Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sɑmuɛli I

Sɑmuɛli I 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɔɔlu u win bii Yonɑtɑm kɑ win bwɑ̃ɑbu kpuro sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, bu Dɑfidi ɡoowo. Adɑmɑ Yonɑtɑm u Dɑfidi kĩ n bɑndɑ.
2Mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɛn bɑɑ Sɔɔlu u swɑɑ kɑsu u kɑ nun ɡo. A de ɑ n tii yɛ̃ siɑ bururu, kpɑ ɑ kuku yeru kɑsu ɑ n wɑ̃ɑ mi.
3Nɛ kɑ nɛn bɑɑ sɑ ko nɑ su yɔ̃rɑ deedeeru mi ɑ kukuɑ kpɑ n kɑ nùn wunɛn ɡɑri ko. Kpɑ n nun sɔ̃ ye nɑ nuɑ win min di.
4Ye bɑ nɑ mi, Yonɑtɑm u win bɑɑ Dɑfidin ɡeɑ sɑɑriɑ u nɛɛ, wunɛ sunɔ ɑ ku wunɛn bɔ̃ɔ Dɑfidi torɑri. U ǹ nun kɔ̃sɑ ɡɑɑ kue. Ye u kuɑ kpuro, ɡɑ̃ɑ ɡeenɑ.
5U tii kɑri bɔrie ye u kɑ Filisiti wi ɡo. Mɑ Yinni Gusunɔ u Isirelibɑ kpuro nɑsɑrɑ bɑkɑ wɛ̃. Wunɛn tii ɑ ye wɑ, mɑ wunɛn nukurɑ dorɑ. Ǹ n mɛn nɑ, mbɑn sɔ̃nɑ ɑ kĩ ɑ torɑ ɑ kɑ Dɑfidi wi u dɛɛre mi ɡo kɑm.
6Mɑ Sɔɔlu u Yonɑtɑm ɡɑri yi wurɑ mɑ u bɔ̃ruɑ u nɛɛ, sere kɑ Yinni Gusunɔn wɑ̃ɑru, nɑ ǹ mɑɑ Dɑfidi ɡoomɔ.
7Mɑ Yonɑtɑm u Dɑfidi sokɑ u nùn ɡɑri yi kpuro sɑɑriɑ. U kɑ nùn dɑ Sɔɔlun mi, mɑ Dɑfidi u nùn sɑ̃wɑ nɡe yellu.
8Tɑbu kpɑm tunumɑ mɑ Dɑfidi u yɑrɑ u kɑ Filisitibɑ sɑnnɑ. U bu kɑmiɑ mɑm mɑm, mɑ bɑ duki suɑ.
9Sɔ̃ɔ teeru Yinni Gusunɔ u derɑ hunde kɔ̃sɑ yɑ kpɑm Sɔɔlu seeri. Sɑɑ ye, u sɔ̃ win dirɔ u win yɑɑsɑ nɛni, mɑ Dɑfidi u nùn mɔrɔku soowɑmmɛ.
10Sɔɔlu u kĩ u Dɑfidi yɑɑsɑ kɑrɑ u kɑ ɡɑnɑ mɛnnɑ, ɑdɑmɑ Dɑfidi u fukɑ mɑ Sɔɔlun yɑɑsɑ yɑ dɑ yɑ ɡirɑ ɡɑnɑɔ. Yerɑ Dɑfidi u kurɑ u dukɑ suɑ wɔ̃ku te.
11Mɑ Sɔɔlu u sɔmɔbu ɡɔrɑ Dɑfidin dirɔ bu tu kɔ̃su bu wɑ bu kɑ nùn ɡo yɑm sɑ̃reru. Adɑmɑ Mikɑli, Dɑfidin kurɔ, u nùn ɡɑri yi nɔɔsiɑ u nɛɛ, ù kun dukɑ suɑ wɔ̃ku te, sisiru bɑ koo nùn ɡo.
12Yerɑ Mikɑli u Dɑfidi yɑrɑ fɛnɛntin di mɑ u kurɑ u kpikiru suɑ. Nɡe mɛyɑ u kɑ bu kisirɑri.
13Mɑ Mikɑli u bwɑ̃ɑroku ɡɑɡu suɑ u ɡu kpĩ kpin yerɔ. U ɡen wiru boo ɡɔnɑ wukiri. Mɑ u ɡu bekuru bubusi.
14Sɑɑ ye Sɔɔlu u tɔmbu ɡɔrɑ bu Dɑfidi mwɑɑmɑ, yerɑ Mikɑli u nɛɛ, sii bɑrɔ u kpĩ.
15Ye bɑ wurɑ bɑ Sɔɔlu sɔ̃ɔwɑ mɛ, yerɑ u nɛɛ, bu doo bu Dɑfidi wɑ, kpɑ bu kɑ nùn nɑ kɑ win kpin yee te sɑnnu, u nùn ɡo.
16Ye bɑ duɑ Dɑfidin dirɔ, bɑ deemɑ bwɑ̃ɑrokuwɑ ɡɑ kpĩ kpin yeru wɔllɔ. Gen wirɑ boo ɡɔnɑ wukiri.
17Yen biru Sɔɔlu u Mikɑli sokusiɑ u nùn bikiɑ u nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ ɑ mɑn nɔni wɔ̃kuɑ mɛ, ɑ derɑ nɛn yibɛrɛ u mɑn kisirɑri u doonɑ. Mikɑli u nùn wisɑ u nɛɛ, u nɛɛwɑ n de u doonɑ. Ǹ kun mɛ, u koo mɑn ɡo.
18Ye Dɑfidi u kpikiru suɑ u Sɔɔlu kisirɑri, yerɑ u dɑ Sɑmuɛlin mi Rɑmɑɔ u nùn sɑɑriɑ kpuro ye Sɔɔlu u nùn kuɑ. Mɑ wi kɑ Sɑmuɛli bɑ sinɑ sɑnnu Rɑmɑn wɔɔ berɑ ye bɑ mɔ̀ Nɑyɔtuɔ.

19Yerɑ bɑ Sɔɔlu sɔ̃ɔwɑ bɑ nɛɛ, wɔɔ Dɑfidi u wɑ̃ɑ Rɑmɑɔ kɑ Sɑmuɛli sɑnnu wɔɔ berɑ ye bɑ mɔ̀ Nɑyɔtuɔ.
20Mɑ Sɔɔlu u sɔmɔbu ɡɔrɑ mi, bu Dɑfidi mwɑɑmɑ. Adɑmɑ ye bɑ turɑ mi, bɑ kɑ Gusunɔn sɔmɔ wuuru yinnɑ, Sɑmuɛli u bu ɡbiiye bɑ sɑ̃ɑru mɔ̀. Mɑ Gusunɔn Hunde u sɔmɔ be yɔɔwɑ mɑ ben tii bɑ Gusunɔ sɑ̃ɑru wɔri nɡe sɔmɔ be.
21Yerɑ ɡɑbɑ dɑ bɑ Sɔɔlu sɔ̃ɔwɑ. Mɑ u mɑɑ sɔmɔbu ɡɑbu ɡɔrɑ. Mɑ ben tii bɑ mɑɑ Gusunɔ sɑ̃ɑru wɔri nɡe sɔmɔ be.
22Ye Sɔɔlu nuɑ mɛ, yerɑ win tii u den swɑɑ wɔri u dɔɔ Rɑmɑɔ. Ye u turɑ dɔkɔ bɑkɑ ye yɑ wɑ̃ɑ Sekuɔ, yerɑ u bikiɑ u nɛɛ, mɑnɑ Sɑmuɛli kɑ Dɑfidi bɑ wɑ̃ɑ. Mɑ bɑ nùn sɔ̃ɔwɑ bɑ nɛɛ, bɑ wɑ̃ɑ Rɑmɑn wɔɔ berɑ ye bɑ mɔ̀ Nɑyɔtuɔ.
23Ye u dɔɔ mi, yerɑ Gusunɔn Hunde u mɑɑ win tii yɔɔwɑ mɑ u Gusunɔ sɑ̃ɑru wɔri nɡe win sɔmɔ, u kɑ turɑ sere Nɑyɔtuɔ.
24U win yɑberu potɑ mɑ u Gusunɔ sɑ̃ɑmɔ Sɑmuɛlin wuswɑɑɔ. Dɔmɑ te, u kpĩwɑ bɑsi sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ wɔ̃kuru kpuro. Yen sɔ̃nɑ bɑ rɑ nɛɛ, Sɔɔlun tii u mɑɑ kuɑ Gusunɔn sɔmɔ?