Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Làasoode

Làasoode 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yã́pii ń a gↄↄoɛ, bↄↄlɛ píi ń a kɛgↄↄo.
2Nɛ'igↄↄ ku, gagↄↄ ku, pↄ́tↄ̃gↄↄ ku, a wolɛgↄↄ ku.
3Dɛgↄↄ ku, gbã́gbãgↄↄ ku, gboogↄↄ ku, a dↄgↄↄ ku.
4Ɔↄlↄgↄↄ ku, yaalↄgↄↄ ku, wɛ̃nakɛgↄↄ ku, kↄ̃̀ↄ'ogↄↄ ku.
5Gbɛkↄlɛgↄↄ ku, gbɛkãaagↄↄ ku, bↄ̃̀nↄblegↄↄ ku, a zɛgↄↄ ku.
6Pↄwɛɛlɛgↄↄ ku, a ↄkpaigↄↄ ku, ↄdidia pↄ́wa gↄↄ ku, a gbaɛa gↄↄ ku.
7Pↄ́gakɛ̃gↄↄ ku, a namigↄↄ ku, lɛkpaaũgↄↄ ku, yã'ogↄↄ ku.
8Yenzigↄↄ ku, zangugↄↄ ku, zĩkagↄↄ ku, kálɛa aafia gↄↄ ku.
9Bↄ́ ài zĩkɛna ì e taasi pↄ́ a kɛ̀wai?
10Ma zĩ pↄ́ Lua dà gbɛ̃nazĩnaↄnɛ aa kɛ è.
11Lua tò pↄ́pii maa a gↄↄwa. À kua gↄↄpii làasoo dà gbɛ̃nazĩna sↄ̃u lↄ, kási a fↄ̃ yã́ pↄ́ Lua lɛ́ kɛ za dṹnia daalɛa e a midɛawa gbadↄ̃o.
12Má dↄ̃ kɛ́ pↄe maa ń gbɛ̃nazĩnao dɛ aà kua pↄna guu ń maakɛao aà wɛ̃ni lɛ́ulao.
13Tó gbɛ̃́ lɛ́ pↄble, àlɛ imi, àlɛ a zĩ píi sáaukpa, Lua mɛ́ aà gbà.
14Má dↄ̃ kɛ́ yã́ pↄ́ Lua lɛ́ kɛ aↄ ku gↄↄpiiɛ. Wa fↄ̃ pↄe kã́fĩuo, mɛ́ wa fↄ̃ pↄe laouo. Lua kɛ̀ màa, kɛ́ wàↄ a vĩa vĩ yã́iɛ.
15Pↄ́ pↄ́ kú tia ku za zi kↄ̀, mɛ́ pↄ́ pↄ́ aↄ ku zia ku yãa lↄ. Lua ì yã́ pↄ́ kɛ̀ yãaↄ gbɛsisi.
16Ma yã́ è dṹniau lↄ: Gu pↄ́ dɛ yã́zɛde àↄ kuu, yã́zɛsai mɛ́ kú we, mɛ́ gu pↄ́ dɛ yãmaa àↄ kuu, yãvãi mɛ́ kú we.
17Má ò mazĩawa: Lua a yã́kpalɛkɛ ń gbɛ̃maaↄ ń gbɛ̃vãiↄ píi, asa yã́pii ń a gↄↄoɛ, bↄↄlɛ píi ń a kɛgↄↄo.
18Má ò ma sↄ̃ guu lↄ: Gbɛ̃nazĩnaↄ ì kɛ màa, Lua a ń yã́wɛ wɛ̃nɛ́, aai dↄ̃ ńzĩawa wa dɛ lán nↄ̀bↄↄwaɛ.

19Sĩanaɛ, gbɛ̃nazĩnaↄ ń nↄ̀bↄↄ, gó doũ mɛ́ a ń bua. Lá nↄ̀bↄ ì ga, màa gbɛ̃nazĩna ì ga lↄ, an wea doũɛ. Gbɛ̃nazĩna dɛ nↄ̀bↄlao, asa yã́pii pãɛ.
20Ampii aaì gɛ́ gudoũ, asa ampii aa bↄ̀ bùsutiuɛ, mɛ́ ampii aa ɛa gↄ̃ bùsutipi ũɛ.
21Tó gbɛ̃nazĩna nisĩna ì ta musu, nↄ̀bↄ pↄ́ ì ta zĩ́lɛn lò, démɛ dↄ̃i?
22A yã́i tò má è yãe maa ń gbɛ̃nazĩnao dɛ aà a zĩ sáaukpalao, asa aà luakpaman we. Démɛ a to aà dↄ̃ yã́ pↄ́ a mↄ aà kpɛi?