Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NARONA

NARONA 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii bè Musanɛ:
2Ǹ gbɛ̃nↄ zĩ aↄ̃ gá Kanaa bùsu kɛ̀ mɛ́ɛ kpaa Isarailinↄa gwa. Ǹ ń dezinↄ bori gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ dↄn'aɛdee ũunↄ sɛ́ mɛ̀n doodo ǹ ń zĩ.
3Ben à ń gbáɛ lɛ bↄna Parani gbáan lán Dii ò nà. Gbɛ̃ pìnↄ nɛ́ Isaraili dↄn'aɛdeenↄmɛ ń píngi.
4Aↄ̃ tↄ́nↄn yɛ̀: Rubɛni boriinↄ guu Zaku nɛ́ Samua,
5Simɛↄ boriinↄ guu Ori nɛ́ Safata,
6Yuda boriinↄ guu Yefunɛ nɛ́ Kalɛbu,
7Isaka boriinↄ guu Yusufu nɛ́ Igali,
8Ɛflaimu boriinↄ guu Nuni nɛ́ Osea,
9Bɛyãmi boriinↄ guu Rafu nɛ́ Paliti,
10Zɛbuluni boriinↄ guu Sodi nɛ́ Gadiɛli,
11Yusufu nɛ́ Manase boriinↄ guu Susi nɛ́ Gadi,
12Dani boriinↄ guu Gɛmali nɛ́ Amiɛli,
13Asa boriinↄ guu Mikaɛli nɛ́ Setu,
14Nafatali boriinↄ guu Vofosi nɛ́ Nabi,
15Gada boriinↄ guu Maki nɛ́ Guɛli.
16Gbɛ̃ kɛ̀ Musa ń zĩ bùsu gwaanↄn gwe. Musa tↄ́ kpà Nuni nɛ́ Oseanɛ Yↄsua.
17Kɛ̀ Musa e ń zĩi Kanaa bùsu gwa, à bèńnɛ: À bↄɛ kↄ̃n Nɛgɛvi gbáao à di bùsu gusĩsĩdeea.
18À gwa lán bùsu pì dɛ nà, tó à gbɛ̃nↄↄ gbãa kesↄ̃ aↄ̃ↄ busɛ, tó aↄ̃ↄ pari kesↄ̃ aↄ̃ↄ pariro,

19tó aↄ̃ bùsu maa kesↄ̃ à zaa, tó aↄ̃ wɛ́tɛnↄ bĩi vĩ kesↄ̃ à vĩro,
20tó à tↄↄtɛ gbãa kesↄ̃ à bùsa, tó à línↄ vĩ kesↄ̃ à vĩro. À aĩa kɛ à bùsu pì líbɛɛnↄ sɛ́ɛ à suo. Zaakɛ geepi bɛ káakunↄ magurↄↄn yɛ̀.
21Ben aↄ̃ gàa wà bùsu pì asii gwàgwa zaa Zini gbáan ai Reobo, Lebo Amata kpa.
22Kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ɛ kↄ̃n Nɛgɛvi gbáao, aↄ̃ kà Ɛblↄnu, guu kɛ̀ Anaki boriinↄ Aima kↄ̃n Sesaio kↄ̃n Talamaio kún. Ɛblↄnu kaɛna Zoã kɛ̀ kú Igipiti ã wɛ̃̀ swɛɛplaamɛ.
23Kɛ̀ aↄ̃ kà Ɛsɛkↄlu guzurɛn, aↄ̃ geepi yↄ̃ doo zↄ̃̀ gwe aↄ̃ↄ lògo lía, ben gↄ̃ↄn plaaanↄ sɛna. Aↄ̃ biisioo kↄ̃n kãkãpuraao sɛ̀ dↄ.
24Wà tↄ́ kpà guu pìnɛ Ɛsɛkↄlu guzurɛ, geepi yↄ̃ kɛ̀ Isarailinↄↄ zↄ̃̀ gwe yãnzi.
25Kɛ̀ aↄ̃ bùsu pì yakɛ̀ gurↄ baplaa, ben aↄ̃ ɛ̀ara wà sù.
26Kɛ̀ aↄ̃ sù Kadɛsi, Parani gbáan, aↄ̃ gàa Musa kↄ̃n Arunao kↄ̃n Isarailinↄ kiia píngi. Aↄ̃ sù kↄ̃n baaruo Isarailinↄnɛ ń píngi, ben aↄ̃ bùsu pì líbɛɛnↄ ↄ̀dↄańnɛ.
27Aↄ̃ yã pì gbã̀ Musanɛ wà bè: Wa gaa bùsu kɛ̀ n wa zĩin. Zwi kↄ̃n zↄ́'io di gwe. À líbɛɛnↄn yɛ̀.
28Mↄde bùsu pì deenↄ gbãa. Aↄ̃ wɛ́tɛnↄ bĩi vĩ bensↄ̃ aↄ̃ wɛ́tɛ pìnↄ bíta maamaa. Wa Anaki boriinↄ è gwe se.
29Amalɛkinↄↄ kú Nɛgɛvi gbáan. Itinↄ kↄ̃n Yebusinↄ kↄ̃n Amↄrinↄↄ kú bùsu gusĩsĩdeen, bensↄ̃ Kanaanↄↄ kú ísiaa saɛ kↄ̃n Yoda saɛo.
30Kalɛbu gbɛ̃nↄ lɛ́ yĩ̀tɛ Musa aɛ, ben à bè: Wà gá wà bùsu pì sí, zaakɛ wé fↄ̃ wà zĩ̀ bleḿma.
31Ben gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gàaonↄ bè: Wé fↄ̃ wà lɛ́ɛ gbɛ̃ pìnↄaro, zaakɛ aↄ̃ gbãaa dɛwala.
32Ben aↄ̃ bùsu kɛ̀ aↄ̃ↄ yakɛ̀ pì fabò Isarailinↄnɛ wà bè: Bùsu kɛ̀ wá yakɛ̀ pì nɛ́ bùsu kɛ̀ è a gbɛ̃nↄ mↄ́mↄmɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ wa ń é gweenↄ ń píngi nɛ́ gbɛ̃ gbã̀anↄmɛ.
33Wa gbɛ̃ gbã̀agbãanↄ è gwe Anaki boriinↄ ũ. Wa a zĩnda è lán babanɛnↄn bà, lɛn wá dɛ lɛ ń wɛ́ɛn se.