Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saulu ò a nɛ́ Yonatãaɛ ń a ìwaↄ píi aa Davidi dɛ. Ãma Yonatãa yeaàzi à kɛ̀ zài,
2ↄ̃ à aà gbà laai à mɛ̀: Ma mae lɛ́ n wɛɛ. Ǹyↄ̃ nzĩa kũa dↄ̃ zia kↄↄ. Ulɛkĩi wɛɛlɛ ǹyↄ̃ kuu.
3Má bↄ wɛ̃́nkpɛ ń ma maeo, wí zɛ gu pↄ́ n ulɛu. Má n yã'oɛ̀. Lá a òmɛɛ, mí onɛ.
4Ɔ̃ Yonatãa gɛ̀ Davidi maabò a maeɛ à mɛ̀: Baa, ńsu vãikɛ n zↄ̀blena Davidiɛo, asa i vãie kɛnɛo. Aà yãkɛaↄ ài vĩnɛ maamaaɛ.
5Kɛ́ à Filitɛ̃pi dɛ̀, à gì a wɛ̃niiɛ, ↄ̃ Dii tò wa zĩ̀ zↄ̃ↄ blè wápii. Ń è, ↄ̃ n pↄ kɛ̀na. Bↄ́yãi ń ye vãikɛ yãesaidepiɛ ǹ aà dɛ pãi?
6Saulu aà yãmà, ↄ̃ à lɛgbɛ̃̀ à mɛ̀: Ń Diio wa aà dɛo.
7A gbɛa Yonatãa Davidi sìsi à yã́pi sìuɛ̀ píi, ↄ̃ à gɛ̀ ń Davidio Saulu kĩ́i, ↄ̃ àlɛ zĩkɛɛ̀ lán yãawa.
8Zĩ ɛ̀a fɛ̀lɛ, ↄ̃ Davidi gɛ̀ zĩkai ń Filitɛ̃ↄ. À sìńgu à zĩblèmá dúuduu, ↄ̃ aa bàalɛ̀ɛ̀.
9Dii tò Saulu tã́a pãsĩpi ɛ̀a dɛ̀dɛ gↄↄ pↄ́ a zↄ̃lɛa a kpɛ́u. A a sↄ̃na kũa, ↄ̃ Davidi lɛ́ a mↄↄnalɛɛ̀.
10Saulu wɛ̀ɛlɛ à Davidi paò à naaa ń gĩo. Kɛ́ à ɛ̃̀ɛ̀, ↄ̃ sↄ̃napi gɛ̀ gĩ pà. Gwãasĩna bee ↄ̃ Davidi bàalɛ̀ tà.
11Ɔ̃ Saulu gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Davidi bɛ aa aà dã́dã, aai aà dɛ kↄↄ, ↄ̃ aà na Mikali aà gbà laai à mɛ̀: Tó ni bàasi gwã́ao, wa ń dɛ ziaɛ.
12Ɔ̃ Davidi bↄ̀ fɛnɛntiu, Mikali aà gbàɛ ń bao zĩ́lɛ, ↄ̃ à bàalɛ̀ gɛ̃̀zɛa.
13Ɔ̃ Mikali tã́a sɛ wùlɛ liiwa, à blè báa sɛ kà tã́api mia, ↄ̃ à zwãa kùa.
14Kɛ́ Saulu gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Davidi kṹi, Mikali mɛ̀ àlɛ gyãkɛɛ.
15Ɔ̃ Saulu ɛ̀a gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Davidi gwai, a ònɛ́: À aà sɛ́ ń a liio sãnu, à suomɛɛ mà dɛ.
16Kɛ́ aa gɛ̃̀ kpɛ́u, tã́api ↄ̃ aa è liiwa, blè báa kuwà a mia.
17Ɔ̃ Saulu Mikali là à mɛ̀: Bↄ́yãi n bↄ ma kpɛ n ma ibɛɛ gbàɛ à pìlia màai? Mikali wèwà à mɛ̀: A òmɛɛ mà to à gɛ̃zɛaɛ. Tó ma gi, á ma dɛɛ.
18Kɛ́ Davidi bàalɛ̀ gɛ̃̀zɛa, à gɛ̀ Samuɛli gwai Lama. À yã́ pↄ́ Saulu kɛ̀ɛ dàu a sìuɛ̀ píi, ↄ̃ aa gɛ̀ zↄ̃̀lɛ Naio sãnu.

19Kɛ́ wa ò Sauluɛ, Davidi ku Naio Lama,
20ↄ̃ Saulu gbɛ̃́ↄ zĩ̀ aà kṹi. Kɛ́ aa kà we, aa lè ãnabi gãli lɛ́ ãnabikɛkɛ, Samuɛli kú ń guu an dↄaana ũ. Ɔ̃ Lua Nisĩna dì zĩnapiↄnɛ, aalɛ ãnabikɛkɛ sↄ̃.
21Kɛ́ wa ò Sauluɛ, ↄ̃ à gbɛ̃pãleↄ zĩ̀, ↄ̃ aa ãnabikɛkɛ̀ màa lↄ. Saulu ɛ̀a gbɛ̃́ↄ zĩ̀ a gɛ̃n àaↄ̃dei, ↄ̃ aa ãnabikɛkɛ̀ màa lↄ.
22Ɔ̃ Saulupi fɛ̀lɛ lɛ́ gɛ́ Lama azĩa sa. Kɛ́ à kà lↄ̀ↄ zↄ̃ↄ pↄ́ kú Sɛku saɛ, à gbɛ̃́ↄ là à mɛ̀: Samuɛli ń Davidio ku má ni? Ɔ̃ wa òɛ̀: Aa ku Naio Lama.
23Kɛ́ àlɛ gɛ́ we, ↄ̃ Lua Nisĩna dì aàpiɛ sↄ̃, àlɛ gɛ́, àlɛ ãnabikɛkɛ e à gɛ̀ kàò Naio Lama.
24À a pↄkasaↄ bↄ̀ala, à ãnabikɛkɛ̀ Samuɛli wáa. Gↄↄ bee fãanɛ ń gwãasĩnao píi ìↄ wúlɛa puiziɛ. A yã́i tò wì mɛ: Saulu ku ãnabiↄ guu sↄ̃ nɛe?