Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - GUNALAIA TAUDIA

GUNALAIA TAUDIA 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eparaima taudia ese edia tuari gaudia idia abia, idia toreisi, Ioridane Sinavai idia hanaia, Sapona dekenai idia lao, Iepeta idia gwau henia, idia gwau, “Badina dahaka Amono taudia tuari henia totona sinavai oi hanaia, to oi ese ai oi boiria lasi, ai danu do ita lao totona? Kamonai, ai ese oiemu ruma do ai gabua ore, bona oi danu!”
2Iepeta ese ia haere, ia gwau, “Lau bona lauegu taunimanima be Amono taudia danu ai heai bada herea, bona umui dekenai lau boiboi neganai umui mai lasi, idia dekena amo ai umui hamauria lasi.
3Lau diba, ai durua totona do umui mai lasi neganai, lau ese lauegu mauri lau laloa lasi bamona, bona sinavai lau hanaia, Amono taudia lau tuari henia, bona Lohiabada ese idia dekena amo kwalimu lau dekenai ia henia. Be, edena bamona hari dina umui mai, lau do umui tuari henia gwauraia?”
4Vadaeni Iepeta ese Gileada taudia ibounai ia haboua, Eparaima taudia ia tuari henia. Gileada taudia ese Eparaima taudia idia halusia, badina be Eparaima taudia ese Gileada idia gwau henia guna, idia gwau, “Umui Gileada taudia be Eparaima bona Manase dekena amo umui heau kava dika taudia!”
5Gileada taudia ese Ioridane Sinavai ena raka hanaia gabudia idia dogoatao, idia gimaia, Eparaima taudia do idia heau mauri garina. Eparaima taudia idia heau mai neganai, bema idia ta ia gwau, “Mani emui kara do lau raka hanaia.” Gileada taudia idia gwau, “Oi be Eparaima tauna, a?” Vadaeni, bema ia gwau, “Lasi” neganai,
6idia ma idia gwau, “Shibboleth do oi gwau.” Vadaeni ia gwau, “Sibboleth”, badina ia gwauraia maoro diba lasi, iena malana ia hegeregere lasi dainai. Unai neganai Gileada taudia ese unai Eparaima tauna idia dogoatao, idia alaia mase, Ioridane Sinavai raka hanaia gabudia dekenai. Unai neganai Eparaima taudia 42,000 idia mase.
7Iepeta ese lagani 6 lalonai Israela taudia ia gunalaia. Vadaeni Iepeta, Gileada tauna, be ia mase, bona iena hanua dekenai idia guria, Gileada dekenai.
8Iepeta ena murinai, Betelehema tauna ta, ladana Ibisana ese Israela ia gunalaia.
9Ia be mai ena natuna tau 30, bona mai ena natuna hahine 30 danu. Iena natuna hahine 30 be idau iduhu taudia dekenai ia henia, idia adavaia. Bona idau iduhu taudia edia natudia hahine 30 ia abia, iena natuna tau idia adavaia. Ibisana be lagani 7 lalonai ia ese Israela taudia ia gunalaia.
10Vadaeni Ibisana ia mase, bona Betelehema dekenai idia guria.
11Ibisana ena murinai, Sebuluno iduhu tauna ta ladana Elona ese Israela ia gunalaia. Ia ese lagani 10 lalonai Israela taudia ia gunalaia.
12Vadaeni Elona, Sebuluno tauna, ia mase bona Aialono dekenai idia guria, Subuluno tano dekenai.
13Elona ena murinai Abidona Hilele, Piratono tauna, ese Israela ia gunalaia.
14Iena natuna tau be 40, bona iena tubuna tau be 30. Idia be doniki 70 dekenai idia loaloa. Ia ese lagani 8 lalonai Israela taudia ia gunalaia.
15Vadaeni Abidona Hilele, Piratono tauna, ia mase, bona Piratono dekenai idia guria, Eparaima tano dekenai. Unai be Amaleka taudia edia ororo dekenai.