Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kitisane

Kitisane 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Efirami kaane yi e malan e siga Safon taani a faladeni Yefeta xa, e naxa, “Nanfera i danguxi, i siga Amonine yɛngɛdeni i mi a fala nxu xa en birin yi siga? Nxu waxi ɛ nun i ya banxin gan feni.”
2Yefeta yi e yabi, a naxa, “Yɛngɛ gbeen so nɛn nxu nun n ma yamaan nun Amonine tagi, koni n to ɛ xili, ɛ mi n mali.
3N to a to ɛ mi fama n malideni, n yi tin sayaan ma, n sa Amonine yɛngɛ. Alatala yi e sa n sagoni. Nanfera nayi ɛ fa fama n xili ma to?”
4Yefeta yi Galadi kaane birin malan Efirami kaane yɛngɛ xinla ma. Galadi kaane yi Efirami kaane faxa yɛngɛni, ne naxanye yi a falama, e naxa, “Ɛ tan Galadi kaane, ɛ findixi muxu gixine nan na Efirami bɔnsɔnni siga Manase bɔnsɔnni!”
5Na xanbi ra, Galadi kaane yi Yurudɛn baan kirane birin suxu Efirami kaane yɛɛ ra. Xa Efirami muxu gixina nde yi wa dangu feni, Galadi kaane yi a falama nɛn, e naxa, “Efirami kaan nan i tan na ba?” Na kanna yi e yabima nɛn, a naxa, “Ɛn-ɛn.”
6Nayi, e yi a falama a xa nɛn, e naxa, “Xuini ito fala: Xiboleti.” Koni, na kanna fan yi a falama nɛn, a naxa, “Siboleti” bayo a mi yi nɔɛ a falɛ a kiini. Nayi, Galadi kaane yi a suxuma nɛn, e yi a kɔɛ raxaba Yurudɛn baan dɛ. Na waxatini, e yi muxu wuli tonge naanin muxu wuli firin naxɔri Efirami yi.
7Yefeta lu nɛn kitisani Isirayila yi ɲɛɛ sennin. Na xanbi ra, Yefeta Galadi kaan yi faxa, e yi a maluxun Galadi taana nde yi.
8Yefeta dangu xanbini, Bɛtɛlɛmi kaana Ibisan yi findi kitisaan na Isirayila yi.
9A dii xɛmɛ tonge saxan e nun dii tɛmɛ tonge saxan nan sɔtɔ, a yi a dii tɛmɛ tonge saxan fi bɔnsɔn gbɛtɛye yi, a yi ɲaxalan tonge saxan fen a dii xɛmɛne xa bɔnsɔn gbɛtɛye yi. A lu nɛn kitisani Isirayila yi ɲɛɛ solofere.
10Ibisan yi faxa, e yi a maluxun Bɛtɛlɛmi yi.
11A tan danguxina, Elon Sabulon kaan yi findi kitisaan na Isirayila yi. A lu nɛn kitisani ɲɛɛ fu.
12Sabulon kaana Elon yi faxa, e yi a maluxun Ayalɔn taani Sabulon yamanani.
13Na danguxina, Piraton kaan Hileli a dii xɛmɛna Abadon yi findi kitisaan na Isirayila yi.
14A yi dii xɛmɛ tonge naanin nun mamanden tonge saxan sɔtɔ naxanye yi e masiga tima sofali tonge solofere fari. A lu nɛn kitisani Isirayila yi ɲɛɛ solomasɛxɛ.
15Hileli a diina Abadon yi faxa, e yi a maluxun Piraton yi Efirami yamanani Amalɛkine geya yireni.