Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Juece

Juece 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jepteba amonitarã poyad̶acarea Epraiʌ̃nebema sordaorãda dji jʌred̶aped̶a Jordaʌ̃ do chãnaped̶a Sapoʌ̃ puruare Jepte b̶ʌmaa wãsid̶aa. Quĩrũbid̶eba Jeptea nãwã iwid̶isid̶aa: –¿Cãrẽ cãrẽã bʌdub̶a amonitarã ume djõne wãsi? ¿Cãrẽ cãrẽã dairãra trʌ̃ẽ́ basi bʌ ume wãnamãrẽã? Mãwã od̶a bẽrã dairãba bʌra, bʌ de sid̶a jũma babued̶ia.–
2Maʌ̃ne Jepteba ãdjirãa nãwã panusia: –Mʌ̃ra, mʌ̃ ẽberãrã sid̶a amonitarã ume djõ panasid̶aa. Maʌ̃ne bãrãra trʌ̃bisia baribʌrʌ bãrãba carebad̶e zed̶aẽ́ basía.
3Carebad̶e zed̶aẽ́ bẽrã mʌ̃ra bead̶i adua amonitarã ume djõne wãsid̶e Ãcõrẽba mʌ̃́a ãdjirãra poyabisia. Maʌ̃da bãrãra ¿cãrẽ cãrẽã mʌ̃ ume djõne ze panʌ?–
4Maʌ̃ne Epraiʌ̃nebemarãba ãdjira nãwã biẽ́ jarasid̶aa: –Bãrã Galad̶e b̶eara dadji Epraiʌ̃neba yõped̶ad̶amĩna dairãra igarad̶aped̶a bãdjia o quĩrĩã panʌda obadaa. Dai Epraiʌ̃neba yõped̶ad̶a tãẽna idjab̶a Manased̶eba yõped̶ad̶a tãẽna panabadamĩna bãrãra awara quĩrãca panabadaa.– Mãwã jara panʌ carea Jepteba Galad̶ebema sordaorãda ãbaa jʌreped̶a Epraiʌ̃nebemarã ume djõne wãnaped̶a zocãrã quenasid̶aa.
5Maʌ̃ne Galad̶ebemarãba Jordaʌ̃ do chãbadama jʌ̃ãsid̶aa. Mama Epraiʌ̃nebemarãra chãnida panasid̶aa jẽda ãdji druad̶aa mĩrũ wãni carea. Ab̶aʌba chãi carea iwid̶ibʌrʌd̶e Galad̶ebemarãba iwid̶ibadjid̶aa: –¿Bʌra Epraiʌ̃nebemaca?– Maʌ̃ne Epraiʌ̃nebemaba mãwãẽ́ana asira Galad̶ebemarãba jarabadjid̶aa: –“Chibolet” adua.– Epraiʌ̃nebemarãba maʌ̃ bed̶eara poya arid̶e jarad̶aca basía. Biara “Sibolet” abadjid̶aa. Maʌ̃ne ab̶aʌba Sibolet asira Galad̶ebemarãba cawabadjid̶aa idjira Epraiʌ̃nebemada. Maʌ̃ bẽrã jidad̶aped̶a ara mama Jordaʌ̃ do icawa beabadjid̶aa. Maʌ̃ ewarid̶e Epraiʌ̃nebemarãra 42 mil beasid̶aa.
7Jepteba sei poa israelerãra dji quĩrũ jʌwaed̶abemada ẽdrʌ b̶ʌbadjia. Jaid̶ad̶acarea Gala druad̶e idji purud̶e tʌb̶arisid̶aa.
8Jepte jaid̶ad̶acarea Ibzaʌ̃ Beleʌ̃nebemada israelerã ẽdrʌ b̶ʌbari basía.
9Maʌ̃ Ibzaʌ̃ba warrarãda treinta, caurã sid̶a treinta erob̶asia. Idji caurãda dewara purud̶ebemarãa quima diasia. Idji warrarã itea dewara purud̶ebema wẽrãrãda treinta enesia ãdji quimada b̶ead̶amãrẽã. Ibzaʌ̃ra siete poa israelerã ẽdrʌ b̶ʌbari basía.
10Jaid̶asid̶e Beleʌ̃ purud̶e tʌb̶arisid̶aa.
11Ibzaʌ̃ jaid̶ad̶acarea Eloʌ̃da die poa israelerã ẽdrʌ b̶ʌbari basía. Maʌ̃ Eloʌ̃ra Zabuloʌ̃neba yõna basía.
12Jaid̶asid̶e Ajaloʌ̃ purud̶e tʌb̶arisid̶aa Zabuloʌ̃neba yõped̶ad̶arã ẽjũãne.
13Eloʌ̃ jaid̶ad̶acarea Hilel warra Abdoʌ̃da israelerã ẽdrʌ b̶ʌbari basía. Maʌ̃ Abdoʌ̃ra Piratoʌ̃ purud̶ebema basía.
14Idjia warrarãda cuarenta idjab̶a wiuzaquerãda treinta erob̶asia. Ãdjirãra setenta burro ʌ̃rʌ̃ nĩbabadjid̶aa. Abdoʌ̃ra ocho poa israelerã ẽdrʌ b̶ʌbari basía.
15Hilel warra Abdoʌ̃ jaid̶asid̶e Piratoʌ̃ purud̶e tʌb̶arisid̶aa Epraiʌ̃neba yõped̶ad̶arã ẽjũã eyaid̶a b̶ʌd̶e. Naẽna amalecitarãda maʌ̃ ẽjũãne panabadjid̶aa.