Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Bisisu

Bisisu 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ifala:ime dunu da ilia dadi gagui dunu huluane gilisi. Ilia da Yodane Hano degele, Sa:ifone sogega asili, Yefeda ema amane sia:i, “Di da abuli ninima mae adole, udigili disu A:mounaide dunuma gegemusa: asibala:?. Ninia da dia diasu amola di gilisili laluga ulagimu.”
2Yefeda da ilima amane sia:i, “Na amola na fi dunu da A:mounaide dunuma gegesu bagade ba:i. Na da dilima wele sia:i dagoi, be dilia da na hame fidi.
3Dilia da na hame fidimu, amo na ba:beba:le, na da na bogomu mae dawa:le, Yodane Hano degele, A:mounaide dunu ilima gegei. Hina Gode da fidibiba:le, ninia da ili hasalasi. Amaiba:le, dilia da abuliba:le wali nama gegemusa: misibala:?”
4Amalalu, Yefeda da Gilia:de dunu huluane gilisili, Ifala:ime fi ilima gegei. Gilia:de dunu da Ifala:ime dunu hasali. Bai Ifala:ime dunu da amane sia:i galu, “Dilia Gilia:de dunu da musa: Ifala:ime fi amola Mana:se fi - ninia fi, be afafane hohonosu hou hamoi.”
5Gilia:de dunu da Yodane hano degesu huluane amo Ifala:ime sogega ahoasu, amo huluane lai dagoi. Amalalu, Ifala:ime dunu da hano degesu amoga degemusa: dawa:loba, Gilia:de dunu da ema amane adole ba:su, “Di da Ifala:ime dunula:?” E da “Hame mabu,” sia:noba,
6ilia da ema amane sia:i, “Defea! Di Sibolede sia:ma.” E da sia: hisu amo “Sibolede” amo giadofale sia:noba, ilia da amo dunu gaguli, Yodane Hano degesu amoga medole legei. Amohaga, ilia da Ifala:ime dunu 42,000 medole legei dagoi.
7Yefeda da ode gafeyale amoga, Isala:ili ouligisu. Amalalu e da bogole, ilia da ea da:i hodo amo ea moilaidafa Gilia:de soge ganodini, uli dogone sali.
8Yefeda bagia, Ibisa:ne (Bedeleheme dunu) da Isala:ili fi ouligisu.
9E da dunu mano30amola uda mano 30agoane esalu. Ea uda mano amo ga sosogo fi amo ilia lama:ne asunasiagai. Amola amo dabe uda mano30agoane egefelali ili lama:ne oule misi. Ibisa:ne da ode fesuale amoga, Isala:ili fi ouligisu.
10Amalalu, Ibisa:ne da bogoi. Ilia da ea da:i hodo Bedeleheme moilai amo ganodini uli dogone sali.
11Amalalu, Ilone (Sebiulane fi dunu) da ode nabuane amoga, Isala:ili dunu ouligisu.
12Amalalu, Ilone bogole, ilia da ea da:i hodo amo A:idialone moilai (Sebiulane soge ganodini) amogai uli dogone sali.
13Ilone bagia, A:badone (Hilele egefe. E da Bailadone moilaiga esalu.) e da Isala:ili fi ouligisu.
14E da Isala:ili dunu ode godoane amoga ouligisu. A:badone da dunu mano40 amola ea aowa30 esalu. Ilia da dougi 70 amo da:iya fila heda:le, ahoasu.
15Amalalu, A:badone (Hilele egefe) da bogole, ilia da ea da:i hodo amo Bailadone moilai amo ganodini uli dogone sali. Bailadone moilai da A:ma:legaide agolo soge ganodini, Ifala:ime ilia gagui soge alalo amo ganodini dialebe ba:i.