Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Eranchchaa Maxaafaa

Eranchchaa Maxaafaa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ubbabau wodee de7ees; saloppe garssa baggaara oosettiyaabau ubbau a laittai laittai de7ees.
2Hegaa gishshau, yelettanau wodee de7ees; haiqqanaukka wodee de7ees. Tokkanau wodee de7ees; tokkidoogaa shoddanaukka wodee de7ees.
3Woranau wodee de7ees; pattanaukka wodee de7ees. Qolanau wodee de7ees; qassi keexxanaukka wodee de7ees.
4Yeekkanau wodee de7ees; miiccanaukka wodee de7ees. Kayyottanau wodee de7ees; qassi ufaittidi yexxanaukka wodee de7ees.
5SHuchchaa laalanau wodee de7ees; shuchchaa shiishshanaukka wodee de7ees. Qoomettanau wodee de7ees; qassi shaahettanaukka wodee de7ees.
6Koyidi demmanau wodee de7ees; bashshanaukka wodee de7ees. SHiishshi oiqqanau wodee de7ees; laalanaukka wodee de7ees.
7Peeranau wodee de7ees; sikkanaukka wodee de7ees. Co77u gaanau wodee de7ees; qassi haasayanaukka wodee de7ees.
8Dosanau wodee de7ees; ixxanaukka wodee de7ees. Olaassi wodee de7ees; saruwaassi wodee de7ees.
9Yaatin, oosanchchi ba daafurido daafuraappe aiba wore demmii?
10Taani qassi, asaa naati daafuridi oottana mala, Xoossai immido toohoi keehi deexo gidiyoogaa be7aas.
11Xoossai ubbabaa a wodiyan wodiyan loittidi oottiis. Xoossai asaa wozanan merinatettaa wottiis; hegaa gidikkonne, Xoossai oottidobaa ubbaa koiruwaappe wurssettai gakkanaashin, asai wurssidi eranau danddayenna.
12Hegaa gishshau, asi ba de7ido laittan lo77iyaabaa oottiyoogaappenne, ufaittiyoogaappe aadhdhiyaabi aibinne bainnaagaa taani akeekaas.
13Qassi, asassi au a daafurau waaga gidiyaabi muussaaninne ushshan bana ufaissiyoogaa; hegeekka au Xoossaappe imettida imota.
14Xoossai oottidobai ubbai merinau de7iyaabaa gidiyoogaa taani eraas; i oottidobaa bollan gujjanau woikko appe haa guuttanau danddayettenna. Xoossai hegaa oottidoogee, asai baayyo yayyidi bonchchanaassa.
15Ha77i haniiddi de7iyaabai woikko sinttappe hananau de7iyaabai ubbai kase aadhdhida wodiyan hanidabaa; aissi giikko, Xoossai kase hanidabai zaari zaaridikka hananaadan oottees.
16Qassi taani, salo gufantton geeshsha pirddaa sohuwan iitatettai, xillotettaa sohuwankka nagarai de7iyoogaa be7aas.
17Be7ada ta wozanan, “Xoossai xilluwaanne iitaa naa77aakka pirddau shiishshana; aissi giikko, Xoossai allaalle ubbaunne ooso ubbau wodiyaa keeri wottiis” yaagada qoppaas.
18Qassi taani ta wozanan, “Asai do7atuppe kehennaagaa eta bessanau, Xoossai eta paaccees” yaagaas.

19Aissi giikko, asaa gidin, do7ata gidinkka, eta qaadai issuwaa; issoi haiqqiyoogaadan, hankkoikka haiqqees. Qassi naa77aikka issi carkkuwaa shemppoosona; hegaa gishshau, asatikka do7atuppe kehokkona; hegeekka hada.
20Eti naa77aikka issi sohuwaa boosona; naa77aikka biittaappe merettido gishshau, biittau simmoosona.
21Yaatin, asaa shemppoi saluwaa pude kiyiyoogaanne do7atu shemppoi biittaa ciimmau duge wodhdhiyoogaa shaakkidi eranau danddayiyai oonee?
22Hegaa gishshau, asi ba oottido oosuwan ufaittiyoogaappe kehiyaabi harabi ayyo bainnaagaa be7aas. Aissi giikko, au de7iya lo77o qaadai hegaa xalaala. Asi haiqqiichchobare appe guyyiyan haniyaabaa bessanau, a haiqoppe guyye ehaanau danddayiyai oonee?