Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - HAHEMAORO TAUDIA

HAHEMAORO TAUDIA 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Efraim taudia ese edia tuari gaudia e abi, e tore isi, e hanai, Safon ela, Iefeta e gwau henia, eto, Dahaka dainai Amono taudia ituarihenidia totona o hanai negana ai na so boirimai, ai danu baiama lao? Ai na oiemu ruma baia doua, oi kwaramu ai.
2Iefeta ese e haere henidia, eto, Lau bona egu orea taudia emai heai na bada, Amono taudia ida, bena na boirimui negana ai umui na asioma, idia imadia amo asio hamaurigu.
3Lau na diba umui basio hamaurigu, bena egu mauri na imagu ai mia, bena na hanai, Amono taudia na tuari henidia; bena Iehova ese lau imagu ai e atodia. Be, dahaka dainai hari dina ai vada oma, ba tuari henigu o tomu?
4Bena Iefeta ese Gilead taudia iboudiai e haboudia, Efraim taudia e tuari henidia. Gilead taudia ese Efraim taudia e ala-ala henidia, badina be unu Efraim taudia ese vada e gwau henidia, eto “Umui Gilead taumui na heau taumui, Efraim ena amo vada o heau, Efraim tanona ai bona Manase tanona ai o noho kavamu”.
5Bena Gilead taudia na Ioridane sinavaina ena turu-hanai gabudia e abidia, e gimadia, Efraim taudia na basie hanai. Efraim taudia haida na e heau ema; bena idia ta eto “Mani emui kara baina turu hanai” negana ai, Gilead taudia ese e nanadaia, eto “Oi Efraim tauna a?” Bena ia eto “Lasi” negana ai,
6idia ma eto “Aogwa Shibboleth”. Bena ia na eto “Sibboleth”, badina be igwaurai-maorona na malana se heḡereḡere. Bena e dabaia tao, e alaia mase, Ioridane sinavaina ena turu-hanai gabudia ai. Una negana ai Efraim taudia gerebu-hani daha-ma e mase.
7Iefeta na Israel taudia e hahemaoro henidia, laḡani tauratoi. Bena Iefeta, tau Gilead, e mase; iena hanua ai e guna, Gilead ai.
8Iefeta murinai Betelehem tauna ta ladana Ibisan ese Israel ai e hahemaoro.
9Natuna mamaruanedia na toi-ahui, bona natuna hahinedia na toi-ahui. Natuna hahinedia toi-ahui-osi na idau iduhu taudia e henidia, bae adavadia; bona idau iduhu taudia natudia hahinedia toi-ahui danu e abidia, ia natuna mamaruanedia bae adavadia. Ia ese Israel taudia e hahemaoro henidia, laḡani hitu.
10Bena Ibisan e mase; Betelehem ai e guria.
11Ia murinai, Sebulun tauna ta ladana Elon ese Israel ai e hahemaoro. Ia ese Israel taudia e hahemaoro henidia, laḡani gwauta.
12Bena Elon, tau Sebulun, e mase; Aialono ai e guria, Sebulun tanona ai.
13Ia murinai Abdon Hilele, Piratono tauna, na Israel ai e hahemaoro.
14Ia natuna mamaruanedia na hari-ahui, bona tubuna mamaruanedia na toi-ahui; idia na doniki hitu-ahui ai e loaloava. Ia ese Israel taudia e hahemaoro henidia, laḡani taurahani.
15Bena Abdon Hilele, tau Piratono, e mase; bena Piratono ai e guria, Efraim tanona ai. Una na Amalek taudia edia ororo ai.