlɛxin na xa fe ra. Munfe ra yakɔsi i wama yunubi rabafe, mixi nii bafe ra tɔɔɲɛgɛ kui? Munfe ra i wama Dawuda faxafe na ki tun?»
6Sɔlu naxa a xa di Yonatan xui ramɛ a fanyi ra. A naxa a kali Alatala ra, a Dawuda mu faxama.
7Yonatan naxa Dawuda xili, a na birin tagi raba a bɛ. A naxa Dawuda xanin Sɔlu yire, Dawuda man naxa wali Sɔlu bɛ alɔ a darixi a ra ki naxɛ.
8Gere man naxa bira Isirayila nun Filisita tagi. Dawuda naxa mini Filisitakae gerede, a naxa e bɔnbɔ a fanyi ra, e fa e gi.
9Lɔxɔɛ nde Ala naxa a niya ɲinnɛ xa bira Sɔlu fɔxɔ ra. A nu dɔxɔxi a xɔnyi, tanbɛ suxuxi a yi ra. Dawuda nu na kɔra raberefe.
10Sɔlu naxa a xa xali woli Dawuda ma, a xa a sɔxɔ banxi kanke. Dawuda naxa tanbɛ dɛ maba, tanbɛ naxa sɔrɔn banxi kanke. Dawuda naxa a gi, a a nɔxun na kɔɛ ra.
11Sɔlu naxa mixie xɛɛ Dawuda xɔnyi, e xa a xa fe kolon, alako e xa a faxa gɛɛsɛgɛ. Kɔnɔ a xa ginɛ naxa a fala a bɛ, «Xa i mu i gi, e i faxama nɛ.»
12A xa ginɛ naxa a ragoro wundɛri ra, a naxa a gi. A ratangaxi na ki nɛ.
13Na dangi xanbi, Mikali naxa wuri masolixi sa Dawuda xa sade ma, a dugi felen a xun ma, a si kiri sa a xunsase fari.
14Sɔlu to mixie xɛɛ Dawuda suxude, a xa ginɛ naxa a fala e bɛ, «A mu yalanxi.»
15Sɔlu man naxa e xɛɛ alako e xa Dawuda gundi to. A naxa a fala e bɛ, «Wo xa fa a ra a xa sade ma.»
16Xɛɛrae to fa, e naxa a li wuri masolixi nan na sade ma, si kiri saxi xunsase fari.
17Sɔlu naxa a xa di Mikali maxɔrin, «I n yanfaxi yi ki munfe ra? I a niyaxi munfe ra n yaxui xa a gi?» Mikali naxa a yaabi, «A a fala nɛ n bɛ, xa i mu a lu n xa siga, n i faxama nɛ.»
18Dawuda a gi na ki nɛ, a siga Samuweli yire Rama. A naxa dɛntɛgɛ sa a bɛ Sɔlu naxan nabaxi a ra. Na dangi xanbi, Dawuda nun Samuweli naxa siga, e sa lu Nayoti.

19Mixi nde naxa Sɔlu rakolon a Dawuda sa na Nayoti, Rama mabiri.
20Sɔlu naxa mixie xɛɛ Dawuda suxude, kɔnɔ e naxa namiɲɔnmɛe to kira ra Samuweli fɔxɔ ra. Xɛɛrae to mixie to masenyi tife Ala xili ra, Ala Xaxili naxa goro e fan ma, e fan naxa so na masenyi mɔɔli tide.
21E to na dɛntɛgɛ Sɔlu bɛ, a naxa mixi gbɛtɛe xɛɛ, kɔnɔ nee fan naxa so masenyi tife Ala xili ra. A naxa mixie xɛɛ a saxan nde, kɔnɔ nee fan naxa so masenyi tife Ala xili ra.
22Na dangi xanbi Sɔlu yɛtɛ yati naxa siga Rama. A to kɔlɔnyi li Seku taa kui, a naxa mixie maxɔrin, «Dawuda nun Samuweli na minden?» E naxa a yaabi, a e sa na Nayoti, Rama mabiri.
23A naxa Nayoti kira suxu Rama mabiri, kɔnɔ Ala Xaxili naxa goro a ma kira xɔn. A naxa masenyi ti Ala xili ra han Nayoti, Rama mabiri.
24A fan naxa donma rate a ma, a fa masenyi ti Ala xili ra Samuweli ya xɔri. A naxa a felen bɔxi ma donma mu a ma. A naxa lu na ki na yanyi nun na kɔɛ birin. Yi taali minixi na fe nan kui, «Sɔlu fan bara findi namiɲɔnmɛe ra ba?»