Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - LAASUNDE

LAASUNDE 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yã sĩnda pínki kũ a gↄrↄomɛ, bↄkↄtɛ sĩnda pínki kũ a kɛgↄrↄo.
2Nɛ́'igↄrↄ kun, gagↄrↄ kun, pↄ́tↄ̃gↄrↄ kun, a wotogↄrↄ kun.
3Dɛgↄrↄ kun, gbana aafia gↄrↄ kun, gborogↄrↄ kun, a dↄgↄrↄ kun.
4Ɔ́ↄdↄgↄrↄ kun, yáadↄgↄrↄ kun, wɛ̃ndakɛgↄrↄ kun, kↄ̃kↄ̃'ogↄrↄ kun.
5Gbɛ̀kↄtɛna gↄrↄ kun, gbɛ̀kakarana gↄrↄ kun, bã̀ndaragagↄrↄ kun, a kɛ̃na gↄrↄ kun.
6Pↄ́wɛtɛna gↄrↄ kun, a ↄgbarɛna gↄrↄ kun, pↄ́kũna gↄrↄ kun, a gbarɛna gↄrↄ kun.
7Pↄ́gaokɛ̃na gↄrↄ kun, a nabigↄrↄ kun, lɛ́kũna gↄrↄ kun, yã'ona gↄrↄ kun.
8Yenyĩ gↄrↄ kun, zãngu gↄrↄ kun, zĩ̀kana gↄrↄ kun, vutɛna aafia gↄrↄ kun.
9Bↄ́ àreen zĩkɛri dì le wari kũ à kɛ̀aa?
10Ma zĩ kũ Luda dà bisãsirinↄnɛ ò kɛ è.
11Luda tò pↄ́ sĩnda pínki mana a gↄrↄa. À kunna gↄrↄ sĩnda pínki laasun dà bisãsiri swɛ̃̀n dↄ, bee kũ abireo ani fↄ̃ à yã kũ Luda tɛn kɛ zaa andunia naana ari a lakanaa dↄ̀rↄ dↄ̃ro.
12Má dↄ̃ kũ pↄ́ke mana kũ bisãsirio de kunna pↄnna gũn kũ manakɛnaao a wɛ̃̀ndi lɛ́nlaro.
13Tó gbɛ̃ tɛn pↄ́ ble àtɛn í mi àtɛni a zĩ sĩnda pínki sáabu kpá, Luda mɛ́ à a gbà.
14Má dↄ̃ kũ yã kũ Luda dì kɛ nigↄ̃ kun gↄrↄ sĩnda pínki. Oni fↄ̃ ò pↄ́ke karanlo, oni fↄ̃ ò pↄ́ke lagonlo. Luda kɛ̀ lɛ de ògↄ̃ a vĩna vĩ yãimɛ.
15Pↄ́ kũ à kun tera gĩnakɛ à kun zaa zĩ kↄ̀. Pↄ́ kũ anigↄ̃ kun zia kun yã kↄ̀. Luda dì yã kũ ò kɛ̀ yãnↄ gbɛ̀ sísi.
16Ma yã è andunia gũn dↄ, gu kũ à de yãzɛde gↄ̃ kún, yãzɛsaride mɛ́ à kú gwe, gu kũ à de yã mana gↄ̃ kun sↄ̃, yã vãni mɛ́ à kú gwe.
17Ma ò ma swɛ̃̀ɛ gũn, Luda ni yãkpatɛ kɛ kũ gbɛ̃ mananↄ kũ gbɛ̃ vãninↄ ń pínki, zaakũ yãkɛna sĩnda pínki kũ a gↄrↄomɛ, bↄkↄtɛ sĩnda pínki kũ a kɛgↄrↄo.
18Ma ò ma swɛ̃̀ɛ gũn dↄ, bisãsirinↄ sↄ̃, Luda dì ń yã wɛ́ wɛ̃ńnɛ de ò dↄ̃ ń zĩdaa kũ ò de lán nↄ̀bↄnↄ bàmɛ.

19Bee zaa zĩ bisãsirinↄ kũ nↄ̀bↄnↄ, gó dokↄ̃nↄ mɛ́ àtɛni ń bikũ. Lákũ nↄ̀bↄↄ dì ga nà lɛn bisãsiri dì ga lɛ se, ń we'ona dokↄ̃nↄmɛ. Bisãsiri de nↄ̀bↄlaro, zaakũ a pínki pãmɛ.
20Ń pínki dì gɛ́ gu dokↄ̃nↄmmɛ, zaakũ ń pínki bò bùsutiti gũmmɛ, ń pínki ni ɛra à gↄ̃ bùsutiti ũmɛ.
21Tó bisãsiri nini dì tá musu, nↄ̀bↄ pↄ́ sↄ̃ àdi tá zĩtɛmɛ, dí mɛ́ à dↄ̃ↄ?
22A yã mɛ́ à tò ma è yãke mana kũ bisãsirio de à a zĩ sáabu kpálaro, zaakũ a bakaan gwe. Dí mɛ́ ani tó à dↄ̃ yã kũ ani kɛ a gbɛraa?