Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 1 Sa:miuele

1 Sa:miuele 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Solo da egefe Yonada:ne amola ea ouligisu dunu huluane ilima e da Da:ibidi fane legemusa: sia: ilegei. Be Yonada:ne da Da:ibidima bagade dogolegei galu.
2Amaiba:le, Yonada:ne da Da:ibidima amane sia:i, “Na ada da di fane legemusa: logo hogolala. Aya hahabe noga:le dawa:ma! Wamoaligisu soge hogole, amogawi esaloma!
3Na da ada ani asili, dia wamoaligi dialebe amo gadenene aligili, dimadi sia: na adama sia:mu. Na da dima hamomu sia: nabasea, amo dima adomu.”
4Yonada:ne da Soloma Da:ibidi ea hou nodone olelei. E amane sia:i, “Ada! Dia hawa: hamosu dunu Da:ibidima mae giadofale hamoma. E da dima giadofale hamedafa hamoi. Be e da dima giadofale mae hamone, e da dima fidisu hou baligili bagadedafa hamoi.
5E da ea esalusu mae dawa:le, Goulaia:de fane legei. Amalalu, Hina Gode da Isala:ili fi ilia baligili hasalasimusa: hamonesi. Di da amo ba:loba, nodoi. Amaiba:le, di da abuliba:le hame giadofasu dunu amo bai hamedenewane fane legemusa: dawa:bela:?”
6Solo da Yonada:ne ea sia: nababeba:le, dafawaneyale dawa:i. E da Hina Gode Ea Dioba:le, Da:ibidi ea hame fane legemu ilegele sia:i.
7Amaiba:le, Yonada:ne da Da:ibidi wele guda:le, Solo ea sia:i liligi huluane ema adole i. Amalalu, e da Da:ibidi amo Soloma oule asili, Da:ibidi da ea musa: hamoi defele bu Solo ea hawa: hamosu.
8Filisidini dunu amola Isala:ili dunu da bu gegei. Da:ibidi da ilima doagala:le, ilima noga:le hasalasibiba:le, Filisidini dunu da hobeale afia:su.
9Ha afaega, wadela:i a:silibu Hina Godemadi misi da Soloma aligila sa:i. E da hi diasua goge agei hi loboa gaguli esalu, amo Da:ibidi da amoga ea sani baidama dusa esalu.
10Solo da ea goge agei amoga Da:ibidi dobeala bobodole danoma:nesimusa: gala:le ba:i. Be Da:ibidi da giadofale, goge agei da dobea damana nudasi. Da:ibidi da hame ludiba:le, hobeale asi.
11Amogala gasiawane, Solo da Da:ibidi ea diasu ba:lesili hahabe fama:ne, hawa: hamosu dunu asunasi. Da:ibidi idua Maiga:le da ema amane sisa:i, “Di da wali gasia hame hobeale dasea, aya medole legei dagoi ba:mu.”
12Maiga:le da Da:ibidi fo misa:ne agenesi gelabodi amoga gudu asunasia guduli, e da hobea:i.
13Amalu, e da dununa hamoi ogogosu ‘gode’ liligi diasua bugisi amo lale, diaheda:su da:iya diasili, goudi hinaboga hamoi dialuma fugululisili, abula sosonesi.
14Solo ea dunu da Da:ibidi lala manoba, Maiga:le da ilima amane sia:i, “E da oloi diala.”
15Be Solo da ea hawa: hamosu dunu ilia siga Da:ibidi oloi dialebe ba:ma:ne bu asunasi. E ilima amane sia:i, “Ea diaheda:su da:iya dialebe, amo goeguda: gaguli misa. Amasea, na da e medole legemu.”
16Ilia da ganodini sa:ili ba:loba, dununa hahamoi liligi amo da goudi hinaboga hamoi busafugululi diasi dialebe ba:i.
17Solo da Maiga:lema adole ba:i, “Di da abuliba:le na ha lai hobeama:ne nama ogogobela:?” Maiga:le da bu adole i, “Na da e hobeama:ne hame fidisia, e da na fane legemu sia:i.”
18Da:ibidi da hobeale, La:ima sogega, Sa:miuelema asili, Solo ea ema hamoi liligi huluane ema adole i. Amalu, e amola Sa:miuele ela da Na:iode amoma asili esalu.

19Solo da Da:ibidi amo da Na:iode sogebi, La:ima soge amo ganodini esalebe nabi.
20Amaiba:le, e da dunu amo Da:ibidi gagula masa:ne asunasi. Ilia da asili ba:loba, Sa:miuele hi ouligili balofede dunu huluane gilisi da hoahoasa gogosa: dalebe ba:i. Amalu, Hina Gode Ea A:silibu Hadigidafa da Solo ea dunu ilima aliligila dabeba:le, ilia amola da momadelale hoahoasa gogosa: dusa:i.
21Solo da amo sia: nababeba:le, e da dunu eno dewane asunasi. Be ilia amola da amanewane momadelale hoahoasa gogosa: dusa:i. E da dunu mogi osoda eno asunasi, be ilia da amanewane hamoi.
22Amalalu, Solo hi bisili La:ima soge amoga masusa: asi. E da hano si bagade Sigu sogebiga dialu amoga doaga:le, Sa:miuele amola Da:ibidi da habia:le nababa:loba, ela da Na:iode sogega esalayabe nabi.
23Solo da amoga ahoanoba, Gode Ea A:silibu da ema aligila sa:ili, e da hoahoasa gogosa: ahoana, Na:iode sogebiga doaga:i.
24Solo da Sa:miuele ea si da:iyawane hoahoasa, abula huluane gigisa:le fasili gogosa: lalu, amo esoha amola gasia e da da:i nabado solegadole gebewane dialu. (Amo hou hamobeba:le, fa:no dunu da amane sia: dasu, “Solo da balofede dunu hamobela:?”)