Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Ecclesiastes

Ecclesiastes 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Waday naitoding ay timpo para sin amin ay maam-amag isnan labaw di daga.
2Waday timpo ay kaianakan ya kateyan, panmolaan ya pan-gabotan.
3Wada abey timpo ay panpesean ya pan-agasan, panadaelan ya pangisaadan.
4Wada pay di timpo ay pan-ogaan ya pansiyekan, panladingitan ya pansalaan begew si ragsak.
5Waday pantopogan si bato ya pangiwalangan, timpo ay pankawean ya adi pankawean.
6Waday timpo ay pan-anapan ya timpo ay somaldengan ay man-anap. Waday pan-idolinan ya pan-iwasitan.
7Waday timpo ay panbisngitan si bado ya timpo ay pandaitan. Waday pankalian ya timpo ay gominkan.
8Waday timpo ay pangipailaan si layad ya pangipailaan abe si liget. Waday timpon di gobat ya timpon di talna.
9Sino ngin di gon-oden di ipogaw sin amin ay obla na?
10Inan-anap ko sin nemnem ko din maipanggep sin nadagsen ay ipaoblan Diyos si ipogaw.
11Inkeddeng baw Diyos di amin ay mapasamak sin kosto ay timpo da. Ngem olay mo waday inigto na sin nemnem tako maipanggep si timpo ay eng-enggana, adi tako pay dedan maawatan din oblan Diyos manipod sin logi na engganas gedeng na.
12Isonga kanak en iwed di maymayat si amagen di ipogaw mo adi et manragsak ya ganasena di biyag na.
13Mangan ya man-inom tako koma ya ganasen tako din amin ay bongan di boway tako, tan regalon Diyos dana.