Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ सामुएल

१ सामुएल 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1सावलमी दाऊद कली साइक्चा, दे आ तौ योनाथन नु आ गेय पाइब नेल्‍ल आन कली लोव़ पवा बाक्‍त। तन्‍न सावल आ तौ योनाथन दाऊद आ वारच बाक्‍माक्‍त। १सामुएल १८:३
2योनाथनमी आ आफ सावलमी दाऊद कली साइक्‍चा माल्‍शो बाक्‍ब, दे दाऊद कली शेंदा बाक्‍त। मेकोमी दाऊद कली “होस पा, दीसा सुनी सुइमी मतुइक्‍तीकेमी ख्रुइश्‍शा बाक्‍कीन।
3सुनी गो ग्रूशा पीनुङ। मिनु इन ख्रुइश्‍शा बाक्‍तीके आ नेक्‍था आं आफ नु ग्रुम्‍नुङ। मिनु मेको नु इन पर्बम लोव़ पाइ‍नुङ। मारेइ तुइक्‍ताक्‍ङ हना, गो इन कली शेंनुङ” देंमाक्‍त।
4मिनु योनाथनम आ आफ कली दाऊद आ पर्बम रिम्‍शो लोव़ पा “इन गेय पाइब दाऊद कली मारेइ पाप मपने। मारदे हना मेकोमी इन कली मारेइ पाप मपावो। थमा पा, आ पशो गेय नेल्‍ल इन कली रिम्‍शो दुम्‍ब।
5मेकोमी पलिस्‍ती कली सदानु, आंमा चहिं बेक्‍नुङ देय ब्रोंइनुङ, दे मतुइश्‍शो बाक्‍त। मिनु परमप्रभु यावेम इस्राएल कली ठेयब सेल्‍शा ग्रापाइक्‍तु। गे मेको नेल्‍ल तशा शुश ग्‍येरशो बाक्‍तीनी। गे मारदे मेको दोस मताइब दाऊद कली मरिम्‍शो पचा माल्‍नीनी? बित्‍चीम मेको कली मारदे साइक्‍चा दाक्‍नीनी?” देंमाक्‍त। १सामुएल १७:५०
6मिनु सावलमी योनाथन आ लोव़ नेंशा “परमप्रभु यावे ब्रोंइशा बाक्‍शो खोदेंशो पा, दाऊद मसाइक्‍नुङ” दे कसम जवा बाक्‍त।
7मिनु योनाथनमी दाऊद कली ब्रेश्‍शा, मेको लोव़ नेल्‍ल नेंपदा बाक्‍त। मिनु योनाथनमी दाऊद कली सावल आ बाक्‍तीके चाक्‍दीदा बाक्‍त। मिनु मेकोम ङोंइती ङा खोदेंशो पा सावल आ गेय पवा बाक्‍त।
8मिनु लेंशा पलिस्‍तीपुकी नु लडाइ दुम्‍माक्‍त। दाऊदम मेकोपुकी नु लडाइ पवा बाक्‍त। मिनु मेकोमी हिंचा ङा पा लडाइ पतीके मेको पलिस्‍ती प्रोक्‍मा बाक्‍त।
9मिनु काबु परमप्रभु यावे रे मरिम्‍शो पाइब सोक्‍तीम सावल कली सुमा बाक्‍त। मेना सावल आ खिंमी तूतीक शेशा बाक्‍शो बाक्‍माक्‍त। दाऊद चहिं बीना ताप्‍ना ताप्‍न बाक्‍माक्‍त। १सामुएल १८:१०-११
10मिनु सावलम दाऊद कली गारोम क्‍येप्‍चा ङा पा तूतीकेम आबा बाक्‍त। तन्‍न दाऊद दिल्‍माक्‍त। मिनु मेको तूतीक गारोम ग्रुक्‍से बाक्‍त। दाऊद चहिं ब्रोंइशा प्रोक्‍माक्‍त।
11सावलमी मेको कली सुनी साइक्‍चा कली दाऊद आ खिंम क्‍यारी पाइब मुर वोदा बाक्‍त। तन्‍न दाऊद आ मीश मिकालमी मेको कली हिंपाइश्‍शा “गे मुल नाक्‍दोन प्रोक्‍शा मगाक्‍तीनी हना, दीसा इन कली साइक्‍नीम” दे मदा बाक्‍त। भजन संग्रह ५९:१
12मिकालमी दाऊद कली झेल रे उइ तोइक्‍पदा बाक्‍त। मिनु मेको सुइमी मतुइक्‍थु प्रोक्‍माक्‍त।
13मिकालमी मूर्ति चाक्‍शा, दाऊद आ ब्राख्‍येम वोदा बाक्‍त। मिनु आ पिया थांइसीतीकेम चहिं क्‍यारश आ चां वोदा बाक्‍त। उत्‍पत्ती ३१:१९
14मिनु सावलमी दाऊद कली कोव़थ मुर सोइक्‍तानु, मेकोम “रोइ पशो बाक्‍ब” देंमाक्‍त।
15मिनु सावलमी मेको आन कली “गे आमा दाऊद कली कोव़ङीन” दे सोइक्‍तीमी बाक्‍त। मेकोमी “मेको कली आ खाट सुन्‍दा क्‍युक्‍शा एक चाक्‍कीन। मिनु गो साइक्‍नुङ” दे सोइक्‍तीमी बाक्‍त।
16मिनु मेकोपुकी जाक्‍मानु, ब्राख्‍येम मूर्ति नु पिया थांइतीकेमी क्‍यारश आ चां ला थित्मे बाक्‍त।
17मिनु सावलमी मिकाल कली “गे मारदे आं कली जोल पाइय्‍यी? आं जोरी सत्रु कली मारदे रिम्‍शो पा प्रोक्‍पदी?” देंमाक्‍त। मिनु मिकालमी “मेकोम ‘आं कली रिम्‍शो पा मप्रोक्‍पाइक्‍ती हना, गो इ कली साइक्‍नन’ दे माइक्‍ती” देंमाक्‍त।
18मिनु दाऊद प्रोक्‍शा लशा, रामाह सामुएल आ बाक्‍तीकेम जाक्‍दीम्‍माक्‍त। मिनु सावलमी मार मार पवा, मेको नेल्‍ल शेंदा बाक्‍त। मिनु मेको नु सामुएल लशा नायोथमी बाक्‍सा बाक्‍त।

19मिनु मुर कामी सावल कली “दाऊद रामाह ङा नायोथम बाक्‍ब” दे शेंदा बाक्‍त।
20सावलमी दाऊद कली ग्‍याइक्चा, दे मुर आन कली सोइक्‍ता बाक्‍त। मेकोपुकीमी परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब आन हुल परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम लोव़ पा बाक्‍शो तामे बाक्‍त। मिनु सामुएल मेको आन ठेयब मुर बाक्‍माक्‍त। मिनु परमप्रभु आ सोक्‍तीम मेको आन कली सु‍मा बाक्‍त। मिनु मेकोपुकी यो परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम लोव़ पामे बाक्‍त। १सामुएल १०:१०-१२
21मिनु सावलम मेको नेंशा, अर्को हुल का सोइक्‍ता बाक्‍त। मेकोपुकीम यो परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम लोव़ पामे बाक्‍त। मिनु सावलमी लेंशा अर्को हुल का सोइक्‍तीमी बाक्‍त। मिनु मेकोपुकी यो मोदेंशो दुम्‍मा बाक्‍त।
22मिनु नोले सावल आंमान रामाहम पिशा, सेकुम बाक्‍शो ठेयब कुवाम जाक्‍माक्‍त। मिनु मेकोमी “सामुएल नु दाऊद ते बाक्‍सा?” दे हिल्‍लो पवा बाक्‍त। मिनु “मेको निक्‍शी रामाह ङा नायोथम बाक्‍नीसी” दे शेंदमे बाक्‍त।
23मेको रामाह ङा नायोथ लना लन पवानु, परमप्रभु आ सोक्‍तीम मेको कली यो सुमा बाक्‍त। मिनु रामाह ङा नायोथ सम्‍मन, परमप्रभु यावे आ लोव़ पना पन जाक्‍दीम्‍माक्‍त।
24मेकोमी यो आ वा प्रुइश्‍शा, सामुएल आ ङोंइती परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम लोव़ पना पन नाक्‍त रे नु नाक्‍दो रे शिश्रा बाक्‍माक्‍त। मोपतीके मुरपुकीम “मार, सावल यो परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब आन दातेमी बाक्‍मे?” देंबाक्‍मा बाक्‍त।