Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Singena

Samuyɛli Singena 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɔli yi a fala a dii Yonatan nun a kuntigine birin xa a Dawuda xa faxa. Koni Dawuda yi rafan Yonatan ma han!
2A yi a rakolon, a naxa, “N baba Sɔli wama i faxa feni. A liga i yeren ma tila xɔtɔnni. I luxunden fen, i yi lu na yi.
3N minima nɛn nxu nun n baba. Nxu tima nɛn xɛɛn ma i luxunma dɛnaxan yi. N ni i ya fe falama nɛn a xa. N na a kui feene kolon, n na a fala i xa.”
4Yonatan yi Dawuda a fanna fala a baba Sɔli xa, a naxa, “I tan mangan na, i nama i ya walikɛɛn Dawuda hakɛn tongo, bayo a munma i hakɛ tongo. A yɛtɛna a faɲin nan ligaxi i xa han!
5Fayida a niin nan fi Filisiti sofaan Goliyati faxa feni. Na lɔxɔni, Alatala yi nɔ gbeen fi Isirayila birin ma, i yi a to, i sɛwa. Nanfera i hakɛn ligɛ, i sɔntaren wunla ramini tɔɲɛgɛni, i Dawuda faxa fufafu?”
6Sɔli yi Yonatan xuiin namɛ, a kɔlɔ, a naxa, “N bata n kɔlɔ habadan Alatala yi, Dawuda mi faxama!”
7Yonatan yi Dawuda xili, a na falane yɛba a xa. A Dawuda xali Sɔli fɛma, Dawuda mɔn yi lu a fɛma alo a fɔlɔni.
8Yɛngɛn mɔn yi fɔlɔ. Dawuda yi siga Filisitine yɛngɛdeni. A e nɔ fanga gbeen na, e e gi a yɛɛ ra.
9Awa, yinna ɲaxin yi so Sɔli yi keli Alatala ma. A yi a konni, a tanban suxi a yii. Dawuda yi konden maxani.
10Sɔli yi kata Dawuda sɔxɔn feen na a tanban na, alogo a xa a sɔxɔnxin lu banxin kanke, koni Dawuda yi a masiga, tanban yi sɔti banxin kanke. Dawuda yi a gi na kɔɛɛn na.
11Sɔli yi sofane rasiga Dawuda a banxin nabilindeni alogo a xa faxa xɔtɔnni. Koni Dawuda a ɲaxanla Mikali yi a rakolon a a fala a xa, a naxa, “Xa i mi i yɛtɛ rakisi kɔɛni ito ra, xɔtɔnni i faxama nɛn.”
12A yi a ramini banxin foye soden na. Dawuda yi a gi. A a sɔlon na kii nin.
13Na xanbi ra, Mikali yi suxurena nde tongo a a sa Dawuda a saden ma. A sii kidin sa a xun sade ra, a a sade dugin sa a ma.
14Sɔli a xɛrane fa waxatin naxan yi Dawuda suxudeni, Mikali yi a fala e xa, a naxa, “A mi yalan.”
15Sɔli mɔn yi e rasiga a firindeni. A a fala e xa, a naxa, “Ɛ fa a ra n xɔn a furema saden ma, alogo n xa a faxa.”
16Xɛrane mɔn yi xɛtɛ, e fa suxuren to saden ma, siin kidin nan yi saden xunna ra.
17Sɔli yi a fala Mikali xa, a naxa, “Nanfera i n yanfaxi na kiini, i yi n yaxun lu a siga?” Mikali yi Sɔli yabi, a naxa, “A a fala n xa nɛn, a naxa, ‘Tin n xa siga, hanma n ni i faxa.’ ”
18Dawuda yi nɔ a giyɛ, a siga Samuyɛli konni Rama yi. Sɔli naxan birin liga a ra a na yɛba a xa. Nayi, e birin yi siga e sa dɔxɔ Nayoti yi.

19E yi a dɛntɛgɛ Sɔli xa a Dawuda Nayoti yi Rama dɛxɔn.
20Sɔli yi sofane rasiga a suxudeni. Koni, ne to nabi ganla nde li nabiya fala tiini, Samuyɛli yi tixi e yɛɛ ra, Alaa Nii Sariɲanxin yi godo Sɔli a xɛrane ma, e fan yi nabiya falane ti fɔlɔ.
21Na yi fala Sɔli xa, a sofa gbɛtɛye rasiga. Ne fan yi waliyiyaan fɔlɔ. A mɔn yi sofane xɛ a saxandeni, ne fan yi waliyiyaan fɔlɔ.
22Dɔnxɛn na, Sɔli yɛtɛɛn yi siga Rama yi. A Seku ige ramaraden li, a maxɔdinna ti, a naxa, “Samuyɛli nun Dawuda minɛn yi?” E a yabi, e naxa, “E Nayoti yi Rama dɛxɔn.”
23Sɔli yi siga Nayoti binni Rama yi. Koni, Alaa Nii Sariɲanxin yi fa a fan ma, Sɔli yi siga nabiya falane tiyɛ han a so Nayoti yi.
24A yi a dugine ba, a nabiya falane ti Samuyɛli yɛtagi. A ragenla yi lu saxi yanyin nun kɔɛna ngaan na. Nanara, yamaan naxa, “Sɔli fan bata findi nabiin na ba?”