Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Saveman

Saveman 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Olgeta samting i kamap long dispela graun, i save kamap long taim bilong em yet.
2God i makim taim bilong yumi man i kamap long graun na taim bilong yumi i dai. Em i makim taim bilong planim kaikai na taim bilong kamautim kaikai.
3Em i makim taim bilong kilim man i dai na taim bilong oraitim sikman. Em i makim taim bilong brukim ol samting na taim bilong wokim ol samting.
4Em i makim taim bilong krai na taim bilong lap. Em i makim taim bilong sori na taim bilong singsing.
5Em i makim taim bilong man i pilai long meri bilong em, na taim bilong tupela i tambu long pilai. Em i makim taim bilong holim meri na taim bilong no ken holim meri.
6Em i makim taim bilong painim samting i lus na taim bilong lusim samting. Em i makim taim bilong putim gut ol samting na taim bilong tromoi ol samting nabaut.
7Em i makim taim bilong brukim klos na taim bilong samapim. Em i makim taim bilong pasim maus na taim bilong toktok.
8Em i makim taim bilong laikim tru narapela man na taim bilong no laikim narapela man. Em i makim taim bilong pait na taim bilong sindaun gut.
9Ol man i mekim wok, ol i save kisim wanem gutpela samting long wok bilong ol?
10Mi save pinis long olgeta kain hevi God i bin putim long yumi.
11God i makim taim bilong olgeta samting i kamap, na ol i kamap long gutpela taim tru bilong ol. Na tu em i kirapim tingting bilong yumi na yumi laik save long ol samting i bin kamap bipo na long olgeta samting i laik kamap bihain. Tasol God i no larim yumi i save tru long olgeta samting em yet i mekim long bipo yet i go inap long bihain tru.
12Mi tingting long dispela samting na mi save i gat wanpela pasin i win tru. Dispela pasin i olsem. Yumi mas amamas na mekim gutpela pasin long taim yumi stap long graun.
13Na tu yumi mas kaikai na dring na amamas long olgeta samting yumi mekim. Dispela i olsem presen God i givim yumi.
14Mi save, pasin bilong God i no save senis. Nogat. Bai i stap olsem oltaim oltaim. I no gat wanpela man inap skruim wanpela pasin long ol pasin bilong God. Na i no gat wanpela man inap rausim wanpela pasin bilong God. God i bin mekim olsem bilong ol manmeri i ken aninit long em.
15Olgeta samting i save kamap nau, ol i bin kamap bipo. Na olgeta samting bai i kamap bihain, ol tu i bin kamap bipo. God i no save larim olgeta samting bilong bipo i go olgeta. Nogat. Em i save mekim ol dispela samting i kamap gen.
16Mi bin lukim narapela pasin tu i stap long graun. Ol man i gat wok long bihainim gutpela na stretpela pasin, ol i no bihainim. Nogat. Ol i bihainim pasin nogut tru.
17Na mi tingting olsem, long taim God i kotim ol manmeri, em bai i makim taim bilong skelim olgeta pasin bilong ol stretpela man na bilong ol man nogut.
18Na tu mi tingting olsem, God i traim yumi bilong soim yumi olsem, yumi man i wankain olsem ol abus tasol.

19Long wanem, pinis bilong yumi man i wankain olsem ol abus. Ol abus i save dai, na yumi man tu i save dai. Man na abus i save pulim win, na dispela i as bilong laip bilong tupela wantaim. Olsem na laip bilong man i no winim laip bilong abus. Nogat. Laip bilong tupela wantaim i olsem samting nating.
20God i bin kisim graun na wokim tupela, olsem na taim tupela i dai bai tupela i kamap olsem graun gen.
21Sampela man i ting spirit bilong man i go antap na spirit bilong ol abus i go daun long graun. Tasol husat inap save tru long dispela samting?
22Mi tingting long dispela samting na mi save, i gat wanpela pasin i win tru. Dispela pasin i olsem. Yumi mas amamas long olgeta samting yumi mekim. I no gat narapela rot bilong yumi. Husat inap soim yumi wanem samting bai i kamap long taim yumi dai pinis?