Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Samuelnê 1

Samuelnê 1 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saul gêjam biŋgalôm gêwiŋ latu Jonatan to nê sakiŋwaga samob gebe senseŋ Dawid su. Mago Saul latu Jonatan têtac gêwiŋ Dawid kêlêlêc.
2Tec gêjac miŋ biŋ tau gêdêŋ Dawid ma kêsôm gebe “Tamoc Saul gêgôm gêŋlêlôm gebe enseŋ aôm su. Ojop taôm êndêŋ eleŋ bêbêcgeŋ ma ôsiŋ taôm ôkwi ŋapep aŋga gamêŋ ŋakêsiŋ teŋ ma ômoa tonaŋ.
3Aê oc jasa jawiŋ tamoc jawac gamêŋ, taŋ aôm ômoa naŋ, ŋagala ma janam biŋgalôm êndêŋ tamoc êtu aômŋa. Ma embe jaŋô biŋ teŋ oc jakêŋ ŋawae êndêŋ aôm.”
4Ma Jonatan kêlanem Dawid gêdêŋ tama Saul ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “O kiŋ, ôŋgôm sec êndêŋ nêm sakiŋwaga Dawid atom gebe eŋ gêgôm sec teŋ gêdêŋ aôm atom ma gêjam sakiŋ aôm ŋajamanô.
5Eŋ gêjac môkê tau ma gêjac Pilisti Goliat êndu ma Apômtau kêku Israelnêŋ ŋacjo tulu. Aôm gôlic ma kôtu samuc ma amboac ondoc gobe ôŋgôm sec êndêŋ ŋac laŋônêm sawa ma ônac Dawid êndu ŋaômageŋ.”
6Saul kêkêŋ taŋa Jonatan awa ma kêtôc lêma ma kêsôm gebe “Apômtau gêmoa mata jali biŋŋanôgeŋ, tec Dawid êmac êndu atom.”
7Amboac tonaŋ Jonatan gêmôêc Dawid ma gêjac miŋ biŋ samob tonaŋ gêdêŋ eŋ. Go gêwê Dawid gêdêŋ Saul ma Dawid gêjam nê sakiŋ kiŋ kêtôm gêmuŋŋa kêtiam.
8Siŋ teŋ kêsa kêtiam ma Dawid gêdi gêwiŋ jagêjac siŋ gêdêŋ lau Pilisti. Ma eŋ gêjac êsêac ŋanôgeŋ, tec sêwi siŋ siŋ ma sêc eŋ su sêja.
9Go Apômtaunê ŋalau sec teŋ gêjam Saul auc gêdêŋ taŋ eŋ gêŋgôŋ nê andu ma kêmêgôm kêm teŋ. Dawid gêjac gêŋ wêŋa gêmoa.
10Ma Saul kêsaê gebe êndiŋ Dawid tamiŋ sagiŋ ŋa kêm, mago Dawid kêtêc su e kêm jakêpi sagiŋ. Dawid gêc gêja ma gêjam samuc.
11Gêdêŋ gêbêc tonaŋgeŋ Saul kêsakiŋ lau sêja Dawidnê andu gebe dêndib eŋ ma taê gêjam gebe ênac eŋ êndu êndêŋ bêbêcgeŋ. Mago Dawidnê awê Mikal kêkêŋ puc eŋ gebe “Embe ôêc êndêŋ êmbêc tonec atom oc sênac aôm êndu êndêŋ bêbêc.”
12Ma Mikal kêlêwaŋ Dawid kêsêp katam sauŋ ma eŋ gêc gêja, tec gêjam samuc.
13Go Mikal kêkôc gwam teŋ ma ketoc gêc mê go kêkêŋ noniŋ ŋaôlilu gêsac gwam môkêapac ŋaô ma kêgadê auc ŋa obo.
14Ma gêdêŋ taŋ Saul kêsakiŋ lau gebe nasêkôc Dawid naŋ, Mikal kêsôm gebe “Gêmac gêgôm eŋ.”
15Go Saul kêsakiŋ lau gebe sêlic Dawid ma kêjatu êsêac gebe” Ambalaŋ eŋ to mêgeŋ andêŋ aê amêŋ gebe janac eŋ êndu.”
16Lau tonaŋ sêsô andu sêja e sêlic gwam tau gêc mê ma noniŋ ŋaôlilu gêsac môkêapac ŋaô.
17Saul kêsôm gêdêŋ Mikal gebe “Kêtu asageŋŋa kôsau aê ma gôwi ŋoc soŋo-soŋo siŋ jagêmoa toôli samuc.” Mago Mikal kêsôm gêdêŋ Saul gebe” Eŋ kêsôm gêdêŋ aê gebe ‘Ôkêŋ aê jaêc jana. Embe masi, oc janac aôm êndu.’”
18Dawid gêc gêmoa toôli samuc jagêô lasê gêdêŋ Samuel aŋga Rama, go gêjac miŋ biŋ samob, taŋ Saul gêgôm gêdêŋ eŋ naŋ. Go êsêagêc Samuel sêja Naiot ma sêmoa tonaŋ.

19Ŋawae kêtap Saul sa gebe “Dawid gêmoa Naiot Ramaŋa.”
20Tec eŋ kêsakiŋ lau gebe nasêkôc Dawid sêmêŋ. Ma gêdêŋ taŋ êsêac sêlic toŋ propeteŋa, taŋ katuŋ kaiŋ teŋ kêsa ma Samuel jagêjam gôliŋ êsêac naŋ, Anôtônê Ŋalau gêjam Saulnê lau auc ma katuŋ kaiŋ teŋ kêsa gêwiŋ amboac tonaŋgeŋ.
21Biŋ tonaŋ ŋawae gêdêŋ Saul gêja, tec kêsakiŋ lau toŋ teŋ, mago êsêac katuŋ kaiŋ teŋ kêsa amboac tonaŋgeŋ. Ma Saul kêsakiŋ lau kêtiam kêtu dim têlêac ma êsêac katuŋ kaiŋ teŋ kêsa gêwiŋ amboac tonaŋgeŋ.
22Go eŋ tau gêja Rama jagêô lasê bumata kapôêŋ, taŋ gêc Seku naŋ, ma kêtu kênac gebe “Samuel agêc Dawid sêmoa ondoc.” Ŋac teŋ kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Êsêagêc sêmoa Naiot Ramaŋa.”
23Gêdêŋ taŋ Saul kêsêlêŋ gebe êna Naiot Ramaŋa naŋ, Anôtônê Ŋalau gêjam eŋ auc amboac tonaŋgeŋ ma eŋ kêsêlêŋ ma geoc biŋ lasê e jagêô lasê Naiot Ramaŋa.
24Go eŋ kêkwalec nê ŋakwê su ma gêmoa Samuel laŋônêmŋa ma geoc biŋ lasê amboac tonaŋ ma gêc ôli ŋaôma oc samuc ma gêbêc samuc tonaŋ. Tec biŋ tonec kêtu biŋgalôm gebe “Saul gêmoa gêwiŋ propete amboac tonaŋ me.”